reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego

Na podstawie art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub do zawiadomienia o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego, składanego na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w celu przedstawienia informacji, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/1946 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uzupełnienia dyrektyw 2004/39/WE i 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wyczerpującego wykazu informacji, które potencjalni nabywcy muszą umieścić w powiadomieniu o planowanym nabyciu znacznego pakietu akcji w firmie inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 276 z 26.10.2017, str. 32), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/1946”.

§ 2. [Załączniki dołączane do zawiadomienia]

Do zawiadomienia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, podmiot składający zawiadomienie załącza:

1) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie wskazujące co najmniej jego imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, dane kontaktowe, numer PESEL – w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób, którym ten numer nadano, albo, jeżeli jest dostępny, osobisty krajowy numer identyfikacyjny – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub którym nie nadano numeru PESEL;

2) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2017/1946 – oryginał lub poświadczoną kopię odpisu aktualnego lub pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, lub wydruk komputerowy aktualnych lub pełnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 534), odpowiednio wydane lub pobrane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, zawierające co najmniej nazwę, adres siedziby, dane kontaktowe, formę prawną oraz krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest dostępny; jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi innego właściwego rejestru odpis nie zawiera wszystkich informacji wskazanych w zdaniu poprzednim, informacje te należy przekazać w formie oświadczenia złożonego przez podmiot składający zawiadomienie;

3) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1946 – poświadczone kopie statutu, umowy spółki lub innego dokumentu poświadczającego przedmiot działalności podmiotu składającego zawiadomienie, o ile wykonuje działalność gospodarczą, albo oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;

4) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2017/1946, potwierdzających tożsamość osób, o których mowa w tym przepisie – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące co najmniej imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe członków zarządu lub osób kierujących działalnością podmiotu składającego zawiadomienie, ich numer PESEL – w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób, którym ten numer nadano, albo krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest dostępny – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub którym nie nadano numeru PESEL;

5) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. e rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące co najmniej imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe osób, o których mowa w tym przepisie, ich numer PESEL – w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób, którym ten numer nadano, albo krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest dostępny – w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub którym nie nadano numeru PESEL;

6) w zakresie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2017/1946, potwierdzających tożsamość osób, o których mowa w tym przepisie – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące imię, nazwisko i datę urodzenia;

7) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. a pkt 1 rozporządzenia 2017/1946:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które przed dniem złożenia zawiadomienia miały miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały miejsce zamieszkania przed dniem złożenia zawiadomienia; jeżeli te właściwe organy nie sporządzają dokumentów wymaganych dla przedstawienia informacji o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz postępowaniach warunkowo umorzonych, podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której te informacje dotyczą, składają oświadczenie zawierające te informacje,

b) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której informacje dotyczą – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji;

8) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. a pkt 2–4 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą;

9) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. c rozporządzenia 2017/1946:

a) kopię zeznania podatkowego składanego na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych za ostatni rok podatkowy lub jego wydruk – w przypadku zeznania podatkowego złożonego w postaci elektronicznej,

b) zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podmiotu składającego zawiadomienie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia,

c) zaświadczenie właściwej instytucji ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne lub stwierdzające stan zaległości podmiotu składającego zawiadomienie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia,

d) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie o pozostawaniu bądź nie we wspólności majątkowej małżeńskiej, a w przypadku umownej wspólności majątkowej, składane oświadczenie zawiera również opis zakresu umownej wspólności majątkowej,

e) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie o będących w mocy, udzielonych i otrzymanych, poręczeniach i gwarancjach oraz istniejących zastawach ustanowionych przez podmiot składający zawiadomienie oraz na jego rzecz,

f) potwierdzone przez właściwe podmioty upoważnione do prowadzenia rachunków informacje o stanie środków pieniężnych na wszystkich rachunkach podmiotu składającego zawiadomienie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia,

g) oświadczenie o źródłach przychodów oraz majątku i zobowiązaniach podmiotu składającego zawiadomienie, innych niż wskazane w informacjach, o których mowa w lit. a–f;

10) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. d rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej podmiotu składającego zawiadomienie wraz z opisem działalności gospodarczej tego podmiotu, o ile wykonuje działalność gospodarczą, albo oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie, że nie wykonuje działalności gospodarczej;

11) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. e rozporządzenia 2017/1946, dotyczących ratingów – oświadczenie podmiotu składającego zawiadomienie lub osoby, której informacje dotyczą, o ratingach przedsiębiorstw kontrolowanych przez podmiot składający zawiadomienie lub przedsiębiorstw kierowanych przez podmiot składający zawiadomienie, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo oświadczenie o braku takiego ratingu;

12) w zakresie informacji, o których mowa w art. 4 lit. b i g, art. 5 ust. 1 lit. b, d, g i h oraz ust. 3, art. 6 lit. e, art. 7 lit. b, c i f, art. 10 lit. a i b oraz art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie;

13) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a pkt 1 rozporządzenia 2017/1946:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które przed dniem złożenia zawiadomienia miały siedzibę albo miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały siedzibę albo miejsce zamieszkania przed dniem złożenia zawiadomienia; jeżeli te właściwe organy nie sporządzają dokumentów wymaganych dla przedstawienia informacji o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz postępowaniach warunkowo umorzonych, podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której te informacje dotyczą, składają oświadczenie zawierające te informacje,

b) oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie,

c) oświadczenia złożone przez członków zarządu podmiotu składającego zawiadomienie lub osób kierujących jego działalnością – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących każdej z tych osób,

d) oświadczenie złożone przez przedsiębiorstwo podlegające kontroli podmiotu składającego zawiadomienie lub złożone przez podmiot składający zawiadomienie – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących przedsiębiorstw podlegających kontroli podmiotu składającego zawiadomienie,

e) oświadczenia złożone przez podmioty wywierające znaczący wpływ na potencjalnego nabywcę – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących tych podmiotów,

f) oświadczenie złożone przez przedsiębiorstwo kierowane przez podmiot składający zawiadomienie – w odniesieniu do innych niż wskazane w lit. a informacji dotyczących takiego przedsiębiorstwa;

14) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a pkt 2–4 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone odpowiednio przez:

a) podmiot składający zawiadomienie,

b) członków zarządu lub osoby kierujące działalnością podmiotu składającego zawiadomienie,

c) przedsiębiorstwa podlegające kontroli potencjalnego nabywcy,

d) podmioty wywierające znaczący wpływ na podmiot składający zawiadomienie;

15) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie podmiotu składającego zawiadomienie dotyczące akcjonariatu albo wspólników podmiotu składającego zawiadomienie oraz tożsamości wszystkich akcjonariuszy albo wspólników wywierających znaczący wpływ i ich odpowiedniego udziału w kapitale zakładowym i prawach głosu odpowiednio na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników, w tym zawierające informacje dotyczące wszelkich umów akcjonariuszy albo wspólników; oświadczenie dotyczące tożsamości akcjonariuszy albo wspólników zawiera odpowiednio informacje o nazwie i adresie siedziby lub o imieniu, nazwisku i dacie urodzenia;

16) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2017/1946, dotyczących udziału w kapitale i prawach głosu akcjonariuszy wywierających znaczący wpływ na jednostki należące do grupy oraz działalności prowadzonej przez te jednostki – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie;

17) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. j rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie o ratingach podmiotu składającego zawiadomienie oraz o ratingu grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, ze wskazaniem instytucji nadającej rating oraz wyjaśnieniem jego znaczenia, albo o braku takiego ratingu;

18) w zakresie informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie, dotyczące systemu rejestracji przedsiębiorstw mającego zastosowanie do potencjalnego nabywcy, zasad i zakresu nadzoru finansowego, jakiemu podlega nabywca, oraz wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej;

19) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. a rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie lub osobę, której te informacje dotyczą, wskazujące co najmniej imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe osoby, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego, jego numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz innej osoby, której ten numer nadano, albo, jeżeli jest dostępny, osobisty krajowy numer identyfikacyjny – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego lub której nie nadano numeru PESEL;

20) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. d pkt 1 rozporządzenia 2017/1946:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowaniach warunkowo umorzonych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zawiadomienia, a w przypadku osób, które przed dniem złożenia zawiadomienia miały miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską – wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały miejsce zamieszkania przed dniem złożenia zawiadomienia; jeżeli te właściwe organy nie sporządzają dokumentów wymaganych dla przedstawienia informacji o skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz postępowaniach warunkowo umorzonych, podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której te informacje dotyczą, składają oświadczenie zawierające te informacje,

b) w odniesieniu do innych informacji oświadczenie złożone przez osobę, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego;

21) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. d pkt 2–4 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez osobę, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego;

22) w zakresie informacji, o których mowa w art. 6 lit. g rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie dotyczące osoby, która ma być powołana na stanowisko członka zarządu domu maklerskiego;

23) w zakresie informacji, o których mowa w art. 7 lit. a rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie wskazujące nazwę i adres siedziby domu maklerskiego, którego dotyczy zawiadomienie;

24) w zakresie informacji, o których mowa w art. 7 lit. d rozporządzenia 2017/1946 – opis zawierający wskazanie stron porozumienia z innymi podmiotami, informacje dotyczące przedmiotu porozumienia, w tym wskazanie wysokości kwot finansowania przez podmiot składający zawiadomienie lub inne strony porozumienia;

25) w zakresie informacji, o których mowa w art. 7 lit. e rozporządzenia 2017/1946 – kopie umów lub innych ustaleń poczynionych z innymi akcjonariuszami albo wspólnikami jednostki docelowej, jeżeli takie zostały dokonane;

26) w zakresie informacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie złożone przez podmiot składający zawiadomienie wraz z wyciągami z rachunków bankowych, rachunków papierów wartościowych, rachunków, na których są zapisywane niebędące papierami wartościowymi ani instrumentami pochodnymi instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub rachunków derywatów, z których środki zostaną przeznaczone na planowane nabycie, kopiami umów darowizny, pożyczki lub kredytu, operatów szacunkowych, wycen nieruchomości;

27) w zakresie informacji, o których mowa w art. 10 lit. c rozporządzenia 2017/1946 – oświadczenie podmiotu składającego zawiadomienie o wysokości i rodzaju dofinansowania, jakie jest gotowy zapewnić domowi maklerskiemu, wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania oraz aktywów, z których wsparcie finansowe zostanie udzielone, jak również wskazaniem przesłanek jego udzielenia oraz terminu udzielenia tego wsparcia, o ile został określony.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów: M. Banaś


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego lub o zamiarze stania się podmiotem dominującym domu maklerskiego (Dz. U. poz. 1084), które utraciło moc z dniem 22 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama