Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1667

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa krajowe laboratoria będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.2)).

§ 2. [Krajowe laboratoria referencyjne]

Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla badań:

1) prowadzonych w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) produktów pochodzenia zwierzęcego lub pasz są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 256 i 1692, z 2016 r. poz. 1107, z 2018 r. poz. 456, z 2019 r. poz. 1695 oraz z 2020 r. poz. 2462), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Załącznik 1. [KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/625, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1667)

Załącznik nr 1

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/6251), WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZĘCYCH

Lp.

Nazwa laboratorium

Adres

Kierunek badań

1

2

3

4

1

Laboratorium w Zakładzie Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

98-220 Zduńska Wola, ul. Wodna 7

1. Pryszczyca.

2. Choroba pęcherzykowa świń.

3. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej.*)

4. Księgosusz.*)

5. Pomór małych przeżuwaczy.

6. Krwotoczna choroba królików.

2

Laboratorium w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Klasyczny pomór świń.

2. Afrykański pomór świń.

3. Choroba Aujeszkyego u świń.

4. Zespół rozrodczo-oddechowy świń.

5. Leptospiroza.

3

Laboratorium w Zakładzie Anatomii Patologicznej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Przenośna gąbczasta encefalopatia bydła.

2. Trzęsawka owiec i kóz.

3. Zapalenie mózgu i rdzenia świń wywołane przez wirus choroby cieszyńskiej.

4. Gruczolakowatość płuc owiec i kóz.

4

Laboratorium w Zakładzie Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Wścieklizna.

2. Trzęsawka owiec i kóz.

3. Przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy.

4. Niedokrwistość zakaźna koni.

5. Wirusowe zapalenie tętnic koni.

6. Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła.

7. Choroba guzowatej skóry bydła.*)

8. Gorączka doliny Rift.*)

9. Choroba niebieskiego języka.

10. Ospa owiec i ospa kóz.*)

11. Afrykański pomór koni.*)

12. Wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych.

5

Laboratorium w Zakładzie Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Enzootyczna białaczka bydła.

2. Choroba maedi-visna.

3. Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz.

6

Laboratorium w Zakładzie Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń.

2. Listerioza.

3. Wąglik.

4. Gruźlica bydła.

5. Paratuberkuloza.

6. Nosacizna.

7. Zakaźne zapalenie macicy u klaczy.

8. Tularemia.

9. Salmonelloza (w aspekcie chorób odzwierzęcych).

10. Antybiotykooporność:

1) Salmonella spp.;

2) Escherichia coli.

7

Laboratorium w Zakładzie Wirusologii Żywności

i Środowiska Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Wirusy przenoszone przez żywność pochodzenia zwierzęcego.

2. Myksomatoza.

8

Laboratorium w Zakładzie Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Choroba mętwikowa bydła.

2. Chlamydioza.

3. Gorączka Q.

4. Zaraza płucna bydła.

5. Zakaźna bezmleczność owiec i kóz.

6. Borelioza.

9

Laboratorium w Zakładzie Chorób Drobiu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Grypa ptaków.

2. Rzekomy pomór drobiu.

3. Mykoplazmozy drobiu.

4. Choroba Mareka.

5. Choroba Derzsy'ego.

6. Wirus Zachodniego Nilu.*)

10

Laboratorium w Zakładzie Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Wiosenna wiremia karpia.

2. Wirusowa posocznica krwotoczna.

3. Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych.

4. Zakażenie herpeswirusem koi.

5. Zakaźna anemia łososi.

6. Bakteryjna choroba nerek.

7. Jersinioza.

8. Wrzodzienica.

9. Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego.

10. Zakaźny zespół owrzodzenia.

11. Marteilioza (Marteilia refringens).

12. Bonamioza (Bonamia ostreae).

13. Bonamioza (Bonamia exitiosa).*)

14. Perkinsoza.*)

15. Mikrocytoza.*)

16. Zespół Taura.*)

17. Choroba żółtej głowy.*)

18. Zespół WSS.*)

19. Zakaźna martwica trzustki.

11

Laboratorium w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Zaraza stadnicza.

2. Echinokokoza.

3. Toksoplazmoza.

4. Włośnica.

5. Anisakioza.

12

Laboratorium w Zakładzie Chorób Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Zgnilec amerykański pszczół.

2. Zgnilec europejski.

3. Warroza.

*) W przypadku podejrzenia wystąpienia wyżej wymienionych chorób pobrane próbki zostaną przesłane do właściwego w tym zakresie laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej.1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

Załącznik 2. [KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/625, WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PASZ]

Załącznik nr 2

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/6251), WŁAŚCIWE DLA BADAŃ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB PASZ

Lp.

Nazwa laboratorium

Adres

Kierunek badań

1

2

3

4

1

Laboratorium w Zakładzie Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Listeria monocytogenes.

2. Escherichia coli, w tym werocytotoksyczne E. coli.

3. Campylobacter spp.

4. Salmonella spp.

5. Antybiotykooporność:

1) Campylobacter spp.;

2) Staphylococcus spp.;

3) Enterococcus spp.

6. Czynniki bakteryjne u małży blaszkoskrzelnych.

7. Gronkowce koagulazododatnie, w tym:

1) Staphylococcus aureus;

2) Enterotoksyny gronkowcowe.

8. Higiena mleka surowego:

1) ogólna liczba drobnoustrojów;

2) komórki somatyczne.

9. Obróbka cieplna mleka i produktów mleczarskich, w tym fosfataza alkaliczna.

10. Biotoksyny w małżach blaszkoskrzelnych.

11. Pozostałości substancji przeciwbakteryjnych (B1).

12. Histamina w rybach i produktach rybnych.

13. Oznaczanie liczby bakterii tlenowych.

14. Oznaczanie liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.

2

Laboratorium w Zakładzie Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach.

2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pasz.

3. Niedozwolone antybiotykowe stymulatory wzrostu.

4. Zanieczyszczenia stałe w tłuszczach paszowych.

5. Badanie pasz genetycznie zmodyfikowanych zawierających rzepak, bawełnę i mikroorganizmy.

6. Dodatki paszowe zaliczone do kategorii:

1) technologicznych należących do grup:

a) konserwantów,

b) dodatków do kiszonki;

2) zootechnicznych należących do grup:

a) stabilizatorów flory jelitowej,

b) innych dodatków zootechnicznych.

7. Homogeniczność pasz leczniczych.

8. Oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych.

9. Substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony w paszach.

10. Oznaczanie markerów: GTH (trójhaptenianu 

glicerolu) i wapna nawozowego

w przetworzonych produktach pochodzenia zwierzęcego

11. Toksyny roślinne (alkaloidy pirolizydynowe, alkaloidy tropanowe).

12. Alkaloidy sporyszu.

3

Laboratorium w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Grupa A - substancje wykazujące działanie anaboliczne oraz substancje, których stosowanie u zwierząt jest niedozwolone:

1) stilbeny, pochodne stilbenów oraz ich sole i estry;

2) substancje tyreostatyczne;

3) sterydy;

4) laktony kwasu rezorcylowego, w tym zeranol;

5) beta-agoniści;

6) substancje farmakologicznie czynne, dla których nie mogą być ustalone maksymalne limity pozostałości (substancje zakazane), określone w tabeli 2 w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 15 z 20.01.2010, str. 1, z późn. zm.).

2. Grupa B - produkty lecznicze, w tym substancje niedozwolone, które mogą być użyte do celów weterynaryjnych, zanieczyszczenia chemiczne oraz inne zanieczyszczenia w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i paszach:

1) substancje przeciwbakteryjne, w tym antybiotyki, sulfonamidy, chinolony;

2) inne produkty lecznicze:

a) leki przeciwrobacze,

b) kokcydiostatyki i nitroimidazole,

c) karbaminiany i pyretroidy,

d) neuroleptyki,

e) niesterydowe leki przeciwzapalne,

f) inne substancje farmakologicznie czynne;

3) zanieczyszczenia chemiczne i inne zanieczyszczenia:

a) pestycydy chloroorganiczne (z wyłączeniem pasz) i polichlorowane bifenyle (PCB),

b) pestycydy fosforoorganiczne (z wyłączeniem pasz),

c) pierwiastki: ołów, kadm, rtęć, arsen,

d) mikotoksyny,

e) barwniki;

4) dodatki paszowe zaliczane do kategorii kokcydiostatyków i histomonostatyków;

5) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

4

Laboratorium w Zakładzie Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

24-100 Puławy, al. Partyzantów 57

1. Trwałe zanieczyszczenia organiczne: dioksyny (PCDD), furany (PCDF), dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB), bromowane uniepalniacze (BFRs) w zakresie polibromowanych difenyloeterów (PBDE).

2. Skażenia promieniotwórcze.

3. Lotne N-nitrozoaminy.1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-08
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw