reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy i udziałem w nich

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „Funduszem”, zadań związanych z przygotowaniem w 2019 r. kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy i udziałem w nich, zwanych dalej „zadaniami”, a także tryb składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków Funduszu na realizację zadań.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) koszt bezpośredni – część kosztów, która jest przeznaczona na realizację zadania bezpośrednio;

2) koszt pośredni – część kosztów, która nie jest przeznaczona na realizację zadania bezpośrednio.

§ 3. [Przeznaczenie środków Funduszu]

Środki Funduszu przeznacza się w formie dotacji na dofinansowanie zadań.

§ 4. [Ogłoszenie przez ministra programu dofinansowania zadań]

W celu dofinansowania realizacji zadań minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej „ministrem”, ogłasza program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem kadry narodowej w 2019 r. do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy i udziałem w nich.

§ 5. [Informacje zawarte w ogłoszeniu programu]

1. Ogłoszenie programu zawiera w szczególności informacje o:

1) rodzaju zadania objętego dofinansowaniem;

2) wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania dofinansowania;

3) wysokości środków z Funduszu przeznaczonych na realizację programu;

4) warunkach udzielania dofinansowania i jego wysokości;

5) terminach i warunkach realizacji zadania;

6) terminie i miejscu składania wniosków o dofinansowanie;

7) terminie rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie;

8) kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie.

2. Minister zamieszcza ogłoszenie programu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

§ 6. [Złożenie wniosku o dofinansowanie]

W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania wnioskodawca składa do ministra, w terminie określonym w programie, wniosek o dofinansowanie.

§ 7. [Zakres wniosku o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie zawiera:

1) nazwę programu, w ramach którego jest składany wniosek o dofinansowanie;

2) nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej;

3) nazwę zadania wraz z zakresem i charakterystyką tego zadania, w szczególności terminem i miejscem realizacji;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5) wysokość wnioskowanego dofinansowania;

6) liczbę uczestników oraz inne informacje istotne dla wykazania celowości realizacji zadania;

7) informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie;

8) informację o posiadanych przez wnioskodawcę zasobach rzeczowych i kadrowych niezbędnych do zrealizowania zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł, które mają zostać przeznaczone na realizację tego zadania;

9) kwoty środków Funduszu otrzymane w poprzednim roku oraz przyznane na podstawie zawartych umów w roku bieżącym;

10) wskazanie rachunku, na który dofinansowanie ma być przekazane;

11) informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

12) inne informacje związane z realizacją zadania wskazane we właściwym programie.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich oraz pośrednich;

2) regulamin lub program albo inne niezbędne informacje związane ze specyfiką planowanego zadania;

3) zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku, o którym mowa w ust. 1;

4) statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;

5) inne dokumenty związane z realizacją zadania wskazane we właściwym programie.

§ 8. [Zakres umowy zawieranej z wnioskodawcą]

1. Zaakceptowany przez ministra wniosek o dofinansowanie stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Umowa zawiera w szczególności:

1) określenie jej stron;

2) nazwę i szczegółowy opis zadania, w tym cel, na który dofinansowanie zostało przyznane;

3) wysokość dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków z Funduszu;

4) termin wykorzystania dofinansowania, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonego dofinansowania;

6) termin realizacji zadania;

7) warunki i sposób zwrotu na rachunek Funduszu niewykorzystanej części dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego zakończenia;

8) warunki i tryb zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania w trakcie obowiązywania umowy;

9) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie bez zgody ministra;

10) zobowiązanie podmiotu, który uzyskał dofinansowanie, do wykorzystania dofinansowania wyłącznie na cele określone w umowie;

11) obowiązki sprawozdawcze podmiotu, który uzyskał dofinansowanie;

12) zobowiązanie podmiotu, który uzyskał dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla dofinansowania i wydatków dokonywanych z udziałem dofinansowania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;

13) określenie sposobu rozliczenia albo zagospodarowania dochodów osiągniętych przez podmiot, który uzyskał dofinansowanie przy realizacji zadania;

14) określenie sposobu przeprowadzania kontroli wykonania zadania;

15) określenie wysokości kosztów pośrednich z uwzględnieniem postanowień § 11.

§ 9. [Przekazanie dofinansowania]

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy w wysokości i na warunkach wynikających z umowy.

§ 10. [Zmniejszenie przyznanego dofinansowania]

W przypadku zmniejszenia rzeczywistych przychodów Funduszu w stosunku do założonego planu minister może zmniejszyć przyznane dofinansowanie.

§ 11. [Kwota, jaka może zostać przeznaczona na koszty pośrednie]

Wnioskodawca realizujący zadanie może przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% równowartości kwoty kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania, dofinansowanych ze środków Funduszu, w tym na wynagrodzenia osób obsługujących to zadanie. Wysokość kosztów pośrednich pokrywanych ze środków Funduszu ustala się, po ich szczegółowej analizie przed zawarciem umowy, z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania.

§ 12. [Stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych]

W przypadku stwierdzenia wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu dofinansowania niewykorzystanego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama