reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska

Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb opracowania planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, zwanego dalej "planem postępowania", opracowywanego przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwaną dalej "działalnością gospodarczą";

2) szczegółowy zakres i wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania;

3) dokumenty dołączane do planu postępowania.

§ 2.

1. Plan postępowania opracowuje lub aktualizuje przedsiębiorca przy pomocy powołanego przez siebie zespołu, w którego skład wchodzą co najmniej specjaliści posiadający potwierdzone kwalifikacje w dziedzinie:

1) procesów technologicznych wykorzystywanych przez tego przedsiębiorcę;

2) bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) ochrony przeciwpożarowej.

2. Opracowany lub aktualizowany plan postępowania podpisują przedsiębiorca oraz specjaliści wchodzący w skład zespołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

1. Środki komunikacji elektronicznej mogą być wykorzystane przy uzgadnianiu planu postępowania z organami, o których mowa w art. 42 ust. 3-5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "ustawą", po opatrzeniu przesyłanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym, albo podpisem zaufanym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 4.

1. Plan postępowania składa się z:

1) karty tytułowej;

2) części opisowej, zawierającej dokumenty w formie tekstu, tabel, schematów, zestawień i wykresów, którą określają § 5-9;

3) dokumentów, o których mowa w § 10.

2. Plan postępowania opracowuje się lub aktualizuje w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. W planie postępowania w postaci papierowej część opisową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opracowuje się lub aktualizuje w formie tekstu, tabel, schematów, zestawień i wykresów w formacie wydruku A4 lub A3.

4. Plan postępowania w postaci elektronicznej opracowuje się lub aktualizuje w formacie PDF, generowanym z możliwością przeszukiwania tekstu, umożliwiającym wydruk w formacie A4 bez konieczności dokonywania w nim zmian, a w przypadku szkiców i map zamieszczonych w planie postępowania umożliwiającym wydruk w formatach od A4 do A0, w jakości niepozostawiającej wątpliwości co do jego treści, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dopuszcza się opracowanie lub aktualizację planu postępowania w innych formatach, określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

§ 5.

Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy, zawiera:

1) określenie zakresu działalności gospodarczej;

2) zwięzły opis procesów technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę;


3) wykaz, rodzaj oraz maksymalną ilość, wyrażoną w sztukach lub w kilogramach, wytwarzanych i przechowywanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, o których mowa w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.1)), stosowanych w procesach technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę;

4) dane dotyczące lokalizacji obiektów, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym:

a) położenie geograficzne tych obiektów oraz dominujące warunki atmosferyczne panujące na terenie ich lokalizacji,

b) zewnętrzne źródła zagrożeń zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska,

c) usytuowanie tych obiektów w stosunku do tras komunikacyjnych,

d) usytuowanie tych obiektów w stosunku do:

- budynków mieszkalnych, w tym powstałych na nieruchomościach pochodzących z Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11), budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego,

- zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- terenów rekreacyjnych lub turystycznych

- z szacunkowym określeniem liczby ludzi mogących potencjalnie przebywać w tych budynkach i zakładach oraz na tych terenach,

e) usytuowanie tych obiektów w stosunku do obiektów przyrodniczych prawnie chronionych, w tym obszarów, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338), oraz obiektów zabytkowych,

f) usytuowanie tych obiektów w stosunku do ujęć wody, zbiorników wody pitnej i innych obiektów systemu zaopatrzenia ludności w wodę.

§ 6.

Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, zawiera informacje o:

1) rodzaju niebezpiecznych maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych oraz procesów technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) przyjętej metodyce identyfikacji zagrożeń wynikających z realizacji procesów technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę;

3) ocenie ryzyka wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska;

4) potencjalnych działaniach terrorystycznych w miejscu wykonywania działalności gospodarczej i możliwych ich skutkach dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska;

5) zagrożeniach wynikających z sytuacji kryzysowych na tle napięć polityczno-militarnych oraz wojny.

§ 7.

Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy, zawiera informacje o:

1) istniejących środkach bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie skażeniom atmosfery, wody i gleby, jeżeli takie zagrożenia mogą wystąpić;

2) istniejących zabezpieczeniach technicznych i fizycznych, zmniejszających ryzyko nieuprawnionego dostępu do obiektów, w których wytwarza się lub przechowuje materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska;

3) sposobach ograniczenia zasięgu oddziaływania na otoczenie obiektów, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, zjawisk stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, mogących powstać w toku procesów technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę, w tym:

a) fali uderzeniowej generowanej podczas wybuchu,

b) wysokiej temperatury w następstwie pożaru,

c) skażenia substancjami i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska;

4) systemie ostrzegania o zaistniałym zdarzeniu stwarzającym zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia i środowiska;

5) strukturze organizacyjnej jednostki ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej w zakładzie, jeżeli występuje, minimalnej obsadzie osobowej tej jednostki oraz jej wyposażeniu w sprzęt, który może być wykorzystany podczas prowadzenia działań ratowniczych.

§ 8.

Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy, zawiera:

1) opis postępowania załogi, jednostki ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej w zakładzie, jeżeli występuje, oraz oddziałów obrony cywilnej;

2) sposób prowadzenia i koordynacji działań jednostki ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej w zakładzie, jeżeli występuje, z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, oddziałów obrony cywilnej oraz innych zewnętrznych służb ratowniczych i innych podmiotów;

3) opis udzielania pierwszej pomocy, z uwzględnieniem charakterystyki zagrożenia, jakie powodować mogą substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, stosowane w procesach technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę;

4) dane kontaktowe koordynatora działań ratowniczych, wyznaczonego przez przedsiębiorcę spośród osób przez niego zatrudnionych, oraz określenie kompetencji tego koordynatora w stosunku do innych osób, zatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, biorących udział w działaniach ratowniczych;

5) sposób powiadamiania instytucji rządowych, władz lokalnych i zewnętrznych służb ratowniczych o wystąpieniu zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, a także procedury ich powiadamiania;

6) sposób zabezpieczenia i dokumentowania miejsca wystąpienia zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska;

7) opis miejsca i sposobów neutralizacji substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, jeżeli takie substancje i mieszaniny są stosowane w procesach technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę, a także odkażania terenu skażonego przez te substancje i mieszaniny w następstwie awarii przemysłowej;

8) opis metod i środków usuwania skutków wystąpienia zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.

§ 9.

Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 5 ustawy, zawiera:

1) określenie zasad i warunków przeprowadzenia ewakuacji ludzi i mienia z miejsc wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, zwanych dalej "strefami zagrożenia";

2) wskazanie miejsca lub miejsc ewakuacji ludzi i mienia ze stref zagrożenia;

3) określenie dalszych działań wobec ludzi ewakuowanych ze stref zagrożenia oraz dalszych działań wobec ewakuowanego mienia;

4) dane kontaktowe koordynatora ewakuacji ludzi i mienia, wyznaczonego przez przedsiębiorcę spośród osób przez niego zatrudnionych.

§ 10.

1. Do planu postępowania dołącza się następujące dokumenty:

1) instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych kategorii maszyn, urządzeń i instalacji produkcyjnych;

2) instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia każdego zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska;

3) instrukcję działania jednostki ochrony przeciwpożarowej funkcjonującej w zakładzie, jeżeli występuje;

4) karty oceny materiałów wybuchowych pod względem bezpieczeństwa dotyczące materiałów wybuchowych w postaci gotowych wyrobów oraz półproduktów, półfabrykatów, mieszanin reakcyjnych i surowców występujących w procesie technologicznym wytwarzania materiałów wybuchowych, a także odpadów powstających w tym procesie;

5) karty charakterystyki, o których mowa w art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.2)), dotyczące substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska stosowanych w procesach technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę;

6) karty kwalifikacyjne obiektów, w których są przechowywane materiały wybuchowe;

7) wykaz danych kontaktowych zewnętrznych służb ratowniczych, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, Policji, powiatowych i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz placówek służby zdrowia, a w przypadku przedsiębiorców, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej - także danych kontaktowych Żandarmerii Wojskowej oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

8) wykaz telefonów alarmowych;

9) instrukcję postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym w obiektach, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, opracowaną przez przedsiębiorcę przy wsparciu merytorycznym właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy nie występuje dla danego terytorium właściwy dyrektor delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w przypadku przedsiębiorców, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej - opracowaną przy wsparciu merytorycznym Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

10) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, dla których jest ona wymagana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610);

11) określony przez przedsiębiorcę wykaz osób, które zapoznają się z planem postępowania i są w zakresie swoich kompetencji odpowiedzialne za uruchomienie i realizację działań określonych w tym planie postępowania.

2. Integralną część planu postępowania, z zastrzeżeniem § 11, stanowi dokumentacja graficzna obejmująca:

1) plan sytuacyjny terenu, na którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli zasięg przewidywanej strefy zagrożenia jest większy, to również terenu przyległego do terenu, na którym jest wykonywana działalność gospodarcza, uwzględniający:

a) obiekty, w tym składowiska, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, i ich rozmieszczenie,

b) miejsca przechowywania:

- wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

- substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska stosowanych w procesach technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę,

- odpadów powstających w procesach technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę,

c) przebieg wewnątrzzakładowych dróg transportowych,

d) przeznaczenie terenów przyległych do obiektów, w których jest wykonywania działalność gospodarcza, z szacunkowym określeniem liczby ludzi mogących potencjalnie przebywać w strefach zagrożenia,

e) instalacje: technologiczne, podziemne (ze wskazaniem kierunku ruchu mediów lub ścieków), naziemne linie elektroenergetyczne (z zaznaczeniem rozdzielni i transformatorów), miejsca gromadzenia i odprowadzania wód powierzchniowych (ze wskazaniem kierunku ich spływu) oraz inne - jeżeli występują,

f) drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów do obiektów, w których jest wykonywana działalność gospodarcza,

g) dostęp do budynków i hydrantów zewnętrznych oraz dojazdów do stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

h) utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie usytuowania instalacji, o których mowa w lit. e,

i) usytuowanie obiektów, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, objętych przewidywanymi scena-riuszami zdarzeń mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, z uwzględnieniem odległości od:

- budynków mieszkalnych, w tym budynków mieszkalnych powstałych na nieruchomościach pochodzących z Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego,

- zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- terenów rekreacyjnych lub turystycznych,

- obiektów przyrodniczych prawnie chronionych, w tym obszarów, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

- obiektów zabytkowych,

- tras komunikacyjnych;

2) plany graficzne poszczególnych obiektów, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, uwzględniające:

a) stopień zagrożenia tych obiektów lub ich poszczególnych pomieszczeń pożarem, wybuchem lub skażeniem środkami chemicznymi,

b) istniejące systemy ograniczające skutki zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska,

c) miejsca usytuowania zaworów głównych instalacji gazowej oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu,

d) miejsca usytuowania zaworów odcinających dopływ wody, zbiorników awaryjnych i podobnych instalacji,

e) miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń pomiarowo-sygnalizacyjnych do kontroli i wykrywania stężeń wybuchowych, skażeń chemicznych oraz system sygnalizacji pożarowej,

f) lokalizację sprzętu ratowniczego, schronów, miejsc ewakuacji ludzi i mienia w przypadku wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska,

g) lokalizację przycisków uruchamiających alarmy lub systemy ograniczające skutki zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska,

h) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, materiałów stwarzających zagrożenie pożarem oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi;

3) plan sytuacyjny kierunków ewakuacji ludzi i mienia z obiektów, w których przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, do miejsca lub miejsc ewakuacji ludzi i mienia.

§ 11.

Do planów postępowania opracowywanych lub aktualizowanych przez przedsiębiorców wytwarzających wyroby, których proces produkcji nie stwarza zagrożenia wybuchem lub skażeniem, nie stosuje się przepisów § 5 pkt 4, § 6 pkt 2 i 3 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 lit. b-d.

§ 12.

1. Plan postępowania uwzględnia rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz stopień potencjalnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska stwarzanego przez maszyny, urządzenia i instalacje produkcyjne oraz procesy technologiczne wykorzystywane przez przedsiębiorcę przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Plan postępowania zawiera prawdopodobne i najbardziej niekorzystne scenariusze opisujące warunki oraz zdarzenia o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym mogące spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, w szczególności:

1) parametry wybuchowości, palności i toksyczności substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, stosowanych w procesach technologicznych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę;

2) instalacje zlokalizowane na terenach przyległych do obiektów, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, mogące spowodować zwiększenie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska;

3) zjawiska naturalne, takie jak: powodzie, zjawiska sejsmiczne, trąby powietrzne, wichury, gradobicia oraz bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury.

3. Scenariusze, o których mowa w ust. 2, określają dodatkowo:

1) zasięg prognozowanych stref zagrożenia powstałych w następstwie wybuchów, pożarów lub skażeń;

2) środki bezpieczeństwa podejmowane w celu ograniczenia skutków wystąpienia tych zdarzeń.

§ 13.

Uzgodnienie planu postępowania z organami, o których mowa w art. 42 ust. 3-5 ustawy, następuje w formie podpisania protokołu uzgodnienia przez przedsiębiorcę opracowującego lub aktualizującego plan postępowania oraz przedstawicieli tych organów.

§ 14.

Plan postępowania przechowuje przedsiębiorca w warunkach zapewniających ochronę tego planu postępowania przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.

§ 15.

Plany postępowania opracowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niewymagające aktualizacji zachowują ważność w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 16.

Do opracowywania lub aktualizacji planów postępowań rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 235 z 05.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 83 z 30.03.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 179 z 11.07.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 149 z 01.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 216 z 10.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 36, Dz. Urz. UE L 350 z 06.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 349 z 21.12.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 251 z 05.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 86 z 28.03.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 8, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 08.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 379 z 13.11.2020, str. 1 i 3.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 31.05.2008, str. 22, Dz. Urz. UE L 268 z 09.10.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 36 z 05.02.2009, str. 84, Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 7, Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 7, Dz. Urz. UE L 118 z 12.05.2010, str. 89, Dz. Urz. UE L 133 z 31.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 260 z 02.10.2010, str. 22, Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 49 z 24.05.2011, str. 52, Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2011, str. 27, Dz. Urz. UE L 69 z 16.03.2011, str. 3 i 7, Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 12, Dz. Urz. UE L 134 z 21.05.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 105, Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 41 z 15.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 19.09.2012, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 253 z 20.09.2012, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE L 43 z 14.02.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 108 z 18.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 07.12.2013, str. 69, Dz. Urz. UE L 90 z 26.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 28.03.2014, str. 24, Dz. Urz. UE L 136 z 09.05.2014, str. 19, Dz. Urz. UE L 244 z 19.08.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 50 z 21.02.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 03.03.2015, str. 43, Dz. Urz. UE L 104 z 23.04.2015, str. 2, Dz. Urz. UE L 132 z 29.05.2015, str. 8, Dz. Urz. UE L 233 z 05.09.2015, str. 2, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 40 z 17.02.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 144 z 01.06.2016, str. 27, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 166 z 24.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 255 z 21.09.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 13.12.2016, str. 3, Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2017, str. 97, Dz. Urz. UE L 35 z 10.02.2017, str. 6, Dz. Urz. UE L 104 z 20.04.2017, str. 8, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 7 i 14, Dz. Urz. UE L 224 z 31.08.2017, str. 110, Dz. Urz. UE L 6 z 11.01.2018, str. 45, Dz. Urz. UE L 99 z 19.04.2018, str. 3 i 7, Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2018, str. 99, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 4, Dz. Urz. UE L 249 z 04.10.2018, str. 18 i 19, Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 308 z 04.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 322 z 18.12.2018, str. 14, Dz. Urz. UE L 154 z 12.06.2019, str. 37, Dz. Urz. UE L 259 z 10.10.2019, str. 9, Dz. Urz. UE L 35 z 07.02.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 37 oraz Dz. Urz. UE L 252 z 04.08.2020, str. 24.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. poz. 1632), które na podstawie art. 170 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama