REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1648

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:

1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:

a) egzaminu ósmoklasisty,

b) egzaminu maturalnego,

c) egzaminu zawodowego, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;

2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

3) asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.

2. Rozporządzenie określa także warunki wynagradzania:

1) egzaminatorów z zakresu:

a) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny,

b) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania:

– dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych,

– dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

2) asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.

3. Warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej określają przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w art. 9c ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będących egzaminatorami biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 2. [Podstawa ustalania wynagrodzenia egzaminatora, asystenta technicznego i nauczyciela akademickiego]

Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora, asystenta technicznego i nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), zwana dalej „stawką”.

§ 3. [Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego]

1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 4 i § 5.

2. Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zgodnie z § 4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.

3. Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Egzaminatorowi obserwującemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,809% stawki.

5. Przez zmianę egzaminu, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć część praktyczną egzaminu zawodowego przeprowadzaną w danym dniu o danej godzinie dla zdających w danej sali egzaminacyjnej.

6. Egzaminatorowi sprawdzającemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną.

7. Asystentowi technicznemu biorącemu udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej jako iloczyn 0,52% stawki za każdą godzinę udziału w jednej zmianie egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 44zzzm ust. 3 tej ustawy, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział.

8. Asystentowi technicznemu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także wynagrodzenie w wysokości określonej jako iloczyn 0,52% stawki za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. Czas przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu nie może być dłuższy niż trzy godziny.

§ 4. [Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki]

1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, sprawdzających zadania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 4.

2. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu ósmoklasisty, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 lit. b.

3. Przy ustalaniu stopnia trudności sprawdzania zadań, o którym mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania oraz złożoność zasad oceniania tego zadania.

4. W przypadku gdy uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przez egzaminatora przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 lit. b.

§ 5. [Przewodniczący zespołu egzaminatorów]

Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów:

1) sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów zdających egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i przyznających punkty,

2) sprawdzających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i przyznających punkty,

3) sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu zawodowego, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja

– przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.

§ 6. [Pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego]

Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.

§ 7. [Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu części pisemnej egzaminu maturalnego]

1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu części pisemnej egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015, z języka polskiego – poziom podstawowy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 w lit. c stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

2. W roku szkolnym 2019/2020 do ustalenia wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015, z języka polskiego – poziom podstawowy przyjmuje się kwotę wynagrodzenia za jednego zdającego w wysokości 0,923% stawki.

§ 8. [Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego]

1. Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego dla osób, o których mowa w art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez słuchacza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz słuchacza niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku zadań z:

1) części pierwszej – humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) części drugiej – matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,

3) części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy

– przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę słuchacza.

3. Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne słuchaczy zdających dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i przyznających punkty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.

§ 9. [Stosowanie przepisów]

Do egzaminatorów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a, biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, i asystentów technicznych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy § 2, § 3 ust. 4–8 i § 5 pkt 3.

§ 10. [Wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących]

1. Wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, o których mowa w art. 272 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wynosi:

1) dla przewodniczącego zespołu nadzorującego – 1,5% stawki za godzinę;

2) dla członka zespołu nadzorującego – 1% stawki za godzinę.

2. Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane przez zdających w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania z egzaminów, o których mowa w art. 272 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:

1) dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych – wynosi 0,35% stawki,

2) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – wynosi 0,50% stawki

– za każdy sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny i wypełnioną kartę punktowania łącznie.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281, z 2016 r. poz. 1691 oraz z 2019 r. poz. 419), które traci moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).

Załącznik 1. [WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 sierpnia 2019 r. (poz. 1648)

Załącznik nr 1

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.

Egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

egzamin ósmoklasisty z:

 

a) języka polskiego

0,559% stawki

b) matematyki

0,354% stawki

c) języka obcego nowożytnego

0,354% stawki

d) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia – od roku szkolnego 2021/2022

0,354% stawki

2

egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie:

a) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i matematyki) – poziom podstawowy

0,657% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – poziom podstawowy

0,627% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z:

– języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – poziom podstawowy i rozszerzony,

– języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,923% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

3

egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki – poziom podstawowy

0,627% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy

0,386% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom podstawowy:

 

– część testowa

0,270% stawki

– wypracowanie

0,653% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

0,923% stawki

– języka polskiego – poziom rozszerzony

– języka mniejszości narodowej – poziom podstawowy i rozszerzony

– języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – poziom rozszerzony

– języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) – poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

 

Załącznik 2. [WARUNKI WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO]

Załącznik nr 2

WARUNKI WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.

Przedmiot/poziom egzaminu

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny

0,657% stawki

2

język obcy nowożytny – bez określenia poziomu egzaminu

0,267% stawki

3

język obcy nowożytny – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

0,400% stawki

 

Załącznik 3. [WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI, SPRAWDZAJĄCYCH ZADANIA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH]

Załącznik nr 3

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI, SPRAWDZAJĄCYCH ZADANIA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH

Lp.

Stopień trudności sprawdzania zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym

Kwota wynagrodzenia

za sprawdzenie jednego

zadania

1

2

3

1

1. stopień trudności

0,049% stawki

2

2. stopień trudności

0,069% stawki

 

Załącznik 4. [WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO]

Załącznik nr 4

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Lp.

Egzamin gimnazjalny

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

część pierwsza – humanistyczna – z zakresu języka polskiego

0,285% stawki

2

część druga – matematyczno-przyrodnicza – z zakresu matematyki

0,212% stawki

3

część trzecia – z zakresu języka obcego nowożytnego – poziom rozszerzony

0,212% stawki

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA