REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 203

USTAWA

z dnia 13 stycznia 2023 r.

o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Ustawa określa:

1) cel działania Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zwanego dalej „Funduszem";

2) instrumenty służące realizacji celu Funduszu;

3) organizację Funduszu.

Art. 2. [Przeznaczenie Funduszu]

1. Fundusz jest spółką realizującą misję publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.2)).

2. Celem działania Funduszu jest wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego oraz podmiotów, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium województwa śląskiego lub poza jego terytorium.

3. Przez transformację województwa śląskiego rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego, oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Art. 3. [Cel]

1. Fundusz realizuje cel, o którym mowa w art. 2 ust. 2, zgodnie ze Strategią Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, zwaną dalej „Strategią", określającą w szczególności:

1) wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej w zakresie:

a) występowania luk rynkowych wynikających z wygaszania działalności wydobywczej węgla kamiennego,

b) realizacji inwestycji,

c) rozwoju innowacyjnych technologii,

d) poziomu rozwoju przedsiębiorczości,

e) wykorzystywania instrumentów finansowych przez przedsiębiorców,

f) rynku pracy,

g) współpracy międzynarodowej z przedsiębiorcami zagranicznymi,

h) usług edukacyjnych, społecznych i zdrowotnych,

i) potrzeb transportowych;

2) zidentyfikowanie obszarów, które wymagają wsparcia w ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 2 ust. 2;

3) wskaźniki realizacji celu, o którym mowa w art. 2 ust. 2;

4) wskazanie możliwych źródeł finansowania;

5) sposób monitorowania i oceny wykonania Strategii.

2. Strategia jest opracowywana na okres co najmniej 5 lat kalendarzowych i może być zmieniana.

3. Do Strategii nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846).

Art. 4. [Projekt Strategii]

1. Projekt Strategii opracowuje zarząd Funduszu.

2. Projekt Strategii podlega konsultacjom w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, izbami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi, z terytorium województwa śląskiego.

3. Zarząd Funduszu publikuje na stronie internetowej Funduszu projekt Strategii oraz informację o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do tego projektu. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, zarząd Funduszu może publikować również w prasie o zasięgu regionalnym lub lokalnym. W informacji w prasie wskazuje się dodatkowo adres strony internetowej Funduszu, na której opublikowano projekt Strategii.

4. Termin przekazywania uwag do projektu Strategii nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od dnia publikacji informacji, o której mowa w ust. 3, na stronie internetowej Funduszu.

5. Uwagi do projektu Strategii przekazuje się w sposób i w terminie określonych w informacji, o której mowa w ust. 3.

6. Zarząd Funduszu w terminie 30 dni od dnia upływu terminu przekazywania uwag, określonego w informacji, o której mowa w ust. 3, przygotowuje sprawozdanie z przebiegu konsultacji i ich wyników oraz publikuje je na stronie internetowej Funduszu. Sprawozdanie zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

7. Po zakończeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2-6, projekt Strategii zarząd Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w celu uzgodnienia pod względem możliwości finansowania Strategii ze środków publicznych.

8. Projekt Strategii, uzgodniony zgodnie z ust. 7, zarząd Funduszu przedkłada radzie nadzorczej Funduszu do zaopiniowania.

9. W przypadku przedstawienia przez radę nadzorczą Funduszu negatywnej opinii do projektu Strategii rada nadzorcza Funduszu przedstawia zarządowi Funduszu uzasadnienie wraz ze wskazaniem zagadnień wymagających ponownej analizy. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku przedstawienia przez radę nadzorczą Funduszu pozytywnej opinii do projektu Strategii zarząd Funduszu przyjmuje Strategię i publikuje ją na stronie internetowej Funduszu.

11. Do zmiany Strategii przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.

Art. 5. [Sprawozdanie z realizacji Strategii za rok poprzedni]

Zarząd Funduszu, do dnia 31 marca każdego roku, sporządza sprawozdanie z realizacji Strategii za rok poprzedni i przekazuje je radzie nadzorczej Funduszu.

Art. 6. [Strona internetowa]

Fundusz prowadzi i obsługuje stronę internetową, za pomocą której upowszechnia informacje o swojej działalności.

Art. 7. [Cel realizowany przez Fundusz]

1. Fundusz realizuje cel, o którym mowa w art. 2 ust. 2, w szczególności przez:

1) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;

2) udzielanie przedsiębiorcom, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego lub organizacjom pozarządowym:

a) pożyczek, gwarancji i poręczeń,

b) wsparcia, w tym w formach bezzwrotnych.

2. W ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 2 ust. 2, Fundusz może wykonywać zadania:

1) powierzone mu na podstawie umów lub porozumień zawieranych w szczególności z organami administracji rządowej, innymi jednostkami wykonującymi zadania publiczne lub jednostkami samorządu terytorialnego;

2) we współpracy z instytucjami rozwoju, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 203).

3. Rada Ministrów może powierzyć Funduszowi realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, służącego realizacji celu, o którym mowa w art. 2 ust. 2, w szczególności w formach, o których mowa w ust. 1.

4. Rządowy program, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 3, zasady sprawozdawczości z jego realizacji oraz sposób wykonywania nadzoru nad jego realizacją.

5. Fundusz jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

Art. 8. [Udzielanie wsparcia finansowego]

1. Fundusz udziela wsparcia finansowego, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom, spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)).

2. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowiące pomoc państwa spełniającą przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przeznacza się na:

1) inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;

2) ochronę środowiska;

3) badania, rozwój i innowacje;

4) szkolenia i doradztwo;

5) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych;

6) zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi;

7) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;

8) infrastrukturę szerokopasmową;

9) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;

10) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;

11) infrastrukturę lokalną;

12) infrastrukturę transportu lotniczego i infrastrukturę krytyczną portów lotniczych.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wynagrodzenie Funduszu nie może przekraczać stawek rynkowych.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

1) przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 2,

2) warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3

- mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa, określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Art. 9. [Program wsparcia]

1. Fundusz może opracowywać program wsparcia, zwany dalej „programem".

2. Program określa w szczególności:

1) opis zidentyfikowanego obszaru wymagającego wsparcia wskazanego w Strategii;

2) rodzaj i opis przedsięwzięć objętych programem;

3) okres obowiązywania programu;

4) warunki, które stanowią podstawę do udzielania wsparcia, w tym wsparcia niefinansowego;

5) szczegółowe zasady i sposób udzielania wsparcia, w tym szczegółowe kryteria wyboru beneficjentów;

6) rodzaje beneficjentów programu;

7) koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem - w przypadku wsparcia finansowego;

8) formy i intensywność udzielania wsparcia z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej;

9) źródła finansowania programu;

10) oczekiwane rezultaty programu i wskaźniki potwierdzające ich osiągnięcie.

3. Projekt programu opracowuje zarząd Funduszu.

4. Projekt programu podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym ze względu na zakres merytoryczny programu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, jeżeli projekt programu przewiduje finansowanie przedsięwzięć objętych programem ze środków publicznych.

5. Projekt programu, uzgodniony zgodnie z ust. 4, zarząd Funduszu przedkłada radzie nadzorczej Funduszu do zaopiniowania.

6. W przypadku przedstawienia przez radę nadzorczą Funduszu negatywnej opinii do projektu programu rada nadzorcza Funduszu przedstawia uzasadnienie wraz ze wskazaniem zagadnień wymagających ponownej analizy. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku przedstawienia przez radę nadzorczą Funduszu pozytywnej opinii do projektu programu zarząd Funduszu przyjmuje program i publikuje go na stronie internetowej Funduszu.

Art. 10. [Nabór wniosków]

1. Fundusz organizuje i prowadzi w trybie konkursowym lub ciągłym nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu, zwanych dalej „wnioskami".

2. Fundusz ustala regulamin naboru wniosków.

3. Regulamin naboru wniosków zawiera:

1) określenie rodzajów podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie wsparcia;

2) wskazanie, czy nabór jest prowadzony w trybie konkursowym czy ciągłym;

3) procedurę lub procedury wyboru i kryteria oceny wniosków;

4) terminy składania i oceny wniosków;

5) określenie limitu środków przeznaczonych na udzielenie wsparcia;

6) wzory formularzy wniosków;

7) wzory umów o udzielenie wsparcia.

4. Regulamin naboru wniosków oraz ogłoszenie o naborze wniosków Fundusz publikuje na swojej stronie internetowej.

5. Fundusz może zmieniać regulamin naboru wniosków, jeżeli zmiany nie spowodują pogorszenia warunków naboru lub konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Fundusz podejmuje czynności prowadzące do zawarcia umów o udzielenie wsparcia z beneficjentami programu.

Art. 11. [Program okołogórniczy]

1. Minister właściwy ze względu na zakres merytoryczny programu może opracować i przyjąć program wsparcia przedsiębiorców, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium województwa śląskiego lub poza jego terytorium, zwany dalej „programem okołogórniczym".

2. Program okołogórniczy określa w szczególności:

1) rodzaj i opis przedsięwzięć objętych programem okołogórniczym;

2) podmiot realizujący program okołogórniczy;

3) okres obowiązywania programu okołogórniczego;

4) warunki, które stanowią podstawę do udzielania wsparcia, w tym wsparcia niefinansowego;

5) szczegółowe zasady i sposób udzielania wsparcia, w tym szczegółowe kryteria wyboru beneficjentów;

6) rodzaje beneficjentów;

7) koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem - w przypadku wsparcia finansowego;

8) formy i intensywność udzielania wsparcia z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej;

9) źródła finansowania programu okołogórniczego;

10) oczekiwane rezultaty programu okołogórniczego i wskaźniki potwierdzające ich osiągnięcie.

3. Realizację programu okołogórniczego minister, o którym mowa w ust. 1, powierza Funduszowi.

4. Szczegółowy zakres obowiązków Funduszu określa umowa zawarta pomiędzy ministrem, o którym mowa w ust. 1, a Funduszem. Umowa określa ponadto sposób i tryb sprawozdawczości z osiągnięcia oczekiwanych rezultatów programu okołogórniczego oraz wskaźników potwierdzających ich osiągnięcie, a także zasady nadzorowania realizacji programu około-górniczego.

5. Powierzając realizację programu okołogórniczego, minister, o którym mowa w ust. 1, zapewnia odpowiednie środki finansowe na jego realizację.

6. Do programu okołogórniczego przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 12. [Podwyższenie kapitału zakładowego skarbowymi papierami wartościowymi]

1. Minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Funduszu, może przekazać skarbowe papiery wartościowe na podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w art. 2 ust. 2.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności:

1) łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych;

2) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu;

3) projekt uchwały walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Funduszu;

4) określenie przeznaczenia środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu wraz ze wskazaniem sposobu ich wykorzystania;

5) analizę alternatywnych źródeł finansowania działań, których koszt ma być sfinansowany ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu;

6) pozytywną opinię organu wykonującego prawa z akcji Funduszu należących do Skarbu Państwa.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną;

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

5) cenę lub sposób jej ustalenia;

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

9) termin wykupu i zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.4)) ani przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

Art. 13. [Poręczenia lub gwarancje udzielane w imieniu Skarbu Państwa]

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać w imieniu Skarbu Państwa poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Fundusz.

2. Środki pochodzące z emisji obligacji lub kredytów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane w ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 2 ust. 2.

3. Do poręczeń lub gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613 oraz z 2023 r. poz. 28), z wyjątkiem przepisów art. 3, art. 7, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 tej ustawy.

4. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze publicznym o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa lub obronności państwa poręczenia lub gwarancje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane do wysokości 100% kwoty zobowiązań wynikających z emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu, objętych poręczeniem albo gwarancją, oraz do wysokości 100% odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi obligacjami lub tym kredytem.

Art. 14. [Przeznaczenie finansowania]

1. Finansowanie uzyskane na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 12 ust. 1, lub udzielenia poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 13 ust. 1, przeznacza się na:

1) inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe,

2) wspieranie przedsiębiorców,

3) ochronę środowiska,

4) badania, rozwój i innowacje,

5) szkolenia i doradztwo,

6) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych,

7) infrastrukturę szerokopasmową,

8) infrastrukturę lokalną,

9) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,

10) edukację i kształcenie zawodowe, w tym infrastrukturę edukacyjną,

11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,

12) regionalne porty lotnicze,

13) infrastrukturę zdrowotną, w tym profilaktyczną,

14) naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i zdarzeniami nadzwyczajnymi,

15) zadania powierzone przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego

- pod warunkiem że przedsięwzięcie jest podjęte w ramach realizacji celu, o którym mowa w art. 2 ust. 2.

2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1, które stanowi pomoc publiczną, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Art. 15. [Dotacja celowa]

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na wniosek Funduszu, może udzielić Funduszowi dotacji celowej na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 30 i 203).

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, udzielając dotacji celowej, zawiera z Funduszem umowę, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 16. [Przychody Funduszu]

1. Przychodami Funduszu mogą być:

1) dotacje podmiotowe;

2) dotacje celowe na:

a) wykonywanie zadań z zakresu udzielania wsparcia, w tym w formie bezzwrotnej,

b) realizację pożyczek, gwarancji i poręczeń,

c) realizację programu, o którym mowa w art. 7 ust. 3,

d) realizację programów,

e) realizację programu okołogórniczego,

f) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;

3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, oraz odsetki od nich, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej.

2. Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udzielane przez ministra właściwego do spraw gospodarki i mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów administracyjnych finansowania przedsiębiorców z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:

1) przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Fundusz;

2) obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Funduszu.

4. Fundusz prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla działań finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, oraz działalności gospodarczej, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.

5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Fundusz określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przepisy art. 150-152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 17. [Działalność gospodarcza]

1. Fundusz wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej, dążąc w długim terminie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

2. Działalność gospodarcza Funduszu polega w szczególności na:

1) obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz przystępowaniu do spółek osobowych;

2) udzielaniu pożyczek, gwarancji, poręczeń;

3) obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488, 1933, 2185 i 2640) oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi;

4) prowadzeniu innej działalności inwestycyjnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Art. 18. [Wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa]

Prezes Rady Ministrów wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu Państwa w Funduszu, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi.

Art. 19. [Zarząd Funduszu]

1. Zarząd Funduszu składa się z od trzech do pięciu członków, w tym prezesa zarządu Funduszu.

2. Członków zarządu Funduszu, w tym prezesa zarządu Funduszu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza Funduszu.

Art. 20. [Skład rady nadzorczej Funduszu]

1. W skład rady nadzorczej Funduszu wchodzi:

1) po jednym przedstawicielu Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez zarząd województwa śląskiego;

3) dwóch członków, po jednym z dwóch największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego utworzonej w województwie śląskim zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666), jeżeli została utworzona.

2. Członków rady nadzorczej Funduszu powołuje, na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1, walne zgromadzenie Funduszu.

3. Rada nadzorcza Funduszu jest zdolna do wykonywania swoich zadań i podejmowania uchwał, jeżeli liczba jej członków wynosi nie mniej niż 6 osób.

4. W przypadku gdy liczba członków rady nadzorczej Funduszu wynosi mniej niż 7 osób, w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 7 osób.

Art. 21. [Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym]

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 30) w art. 16a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Funduszowi Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. poz. 203), wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.".

Art. 22. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463) w art. 2 w pkt 8 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach;".

Art. 23. [Ustawa o systemie instytucji rozwoju]

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, o której mowa w ustawie z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. poz. 203), może realizować zadania we współpracy z instytucjami rozwoju.";

2) w art. 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady prezesa zarządu Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, bez prawa głosu.".

Art. 24. [Środki na nabycie i objęcie akcji]

1. W związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy w roku 2023 Prezes Rady Ministrów przeznaczy, z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.5)), środki w wysokości do 500 mln zł na nabycie i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej - spółki zależnej Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej.

2. Nabycie i objęcie akcji, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Art. 25. [Czynności zmierzające do dostosowania statutu do przepisów ustawy oraz powołania rady nadzorczej Funduszu]

1. W terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym walne zgromadzenie tej spółki podejmuje czynności zmierzające do dostosowania jej statutu do przepisów ustawy oraz powołania rady nadzorczej Funduszu, o której mowa w art. 20.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia powołania rady nadzorczej Funduszu, o której mowa w art. 20, rada ta podejmuje czynności zmierzające do dostosowania składu zarządu Funduszu do przepisów ustawy.

Art. 26. [Strategia Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego]

W terminie 9 miesięcy od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym zarząd Funduszu, o którym mowa w art. 19, przyjmuje Strategię Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego.

Art. 27. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację ustawy wynosi w:

1) 2023 r. - 0 zł;

2) 2024 r. - 100 000 000 zł;

3) 2025 r. - 100 000 000 zł;

4) 2026 r. - 100 000 000 zł;

5) 2027 r. - 100 000 000 zł;

6) 2028 r. - 100 000 000 zł;

7) 2029 r. - 100 000 000 zł;

8) 2030 r. - 100 000 000 zł;

9) 2031 r. - 50 000 000 zł;

10) 2032 r. - 50 000 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.

Art. 28. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463 oraz z 2023 r. poz. 203.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463 oraz z 2023 r. poz. 203.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA