Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "bazą BDOT500";

2) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy BDOT500;

3) organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. [Lokalizacja obiektów bazy BDOT500]

1. Lokalizację obiektów bazy BDOT500 określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

2. Wysokości charakterystycznych punktów obiektów bazy BDOT500 określa się w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy.

3. Reprezentacją geometryczną obiektów bazy BDOT500 w zależności od ich rodzaju może być: punkt, zbiór punktów (multipunkt), linia łamana, zbiór linii łamanych (multilinia) wielokąt (poligon) oraz zbiór wielokątów (multipoligon).

Rozdział 2

Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT500

§ 3. [Zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT500]

1. W bazie BDOT500 gromadzi się informacje dotyczące:

1) budynków niewykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem;

2) budowli;

3) ogrodzeń;

4) komunikacji;

5) zagospodarowania terenu;

6) sportu i rekreacji;

7) wód;

8) rzeźby terenu.

2. Wykaz obiektów bazy BDOT500 wraz z dozwolonymi typami geometrii określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Atrybuty wspólne dla wszystkich obiektów bazy BDOT500]

1. Atrybutami wspólnymi dla wszystkich obiektów bazy BDOT500 są:

1) metoda pozyskania informacji o obiekcie;

2) data przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

3) numer operatu technicznego, w ramach którego obiekt został wprowadzony do bazy BDOT500.

2. Wyróżnia się następujące metody pozyskiwania informacji o obiekcie bazy BDOT500:

1) pomiar bezpośredni w nawiązaniu do osnowy - oznaczenie literą O;

2) wektoryzacja - oznaczenie literą D;

3) pomiar fotogrametryczny - oznaczenie literą F;

4) pomiar bezpośredni w nawiązaniu do szczegółów terenowych - oznaczenie literą M;

5) inna metoda pozyskania - oznaczenie literą I;

6) nieokreślona metoda pozyskania - oznaczenie literą X.

§ 5. [Informacje związane z każdym obiektem bazy]

Z każdym obiektem bazy BDOT500 mogą być związane informacje określające wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach tych obiektów.

§ 6. [Nadanie identyfikatora infrastruktury informacji przestrzennej]

1. Każdemu obiektowi bazy BDOT500 nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "identyfikatorem IdIIP", na który składają się:

1) przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214), uzupełniona po kropce skrótem "BDOT500";

2) identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt spośród innych obiektów zapisanych w bazie BDOT500;

3) identyfikator wersji obiektu.

2. Elementy identyfikatora IdIIP, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.

§ 7. [Specyfikacja pojęciowego modelu danych bazy BDOT500]

Specyfikację pojęciowego modelu danych bazy BDOT500 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia i aktualizacji bazy BDOT500

§ 8. [Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500]

1. Bazę BDOT500 tworzy się i aktualizuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Bazę BDOT500 aktualizuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania materiałów, o których mowa w ust. 1.

3. Tworzenie i aktualizacja bazy BDOT500 odbywają się zgodnie ze standardami technicznymi określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Organizacja, tryb i standardy techniczne udostępniania danych z bazy BDOT500

§ 9. [Udostępnianie danych zawartych w bazie]

1. Dane zawarte w bazie BDOT500 udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy.

2. Specyfikację usług, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych z bazy BDOT500, zgodny z modelem danych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, 952 i 1005).

Rozdział 5

Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej

§ 10. [Mapa zasadnicza]

1. Mapa zasadnicza jest tworzona jako wizualizacja kartograficzna generowana na podstawie zbiorów danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-4, 10 i 12 ustawy.

2. Podstawową skalą mapy zasadniczej jest skala 1 : 500.

3. Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej, w tym zakres jej treści dla poszczególnych skal oraz znaki umowne, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Na mapie zasadniczej umieszcza się informację o jej skali i lokalizacji przedstawionego obszaru.

Rozdział 6

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

§ 11. [Termin dostosowania bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów]

1. Organ prowadzący bazę BDOT500 do dnia 31 grudnia 2022 r. dostosowuje bazę BDOT500 prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Układ wysokościowy inny niż określony w § 2 ust. 2 może być stosowany przy prowadzeniu bazy BDOT500, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 12. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Do prac związanych z zakładaniem bazy BDOT500 rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Do prac geodezyjnych związanych z aktualizacją bazy BDOT500 zgłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2021 r.2)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

Załącznik 1. [WYKAZ OBIEKTÓW BAZY BDOT500 WRAZ Z DOZWOLONYMI TYPAMI GEOMETRII]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 lipca 2021 r. (poz. 1385)

Załącznik nr 1

WYKAZ OBIEKTÓW BAZY BDOT500 WRAZ Z DOZWOLONYMI TYPAMI GEOMETRII

1. Obiekty bazy BDOT500

Lp.

Nazwa kategorii obiektów

Kod

Nazwa obiektu

Kod obiektu

Dozwolona geometria obiektu

punkt

multipunkt

linia łamana

multilinia

poligon

multipoligon

1

budynki niewykazane w ewidencji gruntów i budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem

OTB

budynek

OTBU

-

-

-

-

+

+

budynek w budowie

OTBB

-

-

-

-

+

+

kondygnacja nadziemna

OTBN

-

-

-

-

+

-

kondygnacja podziemna

OTBP

-

-

-

-

+

-

łącznik

OTBL

-

-

-

-

+

-

nawis

OTBA

-

-

-

-

+

-

przejazd przez budynek

OTBZ

-

-

-

-

+

-

inny rodzaj bloku

OTBY

-

-

-

-

+

-

taras

OTBT

-

-

-

-

+

-

weranda lub ganek

OTBW

-

-

-

-

+

-

wiatrołap

OTBI

-

-

-

-

+

-

schody

OTBS

-

-

-

-

+

-

podpora związana z budynkiem

OTBO

+

+

-

-

+

+

rampa

OTBR

-

-

-

-

+

-

wjazd do podziemia

OTBJ

-

-

-

-

+

-

podjazd dla osób niepełnosprawnych

OTBD

+

2

budowle

OTD

chłodnia kominowa

OTDK

-

-

-

-

+

-

komin przemysłowy

OTDO

-

-

-

-

+

-

wieża ciśnień

OTDC

-

-

-

-

+

-

wieża przeciwpożarowa

OTDZ

-

-

-

-

+

-

wieża szybu kopalnianego

OTDS

-

-

-

-

+

-

wieża widokowa

OTDW

-

-

-

-

+

-

zbiornik lub silos

OTDB

-

-

-

-

+

-

wiata

OTDA

-

-

-

-

+

-

śmietnik

OTDM

-

-

-

-

+

-

figura, krzyż

OTDF

+

-

-

-

-

-

fontanna

OTDT

+

-

-

-

+

-

pomnik

OTDP

+

-

-

-

+

-

ruina zabytkowa

OTDR

-

-

-

-

+

+

ściana oporowa

OTDN

-

-

+

-

+

-

podpora

OTDD

+

+

-

-

+

-

inna budowla

OTDI

+

-

+

-

+

-

3

ogrodzenia

OTO

ogrodzenie trwałe

OTOO

-

-

+

+

-

-

brama

OTOB

-

-

+

-

-

-

furtka

OTOF

-

-

+

-

-

-

4

komunikacja

OTK

jezdnia

OTKJ

-

-

-

-

+

-

krawężnik

OTKK

-

-

+

-

-

-

chodnik

OTKC

-

-

-

-

+

-

droga dla rowerów

OTKG

-

-

-

-

+

-

obszar utwardzony

OTKU

-

-

-

-

+

-

rów przydrożny

OTKR

-

-

+

+

+

-

schody w ciągu komunikacyjnym

OTKS

-

-

-

-

+

-

most

OTKM

-

-

-

-

+

-

przepust

OTKZ

-

-

+

-

+

-

wiadukt

OTKW

-

-

-

-

+

-

estakada

OTKE

-

-

-

-

+

-

bariera ochronna

OTKB

-

-

+

-

-

-

ekran akustyczny

OTKY

-

-

+

-

-

-

tor

OTKT

-

-

+

-

-

-

peron

OTKN

-

-

-

-

+

-

rampa

OTKA

-

-

-

-

+

-

kolej linowa

OTKL

-

-

+

-

-

-

inny obiekt komunikacyjny

OTKI

-

-

+

-

+

-

5

zagospodarowanie terenu

OTZ

teren zalesiony

OTZZ

-

-

-

-

+

-

zadrzewienie, zakrzewienie

OTZK

-

-

-

-

+

-

cmentarz

OTZC

-

-

-

-

+

-

trawnik

OTZT

-

-

-

-

+

-

drzewo liściaste

OTZL

+

-

-

-

-

-

drzewo iglaste

OTZG

+

-

-

-

-

-

inny obiekt zagospodarowania terenu

OTZI

+

-

+

-

+

-

6

sport i rekreacja

OTS

basen odkryty

OTSB

-

-

-

-

+

-

plac sportowy

OTSP

-

-

-

-

+

-

plac gier i zabaw

OTSZ

-

-

-

-

+

-

wyciąg narciarski

OTSW

-

-

+

-

-

-

inny obiekt sportowy

OTSI

-

-

-

-

+

-

7

wody

OTW

woda płynąca

OTWP

-

-

-

-

+

-

woda stojąca

OTWS

-

-

-

-

+

-

wał przeciwpowodziowy

OTWW

-

-

-

-

+

+

rów melioracyjny

OTWM

-

-

+

+

+

-

jaz

OTWJ

-

-

-

-

+

-

śluza

OTWL

-

-

-

-

+

-

grobla

OTWG

-

-

-

-

+

+

zapora

OTWZ

-

-

-

-

+

-

ostroga

OTWT

-

-

-

-

+

-

pomost lub molo

OTWO

-

-

-

-

+

-

inny obiekt związany z wodą

OTWI

+

-

+

-

+

-

8

rzeźba terenu

OTR

skarpa umocniona

OTRU

-

-

-

-

+

-

skarpa nieumocniona

OTRK

-

-

-

-

+

-

pikieta sztuczna

OTRS

+

-

-

-

-

-

pikieta naturalna

OTRN

+

-

-

-

-

-

2. W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 dla danego obiektu dopuszcza się więcej niż jeden rodzaj geometrii, należy zastosować geometrię odpowiadającą charakterowi obiektu w terenie.

3. W przypadku gdy zgodnie z ust. 1 dla danego obiektu dopuszcza się reprezentację geometryczną obiektu za pomocą punktu albo poligonu, reprezentację punktową stosuje się, jeżeli średnica obiektu lub jego wymiary (podłużny i poprzeczny) są mniejsze niż 0,75 m lub równe 0,75 m. W przypadku większych obiektów stosuje się reprezentację za pomocą poligonu.

Załącznik 2. [SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH BAZY BDOT500]

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA POJĘCIOWEGO MODELU DANYCH BAZY BDOT500

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SPECYFIKACJA USŁUG PRZEGLĄDANIA I POBIERANIA DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z BAZY BDOT500]

Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA USŁUG PRZEGLĄDANIA I POBIERANIA DOTYCZĄCYCH UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z BAZY BDOT500

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 4. [STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ, W TYM ZAKRES JEJ TREŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH SKAL ORAZ ZNAKI UMOWNE]

Załącznik nr 4

STANDARDY TECHNICZNE TWORZENIA MAPY ZASADNICZEJ, W TYM ZAKRES JEJ TREŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH SKAL ORAZ ZNAKI UMOWNE

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-31
  • Data obowiązywania: 2021-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw