Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1043

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2021 r. poz. 504) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Nie można przetaczać jednej jednostki krwi pełnej ani KKCz dłużej niż 4 godziny, a jednej jednostki KKP, osocza albo krioprecypitatu dłużej niż 30 minut. W przypadku wcześniaków i noworodków z niską wagą urodzeniową oraz dzieci z niewydolnością krążenia zabieg przetoczenia jednej jednostki KKP albo osocza powinien trwać jak najkrócej, a w przypadku konieczności związanej ze stanem klinicznym pacjenta może być wydłużony do dwóch godzin.";

2) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie

"2. Osoba wykonująca przetoczenie jest obowiązana do pomiaru i zarejestrowania bezpośrednio przed rozpoczęciem przetaczania każdej jednostki krwi lub jej składnika, po 15 minutach od rozpoczęcia przetaczania oraz po zakończeniu przetaczania, ciepłoty ciała, tętna i ciśnienia tętniczego krwi pacjenta.";

3) w § 26:

a) w ust. 1 wyrazy "przez pierwszy rok pracy" zastępuje się wyrazami "przez pierwsze pół roku pracy",

b) w ust. 2 wyraz "rocznej" zastępuje się wyrazem "półrocznej",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Półroczna praktyka w wykonywaniu badań pod nadzorem odbywa się w pełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym półrocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy w okresie nie dłuższym niż trzy lata.",

d) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Osoba, o której mowa w ust. 11, może dokonywać zdalnej autoryzacji dla pracowni immunologii transfuzjologicznej znajdujących się na obszarze działania właściwego centrum, które wydało pozytywną opinię, o której mowa w ust. 18 pkt 6, dopuszczającą zdalną autoryzację.";

4) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:

"§ 39a. W okresie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 maja 2025 r. kierownikiem pracowni immunologii transfuzjologicznej może być:

1) osoba zatrudniona na tym stanowisku w dniu 1 czerwca 2022 r. nieposiadająca kwalifikacji, o których mowa w § 25 ust. 1 i 2,

2) diagnosta laboratoryjny lub lekarz niezatrudniony w dniu 1 czerwca 2022 r. na stanowisku kierownika, jeżeli posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań immunohematologicznych

- pod warunkiem że posiada zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematolo-gicznych i autoryzacji wyników, o którym mowa w § 26 ust. 3, oraz jest w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej lub w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Dziennik Ustaw