reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, 1669 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1–4, 6–8, 9 i 10 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

§ 2. [Rodzaje programów i projektów]

Określa się następujące rodzaje programów i projektów w obszarze:

1) poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki:

a) budowa lub przebudowa systemów ciepłowniczych w celu usprawnienia gospodarki energetycznej oraz rozwój systemów ciepłowniczych przez podłączanie nowych odbiorców,

b) modernizacja systemów oświetlenia,

c) budowa instalacji i modernizacja procesów produkcyjnych i technologicznych, polegająca w szczególności na:

– wymianie napędów na energooszczędne,

– budowie systemów zbiórki i odzysku surowców umożliwiających zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych,

– zamianie surowców lub wykorzystaniu surowców odpadowych w celu zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych,

d) odzysk energii w procesach przemysłowych,

e) termomodernizacja oraz budowa, przebudowa lub zakup urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie budynków,

f) przebudowa przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych,

g) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej,

h) przebudowa instalacji wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu w kogeneracji,

i) wymiana urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na urządzenia umożliwiające indywidualnym odbiorcom energii elektrycznej, gazu i ciepła dokonywanie odczytów o rzeczywistym zużyciu energii;

2) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi:

a) budowa lub przebudowa instalacji spalania w celu wdrożenia najlepszych dostępnych technik,

b) budowa lub modernizacja instalacji ochrony powietrza w instalacjach spalania,

c) w zakresie projektów dotyczących rozwoju technologii konwencjonalnych: modernizacja istniejących instalacji spalania w celu przystosowania do zaostrzonych norm emisyjnych lub poprawy ich sprawności energetycznej,

d) zastosowanie nowych technologii spalania z zastosowaniem spalania w warunkach czystego tlenu,

e) budowa układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla,

f) budowa lub przebudowa instalacji kogeneracyjnych w celu zwiększenia sprawności wytwarzania;

3) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne:

a) zamiana stosowanych paliw silnikowych na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport,

b) zamiana paliw innych niż silnikowe na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport;

4) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu:

a) zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, napędami hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz silnikami przystosowanymi do spalania biopaliw ciekłych,

b) stosowanie napędów energooszczędnych, niskoemisyjnych oraz bezemisyjnych w sektorze transportu,

c) wybór, testowanie oraz wdrażanie procedur i urządzeń służących redukcji emisji w transporcie lotniczym i infrastrukturze towarzyszącej;

5) unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii:

a) budowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu lub biogazu rolniczego w celu wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej lub przetworzenia go na energię elektryczną lub cieplną,

b) budowa instalacji do odzysku i energetycznego wykorzystania metanu z kopalń węgla kamiennego,

c) budowa lub modernizacja instalacji do odgazowywania składowisk odpadów oraz fermentacji odpadów i osadów ściekowych i wytwarzania energii;

6) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych:

a) budowa instalacji do wychwytywania, transportu i podziemnego składowania dwutlenku węgla,

b) budowa innych instalacji redukujących dwutlenek węgla,

c) działania w zakresie zalesiania,

d) intensyfikacja przyrostu i zwiększanie zasobności drzewostanów,

e) ochrona mokradeł, w szczególności torfowisk,

f) ochrona obszarów leśnych, w tym rewitalizacja obszarów poklęskowych, podwyższanie wieku drzewostanów,

g) budowa infrastruktury technicznej i transportowej do podziemnego składowania dwutlenku węgla;

7) innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla oraz adaptacji do zmian klimatu:

a) retencjonowanie wody,

b) ochrona trwałych użytków zielonych,

c) rolnictwo ekologiczne;

8) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku:

a) badania efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych,

b) badania i rozwój nowych technologii biogazowych,

c) badania związane z bezpieczeństwem podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym badania zjawisk fazowych zachodzących w utworach geologicznych podczas składowania dwutlenku węgla, badania przepuszczalności skał i migracji dwutlenku węgla, modelowanie podziemnego zbiornika do składowania dwutlenku węgla w formacjach solankowych, inwentaryzacja potencjalnych składowisk dwutlenku węgla i analiza ich potencjalnej pojemności,

d) badania związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla ze strumieni gazowych,

e) badania w zakresie zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w węglach przeznaczonych do energetycznego wykorzystania,

f) badania w zakresie technologii zgazowania węgla,

g) badania nad intensyfikacją upraw roślin energetycznych,

h) badania w zakresie dokumentowania krajowych zasobów wód termalnych,

i) badania nad poprawą sprawności instalacji ogrzewania niskotemperaturowego,

j) rozwój technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania w produkcji betonów, cementu, spoiw i materiałów dla drogownictwa,

k) badania w zakresie ograniczania wpływu spalania biomasy na instalacje spalania;

9) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z międzynarodowych uregulowań w zakresie zmian klimatu:

a) polityka informacyjna,

b) szkolenia w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych,

c) programy i kampanie społeczne.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. poz. 1445), które zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama