Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1091

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI1)

z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 395) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. poz. 237 oraz z 2019 r. poz. 295) w § 1:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1:

- w lit. a skreśla się wyrazy "siedzibę i formę prawną,",

- uchyla się lit. b i d,

- dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) wskazanie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;",

b) w pkt 2:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) imię i nazwisko albo nazwę,",

- uchyla się lit. c-e,

- w lit. f skreśla się wyrazy "i wartość",

c) w pkt 4 w lit. a po wyrazach "ta produkcja" dodaje się wyrazy " , jeżeli jest ona prowadzona przez producentów, którzy nie otrzymali płatności, o których mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w roku złożenia wniosku o uznanie grupy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie grupy",

d) uchyla się pkt 11 i 12,

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) przewidywany rozwój grupy po upływie 5 lat od dnia jej uznania, w odniesieniu do prowadzonej przez tę grupę działalności w zakresie produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.";

2) w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) informacje dotyczące tego producenta określone w ust. 1 pkt 2 lit. a i b;",

b) w pkt 3 skreśla się wyrazy "i wartość".

§ 2. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia]

Do postępowań w sprawach o uznanie grupy producentów rolnych oraz zatwierdzenie planu biznesowego, jak również o zatwierdzenie zmian planu biznesowego, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-23
  • Data wejścia w życie: 2022-05-31
  • Data obowiązywania: 2022-05-31

Dziennik Ustaw