Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1674

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa krajowe laboratoria referencyjne będące krajowymi laboratoriami referencyjnymi, o których mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.2)), działające w zakresie innym niż określony w przepisach o Inspekcji Weterynaryjnej.

§ 2. [Krajowe laboratoria referencyjne]

Krajowe laboratoria referencyjne, o których mowa w § 1, właściwe dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań pasz są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz (Dz. U. poz. 758), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Załącznik 1. [KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE BĘDĄCE KRAJOWYMI LABORATORIAMI REFERENCYJNYMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/625, DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE INNYM NIŻ OKREŚLONY W PRZEPISACH O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I KIERUNKÓW BADAŃ PASZ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1674)

KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE BĘDĄCE KRAJOWYMI LABORATORIAMI REFERENCYJNYMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 100 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA 2017/6251), DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE INNYM NIŻ OKREŚLONY W PRZEPISACH O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I KIERUNKÓW BADAŃ PASZ

Lp.

Nazwa laboratorium

Adres

Przedmiot badań

Kierunek badań

1

2

3

4

5

1

Instytut Zootechniki

- Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz

ul. Chmielna 2,

20-079 Lublin

Pasze

1. Podstawowe składniki pokarmowe, w tym:

1) białko surowe metodą Kjeldahla;

2) białko surowe rozpuszczalne w pepsynie i kwasie chlorowodorowym;

3) wilgotność;

4) wilgotność olejów i tłuszczów;

5) popiół surowy;

6) popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym;

7) włókno surowe (włókno aNDF, ADF i ADL);

8) surowy olej i tłuszcz (skład kwasów tłuszczowych i inne parametry oceny jakości tłuszczu);

9) skrobia metodą polarymetryczną;

10) cukry;

11) laktoza;

12) wartość energetyczna pasz.

2. Składniki mineralne, w tym:

1) wapń;

2) sód;

3) potas;

4) chlorki;

5) magnez;

6) całkowita zawartość fosforu;

7) węglany.

3. Dodatki paszowe należące do kategorii:

1) dietetycznych z grup:

a) aminokwasy, ich sole i pochodne, w tym skład aminokwasowy,

b) mocznik i jego pochodne,

c) związki pierwiastków śladowych,

d) witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu;

2) technologicznych, z wyłączeniem substancji służących do kontroli zanieczyszczeń radionuklidami, konserwantów i dodatków do kiszonki;

3) zootechnicznych z grup:

a) substancji polepszających strawność,

b) substancji wpływających korzystnie na środowisko;

4) sensorycznych z grup:

a) barwników,

b) substancji aromatyzujących.

4. Obecność żywych szkodników w paszach.

5. Badanie pasz genetycznie zmodyfikowanych, zawierających soję, kukurydzę, burak cukrowy, ziemniak lub organizmy genetycznie zmodyfikowane, niewymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 25b ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia

6. Materiały paszowe z grupy białka uzyskanego z mikroorganizmów.

7. Substancje niepożądane, w tym zanieczyszczenia botaniczne, fluor, azotyny.

8. Homogeniczność pasz.

9. Niepożądane zanieczyszczenia fizyczne, w tym pozostałości opakowań.

29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z późn. zm.).

2

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Laboratorium Zakładu Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin

ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

Pasze

Pozostałości pestycydów


1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-09
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw