REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 683

USTAWA

z dnia 9 marca 2023 r.

o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o dozorze technicznym]

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514 oraz z 2023 r. poz. 553) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) zgodnie z prawem wyprodukowanych w innym państwie na potrzeby jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4) należących do wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów umów międzynarodowych.";

2) w art. 22 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do wojsk obcych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110 oraz z 2022 r. poz. 655) obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne należące do tych wojsk lub za które wojska te są odpowiedzialne.";

3) w art. 50 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jednostkach sił zbrojnych państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile przepisy szczególne lub umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej;".

Art. 2. [Stosowanie przepisów niniejszej ustawy]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-12
  • Data wejścia w życie: 2023-04-27
  • Data obowiązywania: 2023-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA