REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 757

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2157 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412 i 588) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 wyrazy „i § 13zm" zastępuje się wyrazami „ , § 13zm i § 13zv",

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) warunki kredytowania, w tym określenie wysokości opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, których wysokość nie może przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu, z tym że w przypadku kredytów bankowych, o których mowa w:

a) § 13q, wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 1,5% kwoty udzielonego kredytu,

b) § 13zv, wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z kredytem bankowym, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 0,5% kwoty udzielonego kredytu;";

2) po § 13zt dodaje się § 13zu i § 13zv w brzmieniu:

„§ 13zu. 1. W 2023 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6:

1) producentowi rolnemu będącemu producentem zbóż lub rzepaku, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) podmiotowi, który nabył od producenta rolnego, o którym mowa w pkt 1, zboża lub rzepak w celu dalszej odsprzedaży

- którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o tę pomoc, na jego wniosek złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 31 sierpnia 2023 r.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, po dniu 31 sierpnia 2023 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, jeżeli został nadany, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) numer identyfikacyjny ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;

4) oświadczenie ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopie faktur za usługi transportu zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego, a w przypadku:

1) transportu własnego - oświadczenie ubiegającego się o pomoc, o której mowa w ust. 1, o koszcie tego transportu ze wskazaniem trasy przejazdu, liczby przejechanych kilometrów oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, którym był wykonywany ten transport, wraz z dokumentem potwierdzającym dostawę zbóż lub rzepaku do portu nadbałtyckiego;

2) podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - również kopie faktur potwierdzających nabycie zbóż lub rzepaku od producentów rolnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

7. W przypadku gdy ubiegający się o pomoc, o której mowa w ust. 1, nie posiada numeru, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn stawki pomocy i liczby ton zbóż lub rzepaku przewiezionych do portów nadbałtyckich od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

9. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 8, wynosi za tonę zbóż i rzepaku przewiezionych do portów nadbałtyckich z województwa:

1) warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego - 100 zł;

2) lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego - 150 zł;

3) lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego - 200 zł.

10. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek ubiegającego się o tę pomoc wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 13zv. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych producentowi rolnemu do dnia 31 grudnia 2023 r. na utrzymanie płynności finansowej.

3. Kwota kredytów bankowych objętych pomocą, o której mowa w ust. 1, udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

4. Oprocentowanie kredytów bankowych, o których mowa w ust. 2, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona nie więcej niż o 3 punkty procentowe.

5. Do ustalania wysokości oprocentowania kredytów bankowych, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepis § 3 ust. 12.

6. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:

1) kredytobiorcę - w wysokości 2%;

2) Agencję - w pozostałej części.

7. Do wniosku o udzielenie kredytu bankowego, do którego jest stosowana pomoc, o której mowa w ust. 1, producent rolny dołącza oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.".

§ 2. [Termin udzielania pomocy publicznej]

Pomoc publiczna określona w § 13zu ust. 1 i § 13zv ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tych przepisach.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354, z 2021 r. poz. 926, 1311, 1387, 1528, 1698 i 2087, z 2022 r. poz. 45, 642, 1000, 1172, 1536, 2117, 2315 i 2399 oraz z 2023 r. poz. 308.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-21
  • Data wejścia w życie: 2023-04-29
  • Data obowiązywania: 2023-04-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA