reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1196, z 2017 r. poz. 1013, z 2018 r. poz. 1071 oraz z 2019 r. poz. 922) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 4;

2) w § 3 w ust. 2 w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) uwzględnia działania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, racjonalnie powiązane z podejmowaną działalnością pozarolniczą.”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 liczbę „30” zastępuje się liczbą „14”,

b) w ust. 3 liczbę „30” zastępuje się liczbą „60”,

c) w ust. 4 wyrazy „wzór biznesplanu” zastępuje się wyrazami „formularz biznesplanu”;

4) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer identyfikacyjny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został mu nadany;”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) biznesplan sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie może zmieniać wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy przez jej zwiększenie.

6. Jeżeli biznesplan nie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), składa się go na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD) wraz z wydrukiem podsumowania biznesplanu.”;

5) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów wyboru dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.”;

6) w § 11 w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz § 12 ust. 3”;

7) w § 11a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 lub 2a, oraz w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5, po dokonaniu aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy, przekazuje Prezesowi Agencji informację zawierającą imiona i nazwiska podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny, liczbę przyznanych punktów, przewidzianą w biznesplanie wysokość inwestycji w środki trwałe oraz wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.”;

8) uchyla się § 12;

9) w § 16 w pkt 2 w lit. a w tiret pierwszym skreśla się wyrazy „w okresie od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy”;

10) w § 18 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku niewypełnienia obowiązku informowania o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w okresie realizacji operacji, określonego w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.2)), zwrotowi podlega 1% kwoty pierwszej raty pomocy.”;

11) w § 19 w ust. 1 wyrazy „który otrzymał drugą ratę pomocy” zastępuje się wyrazami „któremu upłynął termin na realizację biznesplanu”;

12) w § 20:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zmiana założeń biznesplanu nie może wpływać na zwiększenie wysokości kwoty pomocy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany;

2) zgodę beneficjenta na zmianę decyzji o przyznaniu pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy, w przypadku gdy zmiana założeń biznesplanu ma wpływ na zmniejszenie wysokości kwoty pomocy.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do zmienionego biznesplanu przepis § 9 ust. 6 stosuje się odpowiednio.”,

d) w ust. 3 po wyrazach „w § 3” dodaje się wyrazy „i ust. 1a”,

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy zmiana założeń biznesplanu ma wpływ na zmniejszenie wysokości kwoty pomocy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje w terminie, o którym mowa w ust. 5, decyzję o zmianie decyzji ostatecznej o przyznaniu pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy.”;

13) w § 22 ust. 4–6 otrzymują brzmienie:

„4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku albo postępowanie w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy oświadczenie o trwającym postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku albo postępowaniu w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego ze wskazaniem sądu prowadzącego sprawę i z podaniem sygnatury akt sprawy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji, niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, odpis tego postanowienia.

6. Jeżeli z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, albo europejskiego poświadczenia spadkowego wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.”.

§ 2.

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do składania biznesplanu w toku tych postępowań przepisy § 9 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 6 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

1. Do wyrażenia zgody na zmianę założeń biznesplanu w związku z realizacją operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W przypadku spraw, o których mowa w ust. 1, wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 28.04.2016, str. 33, Dz. Urz. UE L 308 z 15.11.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 194 z 30.07.2018, str. 44, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2019, str. 58, Dz. Urz. UE L 215 z 19.08.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 224 z 13.07.2020, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama