REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 637

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wzór zaproszenia;

2) wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;

3) wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

§ 2. [Wzór zaproszenia]

1. Wzór zaproszenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium RP]

1. Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca dla każdej z tych osób.

2. W przypadku gdy okres, na który zaprasza się cudzoziemca, jest krótszy niż miesiąc, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości, o której mowa w ust. 1, pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu cudzoziemca.

§ 4. [Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem na terytorium RP cudzoziemca będącego członkiem najbliższej rodziny]

W przypadku gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, rodzic małżonka zapraszającego, rodzeństwo zapraszającego lub dziecko małżonka zapraszającego, zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 200 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca.

§ 5. [Środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej]

Zapraszający powinien posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

1) 200 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;

2) 500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub do Konfederacji Szwajcarskiej;

3) 2500 złotych - w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do innego państwa niż określone w pkt 1 i 2.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. poz. 2347), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAPROSZENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 637)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAPROSZENIE

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-04
  • Data wejścia w życie: 2023-05-05
  • Data obowiązywania: 2023-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA