reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą składanych do wojewody przez organizatora, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Obliczanie gęstości zaludnienia obszaru właściwości organizatora]

1. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, wojewoda oblicza gęstość zaludnienia obszaru właściwości organizatora jako iloraz liczby mieszkańców zamieszkujących na obszarze właściwości danego organizatora i powierzchni obszaru właściwości organizatora.

2.Wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków złożonych przez organizatorów według gęstości zaludnienia obszaru właściwości organizatora.

3. Najwyższą wartość punktową przyznaje się wnioskowi organizatora o najmniejszej gęstości zaludnienia na jego obszarze. Kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową.

4. Wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt.

5. Dane, o których mowa w ust. 1, wojewoda ustala, biorąc pod uwagę dane dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok, dla którego są one dostępne.

§ 3. [Przyznawanie punktacji na podstawie analizy kryterium omówionego w art. 25 ust. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej]

W przypadku kryterium, o którym mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 3 ustawy – oblicza się łączną liczbę tych linii komunikacyjnych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według ich łącznej liczby; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej liczbie linii komunikacyjnych; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt;

2) pkt 4 ustawy – oblicza się łączną długość tych linii komunikacyjnych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według ich łącznej długości; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej łącznej długości tych linii komunikacyjnych; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt;

3) pkt 5 ustawy – oblicza się liczbę tych zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według liczby tych zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o największej liczbie zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt;

4) pkt 6 ustawy – ocenia się sposób realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb tych osób, w tym liczbę przystanków komunikacyjnych i dworców zapewniających nieutrudniony do nich dostęp w stosunku do ogólnej liczby przystanków i dworców na liniach komunikacyjnych, które zostaną uwzględnione w rozkładzie jazdy linii komunikacyjnych; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt proporcjonalnie do udziału dostosowanych przystanków komunikacyjnych i dworców;

5) pkt 7 ustawy – wskaźnik ten przypisuje się na podstawie danych dostępnych na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych; wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków według wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca; najwyższą wartość punktową wojewoda przyznaje wnioskowi organizatora o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca; kolejne uszeregowane wnioski otrzymują wartość mniejszą odpowiednio o 1 wartość punktową; wojewoda przyznaje punkty w skali od 0 pkt do 500 pkt.

§ 4. [Uszeregowanie wniosków]

1. Wojewoda dla danego wniosku mnoży wartości punktowe uzyskane dla każdego z kryteriów, o których mowa w:

1) § 2, przez 0,15;

2) § 3:

a) pkt 1, przez 0,25,

b) pkt 2, przez 0,10,

c) pkt 3, przez 0,15,

d) pkt 4, przez 0,15,

e) pkt 5, przez 0,20

– a następnie sumuje otrzymane wyniki.

2. Wojewoda dokonuje uszeregowania wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą w ramach każdej grupy organizatorów w kolejności od wniosku o najwyższej do najniższej wartości punktowej.

§ 5. [Objęcie wniosków dopłatą]

1. Wojewoda obejmuje dopłatą wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą w ramach poszczególnych grup organizatorów w kolejności ich uszeregowania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do wyczerpania dostępnych środków finansowych przewidzianych na województwo.

2. Ostatnim z wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą, który zostanie nią objęty, jest wniosek, na którego realizację w całości wystarczy środków finansowych zaplanowanych na dane województwo.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama