reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Dz. U. Nr 60, poz. 533), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1598),

2) ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328),

3) ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 lipca 2019 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 7-9 i art. 14 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1598), które stanowią:

"Art. 7. 1. Do dnia 30 września 2004 r. studenci lub słuchacze studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych:

1) uczelni, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1,

2) uczelni, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2, mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2,

3) uczelni, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4-6, będący osobami cywilnymi mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane na podstawie ust. 1 nie obejmują dopłat do zakwaterowania, dopłat do posiłków oraz stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

3. Do dnia 30 września 2004 r. osoby cywilne będące studentami lub słuchaczami studiów dziennych w uczelniach, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4-6, mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1. Świadczenia pomocy materialnej nie obejmują stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

4. Do dnia 30 września 2004 r. studentom studiów dziennych uczelni niepaństwowych mogą być wypłacane dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do posiłków, stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Art. 8. Do dnia 30 września 2004 r. do przyznawania, wypłacania i określania wysokości świadczeń pomocy materialnej, dla studentów, o których mowa:

1) w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 i 4, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 152 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1;

2) w art. 7 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2.

Art. 9. 1. Do dnia 30 września 2004 r. świadczenia pomocy materialnej dla studentów, przyznawane na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 7, mogą być wypłacane za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. Do dnia 30 września 2004 r. świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane na okres do 7 miesięcy."

"Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2-4, pkt 5, w zakresie dotyczącym art. 152 ust. 1 pkt 1-3 i 5, oraz pkt 6 i 7 oraz art. 2 pkt 1-3, pkt 4, w zakresie dotyczącym art. 75 ust. 1 pkt 1-3 i 5, oraz pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2004 r.;

2) art. 1 pkt 5, w zakresie dotyczącym art. 152 ust. 1 pkt 4, oraz art. 2 pkt 4, w zakresie dotyczącym art. 75 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.";

2) art. 252 i art. 277 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328), które stanowią:

"Art. 252. 1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu ustawy.

2. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

3. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy akademie wojskowe stają się uczelniami wojskowymi - publicznymi uczelniami akademickimi.

4. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy wyższe szkoły oficerskie stają się uczelniami wojskowymi - publicznymi uczelniami zawodowymi.

5. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie stają się uczelniami służb państwowych.

6. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o wyższych szkołach państwowych lub niepaństwowych, należy przez to rozumieć odpowiednio uczelnie publiczne i niepubliczne."

"Art. 277. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r., z tym że:

1) art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

2) art. 107-150 i 152-154, 156 oraz 158 wchodzą w życie z dniem 1 września 2006 r.;

3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.";

3) art. 350 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), który stanowi:

"Art. 350. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1, art. 42 pkt 2 lit. b oraz art. 334 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 19 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego w art. 21 w ust. 1 pkt 39c, art. 120 pkt 1, art. 127 pkt 33-36 i 39 oraz art. 167, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 lipca 2019 r. (poz. 1370)

USTAWA

z dnia 27 lutego 2003 r.

o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Art. 1. 1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte działająca na podstawie art. 54 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. poz. 40, z późn. zm.1))2), zwana dalej "AMW", staje się Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w rozumieniu niniejszej ustawy, zwaną dalej "Akademią".

2. Siedzibą Akademii jest Gdynia.

3. Akademia jest uczelnią państwową posiadającą osobowość prawną.

4. Akademia wykonuje zadania jednostki wojskowej w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Akademia kształci żołnierzy oraz osoby cywilne.

Art. 2. 1. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, prac wdrożeniowych i modernizacyjnych w zakresie nauk wojskowych i technicznych oraz kształcenie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych.

2. (uchylony)3)

Art. 3. 1. Nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. W zakresie realizacji na kierunkach podstawowych dla żeglugi morskiej postanowień Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092 i 1093, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) nadzór nad Akademią sprawuje Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

3. (uchylony)4)

4. (uchylony)5)

5. (uchylony)6)

Art. 4. 1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe AMW staje się mieniem Akademii.

2. Akademia przejmuje prawa i zobowiązania AMW.

Art. 5. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) żołnierze zawodowi pełniący służbę wojskową w AMW pełnią tę służbę w Akademii;

2) pracownicy AMW stają się pracownikami Akademii;

3) słuchacze AMW stają się słuchaczami Akademii;

4) podstawowe jednostki organizacyjne AMW stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii;

5) dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe AMW stają się organami Akademii.

2. Jednostki organizacyjne AMW, które przed dniem wejścia w życie ustawy posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii, jako jednostki organizacyjne Akademii.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. poz. 44, z 1997 r. poz. 590, 688, 741 i 770, z 1998 r. poz. 668, z 2002 r. poz. 676 i 1184, z 2003 r. poz. 1750 oraz z 2005 r. poz. 836.

2) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 276 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.

3) Przez art. 73 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r.

4) Przez art. 73 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

5) Przez art. 250 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.

6) Dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), która weszła w życie z dniem 17 lipca 2004 r.; uchylony przez art. 73 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 3.

7) Ustawa została ogłoszona w dniu 9 kwietnia 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama