Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1317

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1843, z 2016 r. poz. 1564, z 2017 r. poz. 1972, z 2019 r. poz. 1773 oraz z 2020 r. poz. 2025) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozporządzenia oraz w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "rolniczych" zastępuje się wyrazami "związanych z rolnictwem i leśnictwem";

2) w § 2:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro-lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "załącznikiem I do rozporządzenia Komisji", wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia i zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub umową, lub statutem w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z tym że w przypadku wykonywania tej działalności w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia:

a) wykonuje tę działalność przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy; do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) udokumentuje fakturą lub wydrukiem paragonu fiskalnego kasy rejestrującej wykonanie tej działalności na kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto, nie mniej jednak niż 10 tys. złotych brutto w każdym z 12-miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;",

- uchyla się pkt 3,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pomoc przyznaje się również podmiotowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro-lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji podejmuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 3-5 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.",

c) uchyla się ust. 4;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320, z 2021 r. poz. 2052 oraz z 2022 r. poz. 807) pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi w § 2 podmiot ten jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku, gdy pomoc tę przyznaje się w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - jeżeli podmiot ten jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

2. W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą jako przedsiębiorca zagraniczny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi w § 2 jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku, gdy pomoc tę przyznaje się w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - jeżeli jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

4) w § 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonują, w ramach umowy spółki, działalność gospodarczą, z tym że w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, i spełniają warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b;",

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) każdy ze wspólników będący osobą prawną, z wyjątkiem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

5) oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, z tym że w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 albo 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.";

5) w § 5:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, albo podejmowaniem działalności gospodarczej, o której mowa w § 2 ust. 1a.",

b) w ust. 2 w pkt 3 w części wspólnej, w ust. 4 w pkt 1 w lit. d oraz w § 24a liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025";

6) w § 6:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

- przeznaczonych do:

- - uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,

- - przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,

- - przygotowywania pasz,

- - rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,

- - chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic,

- ciągników, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:

- przeznaczonych do:

- - przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia,

- - zalesień i odnowień,

- - pielęgnacji upraw leśnych,

- - ochrony lasu,

- - przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,

- - pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne,

- ciągników leśnych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

- regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych:

- układania drenażu,

- kopania stawów oraz zbiorników,

- utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

d) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:

- budynków służących gospodarce rolnej:

- - produkcyjnych,

- - gospodarczych,

- - inwentarsko-składowych,

- urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,

- urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

e) aparatury pomiarowej i kontrolnej w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

f) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług w ramach operacji obejmującej świadczenie tych usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;",

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) zakupu:

a) stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan,

b) sensorów,

c) urządzeń i czujników do pomiaru:

- wilgotności gleby,

- zasolenia gleby,

- temperatury,

- jakości powietrza,

- jakości wody,

d) urządzeń sterujących,

e) pedometrów i akcelerometrów,

f) dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów,

g) stacji meteo,

h) sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1 lit. f, w tym laptopa, tabletu, serwera, w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

i) gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS, w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych

- w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

1b) wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;",

- w pkt 3 wyrazy "pkt 1 lit. a i b" zastępuje się wyrazami "pkt 1 lit. a-e",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Koszt zakupu ciągników, w tym ciągników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz lit. b tiret drugie, może być kosztem kwalifikowalnym w części nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.",

c) w ust. 4 wyrazy "ust. 1 pkt 1 lit. a i b" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 1 lit. a-e",

d) w ust. 5 wyrazy "lit. c" zastępuje się wyrazami "lit. f",

e) w ust. 8 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) kosztów rozbudowy infrastruktury sieci 5G oraz sieci światłowodowej.";

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pomocy przyznawanej na operacje obejmujące świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 3 oraz 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w wysokości do 65% kosztów kwalifikowalnych.";

8) w § 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakresów usług określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach których będzie realizowany nabór wniosków o przyznanie pomocy.";

9) w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji ustalonej zgodnie z ust. 1.

1b. Wniosek o przyznanie pomocy złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji biuro to przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.";

10) w § 12:

a) w ust. 1:

- w pkt 2:

- - w lit. c po wyrazie "(REGON)" dodaje się wyrazy "– o ile został nadany",

- - w lit. e po wyrazie "(NIP)" dodaje się wyrazy "– o ile został nadany",

- - w lit. g po wyrazie "pomocy" dodaje się wyrazy "- o ile dotyczy",

- w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) informację wskazującą działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, objętą świadczeniem usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w ramach której podmiot ubiega się o pomoc.",

b) w ust. 2:

- w pkt 8 wyrazy "§ 2 ust. 4" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa, jeżeli podmiot ten prowadzi mikro-albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji;",

- w pkt 20 po wyrazie "pomocy" dodaje się wyrazy "albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli biznesplan nie jest składany w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, składa się go na informatycznym nośniku danych (CD, DVD lub pamięć USB).";

11) w § 15:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 w lit. b po wyrazie "niskoemisyjnych" dodaje się wyrazy " , w przypadku działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług w zakresie określonym w lp. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia",

- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) realizowanie operacji obejmującej świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w:

a) lp. 3 - za które przyznaje się 2 pkt,

b) lp. 5 w następujących obszarach:

- ograniczanie zużycia środków ochrony roślin lub

- zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub

- nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt

- za które przyznaje się 2 pkt;

5) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na realizację operacji obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

b) jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować - z wyłączeniem świadczenia usług w zakresach określonych w lp. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia

- za które przyznaje się 2 pkt.",

b) w ust. 3 w pkt 2 w lit. a wyrazy "w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne" zastępuje się wyrazami "w przypadku osób fizycznych";

12) w § 16 w ust. 6 wyrazy "w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności gospodarczej określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, którego dotyczy operacja";

13) w § 22 w ust. 1:

a) w pkt 9 skreśla się wyrazy "wielkości i",

b) w pkt 10 wyrazy "w zakresie rodzajów działalności gospodarczej" zastępuje się wyrazami "w jednym z zakresów",

c) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) zarejestrowania działalności gospodarczej, której dotyczy operacja, we wpisie, umowie lub statucie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nie później niż do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność i podjęcia jej wykonywania nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową - w przypadku ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1a.";

14) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów do przyznawania pomocy finansowej]

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach dotyczących postępowań wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że § 5 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Stosowanie przepisów do wypłaty pomocy finansowej]

Do wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że § 22 ust. 1 pkt 9 oraz § 24a rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

Załącznik 1. [WYKAZ ZAKRESÓW USŁUG, W RAMACH KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC NA PODEJMOWANIE LUB WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 czerwca 2022 r. (poz. 1317)

WYKAZ ZAKRESÓW USŁUG, W RAMACH KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC NA PODEJMOWANIE LUB WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.

Zakres usług

Podklasa PKD

Nazwa grupowania PKD

1

Związane z rolnictwem

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

2

Związane z leśnictwem

02.40.Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem

3

Związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych

i sieci rozdzielczych

42.91.Z

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

4

Związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji

81.22.Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

5

Związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych

62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem

62.03.Z

Działalność związana

z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Dziennik Ustaw