Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1844

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie opłaty za udostępnianie komornikom sądowym informacji objętych tajemnicą skarbową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 299 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje informacji udostępnianych nieodpłatnie komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;

2) wysokość opłaty uiszczanej za udostępnienie informacji komornikom sądowym, zwanej dalej "opłatą";

3) tryb pobierania przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej opłaty oraz sposób uiszczania tej opłaty.

§ 2. [Wysokość opłaty]

Wysokość opłaty wynosi:

1) 50 zł - w przypadku informacji udostępnianej:

a) przez organy Krajowej Administracji Skarbowej,

b) w postaci elektronicznej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej, pod warunkiem że komornik sądowy wnosi o udostępnienie informacji w postaci elektronicznej;

2) 65 zł - w przypadku informacji udostępnianej w postaci papierowej przez organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 3. [Informacje nie podlegające opłacie]

Nie podlegają opłacie udostępniane za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego informacje, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, o:

1) nadanym identyfikatorze podatkowym NIP;

2) numerze PESEL;

3) zagranicznym identyfikatorze podatkowym;

4) zarejestrowaniu jako prowadzący działalność gospodarczą;

5) aktualnym adresie miejsca zamieszkania albo siedziby;

6) aktualnym adresie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;

7) aktualnym adresie miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej;

8) aktualnym powiązaniu osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej z inną jednostką organizacyjną;

9) aktualnych numerach rachunków bankowych i rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

10) złożeniu deklaracji i zgłoszeń dotyczących roku podatkowego, w którym są udostępniane, i dwóch lat poprzedzających ten rok;

11) przychodach, dochodach i stratach, wykazanych w deklaracjach w zakresie podatku dochodowego złożonych za rok podatkowy, w którym są udostępniane, i za dwa lata poprzedzające ten rok podatkowy;

12) podstawie opodatkowania, nabyciu środków trwałych i innym nabyciu, wykazanych w deklaracjach w zakresie podatku od towarów i usług (JPK_V7M lub JPK_V7K), dotyczące roku podatkowego, w którym są udostępniane, i roku poprzedzającego ten rok.

§ 4. [Udostępnienie informacji]

1. W przypadku udostępniania informacji, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b, organ podatkowy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty jej udostępnienia, kieruje do komornika sądowego wezwanie do uiszczenia opłaty. Za datę udostępnienia informacji przyjmuje się datę dokumentu (adnotacji) potwierdzającego fakt jej udostępnienia.

2. Uiszczenie opłaty następuje, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, na wskazany numer rachunku bankowego organu podatkowego.

§ 5. [Wezwanie do uiszczenia opłaty]

1. W przypadku udostępniania informacji, o której mowa w § 2 pkt 2, organ podatkowy wraz z jej udostępnieniem w postaci papierowej kieruje do komornika sądowego wezwanie do uiszczenia opłaty.

2. Uiszczenie opłaty następuje, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego organu podatkowego.

§ 6. [Zastosowanie przepisów]

Przepisy § 1-5 stosuje się do wniosków o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 299 § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, złożonych od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.3)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania (Dz. U. poz. 1664), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-01
  • Data wejścia w życie: 2022-09-01
  • Data obowiązywania: 2022-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw