REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 526

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 1 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648 oraz z 2023 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) egzaminatorów z zakresu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;",

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 7 uchyla się ust. 1;

3) uchyla się § 8;

4) w § 9 wyrazy „§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami „§ 1 ust. 2 pkt 1";

5) uchyla się § 10;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

7) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248, z 2021 r. poz. 4 oraz z 2022 r. poz. 1116.

Załącznik 1. [WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 1 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 526)

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.

Egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

egzamin ósmoklasisty z:

a) języka polskiego

0,559% stawki

b) matematyki

0,354% stawki

c) języka obcego nowożytnego

0,354% stawki

2

egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116):

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,386% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

0,270% stawki 0,653% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

3

egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,500% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

0,335% stawki 0,815% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA