Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2209

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła, w tym:

1) sposób wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła umożliwiający odbiorcom tej energii i ciepła dostosowanie się do tych ograniczeń w określonym czasie;

2) rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;

3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;

4) zakres planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła oraz sposób określania w nich wielkości tych ograniczeń;

5) sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła.

2. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej stanowią krajowy środek mający na celu złagodzenie kryzysu elektroenergetycznego, a plany wprowadzania ograniczeń stanowią krajowy środek przygotowawczy na wypadek kryzysu elektroenergetycznego - w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 1).

§ 2. [Definicje]

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) obiekt - budynek lub budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2)), a także ich wyodrębnioną część albo zespół budynków lub budowli, które mieszczą się pod jednym adresem lub w jednej lokalizacji, wraz z urządzeniami połączonymi ze sobą siecią lub instalacją odbiorczą przyłączoną do:

a) sieci elektroenergetycznej - w celu dostarczania energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowy kompleksowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "ustawą", zwanych dalej "umowami", lub

b) sieci ciepłowniczej - w celu dostarczania ciepła na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła albo umowy kompleksowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy

- zawartych z tym samym odbiorcą, przy wykorzystaniu jednego lub więcej przyłączy tworzących kompletny układ zasilania;

2) operator - operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o planie wprowadzenia ograniczeń bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

§ 3. [Sporządzanie wniosku przez ministra właściwego do spraw energii]

1. Wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy, minister właściwy do spraw energii sporządza z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia:

1) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego - w przypadku gdy zgłoszenie to dotyczy energii elektrycznej;

2) wojewody - w przypadku gdy zgłoszenie to dotyczy paliw stałych lub ciepła.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego oraz wojewoda przekazują ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie umożliwiającym zapobieżenie zagrożeniom, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy.

3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego jednocześnie przekazują zgłoszenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej "Prezesem URE".

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa odpowiednio:

1) rodzaje paliw stałych, w odniesieniu do których zgłasza się konieczność wprowadzenia ograniczeń w ich sprzedaży;

2) ilości paliw stałych planowanych do sprzedaży w warunkach ograniczeń;

3) proponowaną maksymalną wielkość ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

4) proponowany maksymalny stopień zasilania, o którym mowa w § 8 ust. 1;

5) maksymalną proponowaną wielkość ograniczeń w dostarczaniu ciepła;

6) rodzaje odbiorców, których mają dotyczyć ograniczenia, o których mowa w pkt 1 i 5;

7) rodzaje odbiorców, których proponuje się wyłączyć z ograniczeń, o których mowa w pkt 1 i 5;

8) proponowany czas trwania ograniczeń, o których mowa w pkt 1, 3 i 5.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

§ 4. [Wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej]

1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzone, gdy operatorzy wyczerpią wszelkie dostępne środki, które służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - przy dochowaniu należytej staranności.

2. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogą powodować:

1) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób;

2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów - wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych;

3) zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów - przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub do wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.

§ 5. [Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej]

1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

2. W przypadku gdy odbiorca energii elektrycznej posiada więcej niż jeden obiekt, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą każdego z obiektów, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej została ustalona w wysokości, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy obiekt jest przyłączony do sieci więcej niż jednego operatora, zasadę, o której mowa w ust. 1, stosuje się odrębnie dla każdego operatora, dla sumy mocy umownych określonych w umowach zawartych z tym operatorem. Mocy umownych dla danego obiektu, które są określone w umowach zawartych z różnymi operatorami, nie sumuje się.

4. W przypadku gdy odbiorca energii elektrycznej posiada obiekt, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej może być różna w poszczególnych miesiącach, w zakresie tego obiektu odbiorca ten podlega ochronie przed ograniczeniami w tych miesiącach, dla których łączna wielkość mocy umownej ustalona została poniżej wysokości, o której mowa w ust. 1.

5. W zakresie posiadanego przez siebie obiektu przyłączonego do własnej sieci operator opracowuje taki sam plan jak w przypadku wprowadzania ograniczeń w zakresie obiektu odbiorcy i uwzględnia go w planie wprowadzania ograniczeń, zgodnie z § 6 ust. 6.

6. Opracowany przez operatora plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie posiadanego przez niego obiektu może być korygowany w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4, lub aktualizowany w okresie, na jaki został opracowany. Zdania pierwszego nie stosuje się w okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzanych na podstawie art. 11 ust. 7 lub art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 6. [Ochrona przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej]

1. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez cały okres, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi poniżej 300 kW, oraz w zakresie obiektu:

1) będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;

2) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728);

3) wykorzystywanego bezpośrednio do:

a) nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym,

b) zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego,

c) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych,

d) realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,

e) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła,

f) wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań

- albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów;

4) stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Odbiorca energii elektrycznej, będący jednocześnie operatorem systemu dystrybucyjnego, nie podlega ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

3. Obiekty albo wyodrębnione części tych obiektów, o których mowa w ust. 1, będące w posiadaniu odbiorcy podlegają ochronie, jeżeli zostały wyszczególnione, na wniosek i zgodnie z oświadczeniem tego odbiorcy, w umowach.

4. Odbiorca niezwłocznie informuje operatora, a w przypadku umów, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, również sprzedawcę, o ustaniu okoliczności uzasadniających podleganie ochronie, o której mowa w ust. 1, w zakresie posiadanego przez odbiorcę obiektu lub jego wyodrębnionej części.

5. W przypadku gdy wielkość mocy, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie wyodrębnionej części obiektu podlegającej ochronie, nie została uwzględniona w wielkościach mocy minimalnej poboru i mocy maksymalnej poboru określonych dla tego obiektu i wyznaczonych w sposób określony w § 8 ust. 4, odbiorca może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do operatora o korektę wielkości mocy określonych dla tego obiektu, jako całości, w stopniach zasilania, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3, z zachowaniem zasady równomiernego podziału zakresu mocy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

6. Podstawą opracowania przez operatorów corocznie planów wprowadzania ograniczeń są plany wprowadzania ograniczeń dla odbiorców w zakresie posiadanych przez nich obiektów opracowywane przez operatorów, do sieci których przyłączone są te obiekty, przy czym:

1) plan wprowadzania ograniczeń w zakresie obiektu opracowuje się, w formie dokumentowej, na podstawie wielkości mocy obowiązujących odbiorcę w danym obiekcie, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, i przekazuje się te wielkości odbiorcy, w formie dokumentowej, w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku;

2) wielkości mocy, o których mowa w pkt 1, opracowuje się na okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego;

3) operator, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośrednich połączeń z siecią przesyłową, zwany dalej "OSDn", przekazuje w terminie do dnia 15 marca danego roku swój plan wprowadzania ograniczeń do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową, zwanego dalej "OSDp", w celu uwzględnienia tego planu w planie wprowadzania ograniczeń OSDp;

4) poszczególni OSDp przekazują operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego w terminie do dnia 31 marca danego roku swoje plany wprowadzania ograniczeń w celu uwzględnienia ich w planie wprowadzania ograniczeń operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

5) aktualizacja planów wprowadzania ograniczeń dla obiektów odbiorców nie powoduje konieczności aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń operatora.

7. Plan wprowadzania ograniczeń opracowywany przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operatora systemu połączonego elektroenergetycznego podlega uzgodnieniu z Prezesem URE w terminie do dnia 31 maja danego roku. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz operator systemu połączonego elektroenergetycznego przedstawia Prezesowi URE plan wprowadzania ograniczeń do uzgodnienia nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku.

8. Plan wprowadzania ograniczeń, o którym mowa w ust. 7, zawiera co najmniej:

1) opis sposobu ustalenia tego planu;

2) informację o wielkościach ograniczeń w stopniach zasilania od 12 do 20 dla obszaru działania operatora, o którym mowa w ust. 7;

3) informację o wielkościach ograniczeń w poszczególnych stopniach zasilania z osobna dla obszaru działania każdego z OSDp lub operatorów systemów połączonych elektroenergetycznych w zakresie systemu dystrybucyjnego oraz odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej;

4) liczbę obiektów będących w posiadaniu odbiorców, których dotyczą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

5) szacunek możliwych do osiągnięcia efektów wprowadzenia ograniczeń sporządzony dla dwóch tygodni poprzedniego roku wybranych przez operatora, o którym mowa w ust. 7, na podstawie zmierzonych wartości poboru mocy w obiektach i na podstawie planów wprowadzania ograniczeń opracowanych w zakresie tych obiektów w okresie dokonywania pomiarów;

6) wykaz wszystkich OSDn, których plany wprowadzania ograniczeń uwzględnił każdy z OSDp lub każdy z operatorów systemu połączonego elektroenergetycznego w zakresie systemu dystrybucyjnego.

9. Plan wprowadzania ograniczeń, o którym mowa w ust. 7, uzgadnia się z Prezesem URE na okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego. W przypadku nieuzgodnienia tego planu z przyczyn leżących po stronie operatora, o którym mowa w ust. 7, w terminie, o którym mowa w ust. 6, Prezes URE wyznacza temu operatorowi termin na przedstawienie korekty planu wprowadzania ograniczeń do uzgodnienia, nie krótszy niż 60 dni.

10. Plan wprowadzania ograniczeń uzgodniony z Prezesem URE stosuje się do dnia uzgodnienia następnego planu wprowadzania ograniczeń opracowanego przez operatora, o którym mowa w ust. 7.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:

1) OSDn sporządza plan wprowadzania ograniczeń odrębnie dla każdego obszaru swojej sieci, który współpracuje z siecią danego OSDp, i przekazuje plan wprowadzania ograniczeń dotyczący obszaru swojej sieci temu OSDp, z którego siecią współpracuje obszar sieci objęty planem wprowadzania ograniczeń;

2) OSDn sporządza plan wprowadzania ograniczeń dla obszaru, który nie może zostać technicznie wyodrębniony, i przekazuje ten plan wybranemu OSDp, informując pozostałych właściwych OSDp o dokonanym wyborze - jeżeli nie jest możliwe techniczne wyodrębnienie obszaru sieci OSDn współpracującego z siecią OSDp;

3) OSDn przekazuje plan wprowadzania ograniczeń dla danego obszaru sieci za pośrednictwem OSDn posiadającego połączenie dla danego obszaru sieci z OSDp - jeżeli OSDn posiada bezpośrednie połączenia w danym obszarze sieci z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego niebędącym OSDp;

4) OSDn dokonuje wyboru jednego z tych OSDn, który posiada bezpośrednie połączenie z OSDp, za pośrednictwem którego przekazuje swój plan wprowadzania ograniczeń dla danego obszaru sieci - jeżeli OSDn posiada bezpośrednie połączenia w danym obszarze sieci z więcej niż z jednym operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z których żaden nie jest OSDp; OSDn, za pośrednictwem którego przekazywany jest plan wprowadzenia ograniczeń, uwzględnia ten plan w swoim planie wprowadzania ograniczeń.

12. Operator przekazuje plan wprowadzania ograniczeń, w tym plan wprowadzania ograniczeń w zakresie obiektu posiadanego przez odbiorcę, zapewniając ochronę informacji niejawnych oraz informacji handlowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 7. [Przekazanie danych dotyczących sumy wielkości mocy minimalnej poboru i sumy wielkości mocy maksymalnej poboru obiektów oraz innych, niezbędnych danych]

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na wniosek operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego, lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którego siecią dystrybucyjną jego sieć posiada połączenie, oraz odbiorca - na wniosek operatora, do sieci którego jest przyłączony, przekazuje dane dotyczące sumy wielkości mocy minimalnej poboru i sumy wielkości mocy maksymalnej poboru obiektów będących w posiadaniu tego odbiorcy lub będących w posiadaniu odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej, a także inne dane niezbędne do opracowania planu wprowadzania ograniczeń, w szczególności:

1) dane dotyczące spodziewanych efektów wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w poszczególnych stopniach zasilania;

2) liczbę obiektów będących w posiadaniu odbiorców, których dotyczą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;

3) dane niezbędne do obliczenia szacunku, o którym mowa w § 6 ust. 8 pkt 5;

4) wykaz wszystkich OSDn, których plany wprowadzania ograniczeń uwzględnił każdy z OSDp lub każdy z operatorów systemu połączonego elektroenergetycznego w zakresie systemu dystrybucyjnego.

§ 8. [Wielkość planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej]

1. Wielkości planowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

1) 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc w obiekcie w wielkościach i na zasadach określonych w umowach;

2) 12 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy maksymalnej poboru, o której mowa w ust. 4, określonej dla tego obiektu;

3) 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc do wysokości mocy minimalnej poboru, o której mowa w ust. 4, określonej dla tego obiektu;

4) wielkości łączne maksymalnych mocy określone dla obiektu, które odbiorca może pobierać, w stopniach zasilania od 12 do 20, wynikają z równomiernego podziału zakresu mocy - od wielkości mocy maksymalnej poboru, określonej dla 12 stopnia zasilania, do wielkości mocy minimalnej poboru, określonej dla 20 stopnia zasilania.

2. W poszczególnych stopniach zasilania odbiorca może pobierać w obiekcie łączną moc o wielkości nie wyższej niż wielkość mocy, która jest określona dla danego stopnia zasilania dla tego obiektu.

3. Wielkości łączne mocy określone dla obiektu, obowiązujące odbiorcę w stopniach zasilania od 12 do 20, zawarte w planie wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie posiadanego przez niego obiektu, są przekazywane odbiorcy przez operatora w sposób określony w ust. 6.

4. Moc minimalną poboru oraz moc maksymalną poboru określa operator na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych z funkcją odczytu danych w systemie danych dobowo-godzinowych obejmujących pełny okres pomiarowy od dnia 1 stycznia roku n - 1 do dnia 31 grudnia roku n - 1, gdzie "n" jest rokiem uzgodnienia przez Prezesa URE planu wprowadzania ograniczeń, odpowiednio:

1) w przypadku mocy minimalnej poboru przez:

a) wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najniższą,

b) odrzucenie trzech wartości najniższych spośród wartości, o których mowa w lit. a, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości;

2) w przypadku mocy maksymalnej poboru przez:

a) wyznaczenie dla każdego miesiąca kalendarzowego odrębnie jednej wartości poboru mocy średniogodzinnej, która w danym miesiącu miała wartość najwyższą,

b) odrzucenie trzech wartości najwyższych spośród wartości, o których mowa w lit. a, i wyznaczenie średniej arytmetycznej z pozostałych dziewięciu wartości.

5. W przypadku gdy wyznaczona dla obiektu wielkość mocy maksymalnej poboru jest większa niż łączna wielkość mocy umownej, określona dla tego obiektu w umowach, za wielkość mocy maksymalnej poboru przyjmuje się łączną wielkość mocy umownej.

6. Operator przesyła odbiorcy plan wprowadzania ograniczeń dla odbiorcy w zakresie posiadanego przez niego obiektu, zawierający wielkości łączne mocy określone dla obiektu w stopniach zasilania od 12 do 20, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowach w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 1. W zakresie umów, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, operator przekazuje ten plan również sprzedawcy.

7. Dla przyłączanego do sieci obiektu, dla którego nie jest możliwe ustalenie w sposób określony w ust. 4:

1) mocy minimalnej poboru - wielkość tej mocy ustala się na podstawie wielkości minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy; dla odbiorców IV grupy przyłączeniowej moc minimalna poboru wskazywana jest przez odbiorcę we wniosku o określenie warunków przyłączenia składanym w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci ubiega się o przyłączenie;

2) mocy maksymalnej poboru - wielkość tej mocy ustala się w łącznej wysokości mocy umownej określonej w umowach.

8. Sposób określania dla obiektu mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymalnej poboru, o którym mowa w ust. 7, stosuje się do czasu ustalenia wielkości tych mocy w sposób, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia po raz pierwszy umowy, na podstawie której świadczone są odbiorcy usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do tego obiektu.

§ 9. [Zamieszczenie informacji o uzgodnieniu planu wprowadzania ograniczeń z operatorem]

1. Prezes URE, do dnia 31 maja każdego roku, zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki informację o uzgodnieniu planu wprowadzania ograniczeń z operatorem, o którym mowa w § 6 ust. 7. Plan wprowadzania ograniczeń uzgodniony z Prezesem URE nie jest publikowany.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 9 zdanie drugie, Prezes URE zamieszcza na swojej stronie internetowej, w terminie do dnia 31 maja danego roku, informację o nieuzgodnieniu planu wprowadzania ograniczeń w pierwotnym terminie, a następnie o uzgodnieniu planu wprowadzania ograniczeń z operatorem, o którym mowa w § 6 ust. 7, w terminie 7 dni od dnia tego uzgodnienia.

§ 10. [Realizacja ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej]

1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów i powiadomień operatorów o obowiązujących stopniach zasilania. Obowiązujące stopnie zasilania, o których mowa w § 8 ust. 1, określa operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

2. Komunikaty operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych nadawanych przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronach internetowych operatorów. Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania określonych w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach.

3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego może wprowadzić inne stopnie zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych, jeżeli nastąpiła zmiana warunków pracy systemu elektroenergetycznego lub występuje konieczność minimalizacji negatywnych następstw wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu lub poborze energii elektrycznej.

4. O wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, innych stopni zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego powiadamia służby dyspozytorskie oraz ruchowe OSDp lub odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej.

5. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych indywidualnie powiadamiają odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz o wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, innych stopni zasilania niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych, przesyłając wiadomość tekstową na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu wskazany przez odbiorcę w umowach.

6. Powiadomienia o zmianie wprowadzonych stopni zasilania innych niż stopnie zasilania ogłoszone w komunikatach radiowych operatorzy zamieszczają również na swoich stronach internetowych. Powiadomienia te są stosowane przez odbiorcę w pierwszej kolejności w stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach radiowych.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu ciepła

§ 11. [Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych]

1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych mogą być wprowadzone, gdy wojewodowie oraz podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw stałych wyczerpią dostępne środki, które służą zaspokojeniu potrzeb odbiorców na te paliwa - przy dochowaniu należytej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnych ich dostaw z dostępnych źródeł.

2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych wojewoda wydaje odbiorcom, na ich wniosek, upoważnienia do zakupu określonej ilości tych paliw. Upoważnienia wydaje się na okres wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) nazwę i adres odbiorcy;

2) określenie rodzaju i ilości paliwa stałego, którego zakupu dotyczy wniosek.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, odbiorca dołącza uzasadnienie potrzeby zakupu określonej we wniosku ilości paliwa stałego.

§ 12. [Ograniczenia w dostarczaniu ciepła]

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.

§ 13. [Wytyczne dotyczące ograniczeń]

1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób;

2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów - wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych;

3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych;

4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:

a) bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

b) obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,

c) opieki zdrowotnej,

d) edukacji,

e) opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,

f) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,

g) ochrony środowiska.

2. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą tylko odbiorców końcowych.

3. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

4. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w ust. 3:

1) w zakresie dostarczania ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody dopuszcza się obniżenie jakości ciepłej wody użytkowej;

2) w zakresie ogrzewania umożliwia się utrzymanie temperatury w:

a) budynkach lub lokalach mieszkalnych - nie mniejszej niż +10°C,

b) innych pomieszczeniach - nie mniejszej niż +5°C.

5. Ochronie przed ograniczeniami, o których mowa w ust. 3, podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego.

6. Zakres ochrony przed ograniczeniami, o których mowa w ust. 3, obejmuje wprowadzenie ograniczeń w ostatniej kolejności odbiorcom podlegającym tej ochronie.

7. Odbiorcy, o których mowa w ust. 6, podlegają ochronie przed ograniczeniami przez cały rok.

§ 14. [Określenie maksymalnej wielkości dostaw ciepła w planie wprowadzania ograniczeń]

1. Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła określa maksymalną wielkość dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców, w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła, oraz zawiera:

1) charakterystyki techniczne źródeł ciepła;

2) rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji;

3) rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych;

4) tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

2. Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła uzgadnia się z właściwym wojewodą w terminie do dnia 30 czerwca pierwszego roku okresu, dla którego plan jest opracowany lub aktualizowany.

3. Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła aktualizuje się co najmniej raz na trzy lata.

§ 15. [Zapoznanie odbiorców z planem wprowadzenia ograniczeń]

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło zapoznaje odbiorców z planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła przez ogłoszenia zamieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej albo w formie ustalonej w umowach, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia okresu, na jaki ten plan został uzgodniony, zgodnie z § 14 ust. 2.

2. Podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło informuje odbiorców o wprowadzonych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na swojej stronie internetowej lub w formie ustalonej w umowach.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

§ 16. [Plany wprowadzenia ograniczeń]

1. Plany wprowadzania ograniczeń w rozumieniu przepisów dotychczasowych uzgodnione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu uzgodnienia planów wprowadzania ograniczeń na podstawie rozporządzenia.

2. Dla odbiorcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, posiadającego obiekt, w którym zainstalowany układ pomiarowo-rozliczeniowy uniemożliwia określenie dla tego obiektu wielkości mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymalnej poboru w sposób określony w § 8 ust. 4, stosuje się dla tego obiektu w poszczególnych stopniach zasilania wielkości mocy, które zostały określone w zawartej przez tego odbiorcę umowie, przy czym wielkości mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymalnej poboru określa się zgodnie z § 8 ust. 7, tak jak dla obiektu przyłączanego do sieci.

3. Łączne wielkości mocy określone w sposób, o którym mowa w ust. 2, stosuje się nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, dla obiektu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się:

1) wielkość mocy minimalnej poboru w wysokości 0 kW oraz

2) wielkość mocy maksymalnej poboru w łącznej wysokości mocy umownej określonej w umowie zawartej przez odbiorcę.

5. Na podstawie wielkości mocy przyjętych zgodnie z ust. 2 lub 4 operator wyznacza obowiązujące odbiorcę w danym obiekcie moce w stopniach zasilania od 12 do 20, które zawiera się w planie wprowadzania ograniczeń opracowywanym dla odbiorcy w zakresie tego obiektu.

6. Plan wprowadzania ograniczeń, o którym mowa w ust. 5, operator przesyła odbiorcy na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie, nie później niż na dzień przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3.

7. Odbiorcy, dla obiektu którego określono wielkości mocy minimalnej poboru i mocy maksymalnej poboru zgodnie z ust. 2 albo 4, umożliwia się dostosowanie wielkości tych mocy do wielkości wyznaczonej w sposób określony w § 8 ust. 4, pod warunkiem:

1) zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego z funkcją odczytu danych w systemie danych dobowo-godzinowych;

2) dokonania pomiarów z zachowaniem pełnego okresu pomiarowego umożliwiającego określenie dla tego obiektu wielkości mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymalnej poboru w sposób określony w § 8 ust. 4;

3) uwzględnienia wielkości mocy minimalnej poboru oraz mocy maksymalnej poboru w umowach.

8. Szacunek, o którym mowa w § 6 ust. 8 pkt 5, sporządza się po raz pierwszy dla drugiego planu wprowadzania ograniczeń, który będzie uzgadniany po dniu wejściu w życie rozporządzenia.

9. Operator wyznacza po raz pierwszy obowiązujące odbiorcę w danym obiekcie moce w stopniach zasilania od 12 do 20, które zawiera się w planie wprowadzania ograniczeń opracowywanym w zakresie tego obiektu do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku wejścia w życie rozporządzenia.

§ 17. [Dostosowanie umów zawartych przez operatora]

Operator dostosuje zawarte przez niego umowy obowiązujące na dzień wejścia w życie rozporządzenia do wymagań określonych w § 6 ust. 3 zgodnie z wnioskiem i oświadczeniem, o których mowa w § 6 ust. 3, pod warunkiem że odbiorca złoży ten wniosek i oświadczenie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 18. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. poz. 924).

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylającego dyrektywę 2005/89/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 i 1986.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-01
  • Data wejścia w życie: 2021-12-02
  • Data obowiązywania: 2021-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw