Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 15 czerwca 2021 r.

o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o doręczeniach elektronicznych]

W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 151 w ust. 1 i dwukrotnie w ust. 2 wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.";

2) użyte w art. 152:

a) w ust. 1 i 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 września 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 stycznia 2023 r.",

b) w ust. 4 dwukrotnie wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.";

3) użyte w art. 155:

a) w ust. 1 wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.",

b) w ust. 2-4 wyrazy "1 stycznia 2022 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.";

4) użyte w art. 166:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "1 lipca 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 października 2021 r.",

b) w pkt 5 wyrazy "1 października 2021 r." zastępuje się wyrazami "5 lipca 2022 r.".

Art. 2. [Obowiązek przedstawienia projektu cennika oraz regulaminu]

Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej projekt:

1) cennika, o którym mowa w art. 52 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,

2) regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1

- w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.

Art. 3. [Dotychczasowe postępowania]

Postępowania administracyjne w sprawie przedłożonego na podstawie art. 150 ustawy zmienianej w art. 1 projektu pierwszego cennika publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej oraz projektu pierwszego regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-24
  • Data wejścia w życie: 2021-06-25
  • Data obowiązywania: 2021-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw