reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 13 czerwca 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym1)

Art. 1. [Prawo ochrony środowiska]
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 88 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określania ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu albo wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji, o których mowa w art. 93 ust. 1;”;

2) w art. 91:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2d w brzmieniu:

„2b. Zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, przedstawia do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1.

2c. Minister właściwy do spraw środowiska opiniuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, pod względem zgodności z wymaganiami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 91 ust. 10, w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

2d. Niewydanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 2c, oznacza akceptację projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.”,

c) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

„3. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza.

3a. Dla stref, w których są przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu, zarząd województwa opracowuje projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.”,

d) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Dla stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.”,

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Program ochrony powietrza zawiera w szczególności:

1) informację na temat przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji wraz z podaniem zakresu przekroczeń;

2) podział źródeł zanieczyszczeń;

3) scenariusze wielkości emisji w roku zakończenia realizacji programu;

4) harmonogram realizacji działań naprawczych określający działania:

a) krótkoterminowe – na okres nie dłuższy niż 2 lata,

b) średnioterminowe – na okres nie dłuższy niż 4 lata,

c) długoterminowe – na okres nie dłuższy niż 6 lat;

5) szacunkowe koszty realizacji działań naprawczych;

6) wskaźniki specyficzne dla planowanych działań naprawczych;

7) planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny działań naprawczych polegający na redukcji wielkości emisji oraz planowane wielkości zmiany stężeń substancji w powietrzu objętych programem, w poszczególnych latach objętych programem oraz w roku zakończenia realizacji programu;

8) podmioty i organy odpowiedzialne za realizację działań naprawczych;

9) obowiązki i ograniczenia wynikające z programu;

10) uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych przez zarząd województwa zagadnień programu.”,

f) w ust. 9aa po wyrazach „w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 dla źródeł spalania paliw” dodaje się wyrazy „objętych tymi standardami emisyjnymi”,

g) po ust. 9ab dodaje się ust. 9ac w brzmieniu:

„9ac. Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza powinien określać działania naprawcze, tak aby okresy, w których nie są dotrzymane poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji, były jak najkrótsze.”,

h) ust. 9c otrzymuje brzmienie:

„9c. W przypadku stref, dla których programy ochrony powietrza zostały uchwalone, a poziomy dopuszczalne lub docelowe lub pułap stężenia ekspozycji są przekraczane w kolejnych latach, zarząd województwa jest obowiązany opracować projekt aktualizacji programu w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza, określając w nim działania ochronne dla grup ludności wrażliwych na przekroczenie, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. Sejmik województwa w terminie 2 miesięcy od dnia opracowania projektu aktualizacji programu ochrony powietrza określa, w drodze uchwały, aktualizację programu.”,

i) po ust. 9e dodaje się ust. 9f w brzmieniu:

„9f. Zarząd województwa monitoruje realizację przez podmioty i organy wskazane w programie ochrony powietrza oraz w planie działań krótkoterminowych działań naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym.”,

j) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, biorąc pod uwagę cele programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także konieczność zapewnienia, że czas trwania przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji będzie możliwie najkrótszy.”;

3) uchyla się art. 91b;

4) w art. 92:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu:”,

b) ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:

„1c. Sejmik województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania informacji o ryzyku, o której mowa w ust. 1, od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, określa, w drodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, o którym mowa w ust. 1.

1d. W przypadku wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych.”;

5) w art. 93 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadamia społeczeństwo oraz podmioty, o których mowa w art. 92 ust. 2 pkt 1, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

1a. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu ocenia się na podstawie wyników pomiarów lub przy wykorzystaniu wyników modelowania i analiz, o których mowa w art. 88 ust. 6 pkt 4.”;

6) w art. 94:

a) ust. 1b i 1c otrzymują brzmienie:

„1b. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa.

1c. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.”,

b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Zarząd województwa, w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91. Zarząd województwa przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację o uchwaleniu przez sejmik województwa planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.

2a. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:

1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91, oraz planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92;

2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.”,

c) uchyla się ust. 2b,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1f–2a, biorąc pod uwagę konieczność ich przekazywania i gromadzenia na potrzeby krajowe i zobowiązań międzynarodowych oraz powiadamiania o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.”;

7) w art. 96a:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji oraz planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92;

2) realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty.”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , z uwzględnieniem ust. 3–6”,

c) uchyla się ust. 3–6;

8) w art. 147 w ust. 4a po wyrazach „ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia,” dodaje się wyrazy „dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,”;

9) w art. 152 w ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2c we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6a we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia,” dodaje się wyrazy „dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,”;

10) w art. 152a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia” dodaje się wyrazy „ , dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3”;

11) w art. 154 w ust. 1a po wyrazach „ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia,” dodaje się wyrazy „dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,”;

12) w art. 157a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „o których mowa w ust. 1 pkt 7,” dodaje się wyrazy „dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,”;

13) w art. 184 w ust. 2c we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2d we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2e we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3,” dodaje się wyrazy „dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,”;

14) w art. 188a po wyrazach „o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3,” dodaje się wyrazy „dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,”;

15) w art. 236e w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3” dodaje się wyrazy „ , dla których standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3”;

16) w art. 315a w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) niedotrzymania ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji lub planów działań krótkoterminowych,

3) niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach lub planach działań krótkoterminowych”;

17) w art. 378:

a) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „art. 154 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zadania samorządu województwa, o których mowa w ust. 2a i 2aa, art. 91 ust. 1, 3, 3a, 5, 9c, 9d i 9f, art. 92 ust. 1, art. 94 ust. 2 i 2a, art. 95 ust. 1, art. 96, art. 119 ust. 2, art. 135 ust. 2 oraz art. 162 ust. 3, 6 i 7, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.”.

Art. 2. [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym]
W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730) w art. 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone w art. 92 ust. 1d i art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”.

Art. 3. [Sprawy dotyczące decyzji wszczętych i niezakończonych]
Do spraw dotyczących decyzji, o których mowa w art. 154 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 4. [Sprawy dotyczące pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwoleń zintegrowanych]
Do spraw dotyczących pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwoleń zintegrowanych, obejmujących źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 5. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
1. Do programów ochrony powietrza opracowywanych dla stref zaklasyfikowanych jako strefy, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 lub 4 ustawy zmienianej w art. 1, w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2017 r. oraz do planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy zmienianej w art. 1, opracowywanych w wyniku tej oceny stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Nie aktualizuje się programów i planów, o których mowa w ust. 1.

Art. 6. [Ważność programów ochrony powietrza]
Programy ochrony powietrza uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do czasu wejścia w życie uchwał w sprawie nowych programów ochrony powietrza, jednak nie dłużej niż przez okres, którego dotyczą te programy.
Art. 7. [Programy ochrony powietrza opracowywane w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2018 r.]
Do programów ochrony powietrza opracowywanych w wyniku oceny poziomów substancji w powietrzu za 2018 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że:

1) zarząd województwa opracowuje i przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.;

2) sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.;

3) zarząd województwa przekazuje informację o uchwaleniu programu ochrony powietrza w terminie do dnia 20 czerwca 2020 r.

Art. 8. [Sprawozdanie okresowe]
Sprawozdanie okresowe, o którym mowa w art. 94 ust. 2a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zarząd województwa przekazuje po raz pierwszy do dnia 31 marca 2021 r., przy czym sprawozdanie to obejmuje okres od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie programu ochrony powietrza do dnia 31 grudnia 2020 r.
Art. 9. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zachowane w mocy przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, mogą być zmieniane przez ministra właściwego do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 91 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 10. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. f i pkt 8–15 oraz art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 226 z 29.08.2015, str. 4 i Dz. Urz. UE L 72 z 14.03.2019, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161 i 2533 oraz z 2019 r. poz. 42, 412, 452 i 1123.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama