REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 177

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych]

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, 2185 i 2254) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 17c;

2) w art. 28 w ust. 2b skreśla się wyrazy „ , a w przypadku kontroli, o których mowa w art. 17c ust. 1 - w trzech jednobrzmiących egzemplarzach";

3) w art. 40 uchyla się ust. 4a.

Art. 2. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 80 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2116";";

2) w art. 16:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań określonych w art. 14 ust. 1 pkt 13 i 13a Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest uprawniony do:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zlecania wykonania określonych czynności organom administracji publicznej oraz państwowym jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym uprawnionym do przeprowadzania kontroli dokumentów, które mają znaczenie dla realizacji zadań określonych w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116.",

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku podmiotów innych niż przeprowadzające kontrole zgodnie z przepisami tytułu V rozdziału III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 lub tytułu IV rozdziału III rozporządzenia 2021/2116 wystąpienie powinno zawierać ponadto wskazanie okoliczności będących podstawą tego wystąpienia.",

c) uchyla się ust. 4;

3) po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Kontrole transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, są przeprowadzane na zasadach określonych odpowiednio w art. 80-86 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 lub w art. 77-80 rozporządzenia 2021/2116.

2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu przeprowadzenia kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje i dokumenty dotyczące tych transakcji.

3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje dyrektorom izb administracji skarbowej listę podmiotów, u których zostanie przeprowadzona kontrola transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116.

4. Z przebiegu kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, sporządza się protokół, który doręcza się podmiotowi, u którego została przeprowadzona kontrola tych transakcji.

5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepis art. 84 ust. 2.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, może złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego protokołu, wskazując równocześnie wnioski dowodowe.

7. Dyrektor izby administracji skarbowej rozpatruje zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 6, i zawiadamia podmiot, o którym mowa w ust. 4, o sposobie ich załatwienia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

8. Dyrektor izby administracji skarbowej przekazuje agencji płatniczej, o której mowa w art. 9 rozporządzenia 2021/2116, oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej protokół, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją dotyczącą kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, w terminie 60 dni od dnia doręczenia protokołu, o którym mowa w ust. 4.

Art. 16b. W zakresie nieuregulowanym w art. 16 i art. 16a oraz w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013 i rozporządzeniu 2021/2116 do przeprowadzania kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116, stosuje się odpowiednio przepisy:

1) art. 62 ust. 1-2b, 8 i 10, art. 64 ust. 1 pkt 1-5, 7-11 i 17, ust. 3, 4 i 8, art. 72 ust. 1 pkt 1-6 i 8-11 oraz ust. 2, art. 73, art. 76 ust. 1-5, art. 79 ust. 1-3 oraz art. 81 ust. 1-3 i 6;

2) art. 12, art. 143, art. 168 § 3a, art. 180-181a, art. 193a § 1 i 2, art. 194-195, art. 196 § 1-3, art. 197, art. 199 i działu IV rozdziałów 2, 3a, 5, 6, 9, z wyjątkiem art. 171a § 1-3, oraz rozdziałów 14, 16, 22 i 23 Ordynacji podatkowej.";

4) w art. 25 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) przeprowadzanie kontroli transakcji, o których mowa w tytule V rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz w tytule IV rozdziale III rozporządzenia 2021/2116;".

Art. 3. [Przekazywanie wykazów zarchiwizowanych akt]

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekażą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej wykazy zarchiwizowanych akt spraw dotyczące:

1) przeprowadzonych kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych,

2) przeprowadzonych analiz ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych transakcji, o których mowa w pkt 1,

3) programów kontroli, o których mowa w art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.4))

- z podziałem na lata, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępniają, na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej, akta spraw dotyczące:

1) przeprowadzonych kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych;

2) przeprowadzonych analiz ryzyka w zakresie prawidłowości dokonanych transakcji, o których mowa w pkt 1;

3) programów kontroli, o których mowa w art. 84 rozporządzenia wymienionego w ust. 1 pkt 3.

3. Kopie akt spraw dotyczących kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, które zostały rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy albo po tym dniu, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4. [Przekazanie imiennych wykazów pracowników]

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a wojewódzcy inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - właściwym miejscowo dyrektorom izb administracji skarbowej, w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., imienne wykazy pracowników odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw rynków rolnych, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zatrudnionych na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, wraz z podaniem stanowisk pracy poszczególnych pracowników oraz z oświadczeniami tych pracowników dotyczącymi spełniania wymagań, o których mowa w ust. 2, według stanu najpóźniej na dzień wejścia w życie niniejszego przepisu.

2. Pracownicy wskazani w wykazie, o którym mowa w ust. 1, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami odpowiednio urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo izby administracji skarbowej odpowiadającej właściwością miejscową wojewódzkiemu inspektoratowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, którego byli pracownikami do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli złożą oświadczenia, że spełniają wymagania określone w art. 144 ust. 1 i art. 147 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110) odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych albo Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, albo wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, przepis art. 144 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy art. 231 § 1-4 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140).

Art. 5. [Stosowanie przepisów do kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji]

Do kontroli prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych, prowadzonych przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 6. [Sporządzenie i przekazanie informacji zawierających dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego]

Minister właściwy do spraw rolnictwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych, we współpracy z Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r., sporządzą i przekażą Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje, za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., zawierające dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 80 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.5)).

Art. 7. [Delegacja]

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 8. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 2015 i 2707.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 119 z 17.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 185 z 12.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 422 z 14.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 155 z 05.05.2021, str. 8, Dz. Urz. UE L 282 z 05.08.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187 oraz Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 1.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45 oraz Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA