REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 546

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75 ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167 oraz z 2023 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa organizację i sposób odbywania aplikacji kuratorskiej, zakres zajęć teoretycznych i szkolenia praktycznego oraz wzór dokumentu potwierdzającego odbycie aplikacji kuratorskiej.

§ 2. [Zajęcia realizowane przez uczelnię Służby Więziennej]

Uczelnia Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347), zwana dalej „uczelnią", realizuje zajęcia teoretyczne, o których mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą", z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz w trybie stacjonarnym w formie zjazdu, w którym aplikant kuratorski uczestniczy raz w ciągu całej aplikacji kuratorskiej.

§ 3. [Przekazywanie danych niezbędnych do udziału w zajęciach teoretycznych na platformie e-learningowej]

Uczelnia przekazuje za pośrednictwem prezesa sądu okręgowego aplikantowi kuratorskiemu dane niezbędne do udziału w zajęciach teoretycznych na platformie e-learningowej oraz korzystania z materiałów szkoleniowych znajdujących się na tej platformie.

§ 4. [Udział w zajęciach aplikanta kuratorskiego]

1. Aplikant kuratorski bierze udział w zajęciach teoretycznych na platformie e-learningowej w dni robocze od poniedziałku do piątku, w wymiarze co najmniej 8 godzin w tygodniu, w terminach uzgodnionych z patronem i kierownikiem zespołu kuratorskiej służby sądowej, zwanym dalej „kierownikiem zespołu".

2. Aplikant kuratorski może brać udział w każdej jednostce lekcyjnej wielokrotnie.

§ 5. [Spełnienie obowiązku udziału w zajęciach teoretycznych]

1. Obowiązek udziału w zajęciach teoretycznych przez aplikanta kuratorskiego jest spełniony, jeżeli uczestniczył on przynajmniej raz we wszystkich jednostkach lekcyjnych przewidzianych w ramach zajęć na platformie e-learningowej.

2. Weryfikacja udziału aplikanta kuratorskiego w danej jednostce lekcyjnej polega na potwierdzaniu przez niego obecności na platformie e-learningowej.

3. Rektor-Komendant uczelni przesyła prezesowi sądu okręgowego informację o zaliczeniu przez aplikanta kuratorskiego udziału w zajęciach teoretycznych.

§ 6. [Podmiot wyznaczający termin i miejsce zjazdu]

1. Termin i miejsce zjazdu, o którym mowa w § 2, wyznacza Rektor-Komendant uczelni.

2. Rektor-Komendant uczelni informuje aplikanta kuratorskiego, za pośrednictwem prezesa sądu okręgowego, o terminie i miejscu zjazdu nie później niż 30 dni przed planowanym terminem tego zjazdu.

3. Prezes sądu rejonowego wydaje aplikantowi kuratorskiemu polecenie wzięcia udziału w zjeździe.

§ 7. [Szkolenie praktyczne]

Aplikant kuratorski odbywa szkolenie praktyczne w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§ 8. [Wyznaczanie patrona]

Kierownik zespołu informuje kuratora okręgowego o wyznaczeniu patrona aplikantowi kuratorskiemu.

§ 9. [Plan szkolenia praktycznego]

1. Patron aplikanta kuratorskiego ustala, w porozumieniu z kierownikiem zespołu, plan szkolenia praktycznego odpowiednio w zakresie dotyczącym wykonywania orzeczeń w sprawach karnych albo w zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich.

2. Kierownik zespołu przedstawia plan szkolenia praktycznego do zatwierdzenia kuratorowi okręgowemu, który może wnieść do tego planu wiążące uwagi w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

3. Plan szkolenia praktycznego, zatwierdzony przez kuratora okręgowego, kierownik zespołu przekazuje do wiadomości patronowi oraz aplikantowi kuratorskiemu.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zmiany planu szkolenia praktycznego.

§ 10. [Odbywanie praktyk]

Kurator okręgowy podejmuje działania zmierzające do umożliwienia aplikantom kuratorskim odbycia praktyk na terenie zamkniętych zakładów i placówek pobytu podopiecznych, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

§ 11. [Opinia o aplikancie kuratorskim]

1. Patron sporządza pisemną opinię o aplikancie kuratorskim i przekazuje ją kierownikowi zespołu w terminie 7 dni od dnia zakończenia zakresu szkolenia praktycznego, nad którego przebiegiem czuwał.

2. Kierownik zespołu niezwłocznie przekazuje opinię, o której mowa w ust. 1, kuratorowi okręgowemu, a kurator okręgowy - prezesowi sądu okręgowego.

§ 12. [Zajęcia teoretyczne]

Zajęcia teoretyczne obejmują:

1) ustrój sądów powszechnych i organizację wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych;

2) zasady organizacji i funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej;

3) wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz prawa karnego wykonawczego;

4) wybrane zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego, prawa rodzinnego oraz postępowania w sprawach nieletnich;

5) pedagogiczne i psychologiczne aspekty pracy kuratora sądowego;

6) wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień i zdrowia psychicznego;

7) metodykę pracy kuratora sądowego;

8) zasady współpracy kuratora sądowego z innymi podmiotami, w tym służbami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, w ramach realizacji obowiązków służbowych;

9) etyczne aspekty pracy kuratora sądowego.

§ 13. [Szkolenie praktyczne]

Szkolenie praktyczne obejmuje:

1) poznanie rejonu pracy patrona;

2) zapoznanie się z urządzeniami ewidencyjnymi prowadzonymi w sekretariatach zespołów kuratorskich;

3) obecność na rozprawach i posiedzeniach sądu;

4) zapoznanie się z działalnością placówek diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i penitencjarnych;

5) poznanie sposobów realizacji przez kuratorów sądowych zadań, o których mowa w art. 1 ustawy;

6) poznanie techniki przeprowadzania i sporządzania wywiadów środowiskowych;

7) nabycie umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji, której sporządzanie należy do obowiązków kuratora zawodowego;

8) nabycie umiejętności praktycznych w zakresie pracy z podopiecznymi.

§ 14. [Potwierdzenie odbycia aplikacji kuratorskiej]

Jeżeli przebieg aplikacji nie wskazuje na nieprzydatność aplikanta do kuratorskiej służby sądowej, prezes sądu okręgowego, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zaliczeniu przez aplikanta kuratorskiego obowiązku udziału w zajęciach teoretycznych i otrzymania opinii patronów o aplikancie kuratorskim, wydaje potwierdzenie odbycia aplikacji kuratorskiej, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2023 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [WZÓR – POTWIERDZENIE ODBYCIA APLIKACJI KURATORSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 546)

WZÓR POTWIERDZENIE ODBYCIA APLIKACJI KURATORSKIEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-23
  • Data wejścia w życie: 2023-04-05
  • Data obowiązywania: 2023-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA