REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1601

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie dokumentowania przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17c ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania protokołu z:

a) kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej „ustawą”,

b) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w przypadkach, o których mowa w art. 17b ust. 10 ustawy, zwanego dalej „przeglądaniem bagaży”;

2) sposób sporządzania dokumentacji służbowej z:

a) kontroli osobistej w przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 13 ustawy,

b) przeglądania bagaży w przypadkach, o których mowa w art. 17b ust. 12 ustawy;

3) wzory protokołów z kontroli osobistej i przeglądania bagaży.

§ 2. [Termin na sporządzenie protokołów oraz dokumentacji służbowej]

Żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządza protokoły, o których mowa w art. 17a ust. 10 i art. 17b ust. 10 ustawy, oraz dokumentację służbową, o której mowa w art. 17a ust. 13 i art. 17b ust. 12 ustawy, niezwłocznie po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w art. 17a ust. 1 i art. 17b ust. 1 ustawy.

§ 3. [Protokół z kontroli osobistej i protokół z przeglądania bagaży]

1. Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży sporządza się w dwóch egzemplarzach, odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych, które są na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej, umożliwiających zapis tekstu.

2. Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży podpisują własnoręcznie: żołnierz Żandarmerii Wojskowej sporządzający protokół, osoba, wobec której dokonano czynności objętych protokołem, inne osoby uczestniczące w czynności objętej protokołem oraz osoba, której wydano drugi egzemplarz protokołu.

3. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 2, odmawiają złożenia podpisu na protokole z kontroli osobistej lub protokole z przeglądania bagaży albo nie mogą go złożyć, żołnierz Żandarmerii Wojskowej wskazuje przyczynę braku złożenia podpisu na protokole.

4. W przypadku gdy w protokole z kontroli osobistej lub protokole z przeglądania bagaży brakuje miejsca na wpisanie potrzebnych danych lub treści, wpisuje się je, z uwzględnieniem niezbędnych danych i treści przewidzianych dla danej części protokołu, na osobnym arkuszu, i dołącza się do protokołu.

5. Protokół z kontroli osobistej lub protokół z przeglądania bagaży sporządza się w formie dokumentu papierowego.

6. Wzór protokołu z kontroli osobistej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

7. Wzór protokołu z przeglądania bagaży jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Dokumentowanie czynności]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 13 i art. 17b ust. 12 ustawy, żołnierz Żandarmerii Wojskowej dokumentuje czynności, o których mowa w art. 17a ust. 1 i art. 17b ust. 1 ustawy, w książce dowódcy patrolu, w notatce służbowej lub w meldunku.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się odręcznie lub za pomocą urządzeń lub środków technicznych, o których mowa w § 3 ust. 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.

§ 5. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1851, z 2008 r. poz. 1129 oraz z 2017 r. poz. 2405) uchyla się § 22–25.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone przepisami § 19-25 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1851, z 2008 r. poz. 1129 oraz z 2017 r. poz. 2405), które w zakresie przepisów § 19-21 utraciło moc z dniem 23 grudnia 2018 r. zgodnie z pkt I ppkt 20 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14 (Dz. U. poz. 2405).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 sierpnia 2019 r. (poz. 1601)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻY / SPRAWDZANIA ŁADUNKÓW W PORTACH, NA DWORCACH ORAZ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO, POWIETRZNEGO I WODNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻY / SPRAWDZANIA ŁADUNKÓW W PORTACH, NA DWORCACH ORAZ W ŚRODKACH TRANSPORTU LĄDOWEGO, POWIETRZNEGO I WODNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-23
  • Data wejścia w życie: 2019-09-07
  • Data obowiązywania: 2019-09-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA