REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 787

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1666 oraz z 2023 r. poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego (Dz. U. poz. 1567) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Krajowego zezwolenia generalnego udziela się w odniesieniu do bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i bezzałogowych pojazdów powietrznych zaprojektowanych tak, aby możliwy był ich kontrolowany lot poza zasięgiem bezpośredniego widzenia operatora, których maksymalna wytrzymałość wynosi co najmniej 30 minut, lecz poniżej 1 godziny, oraz zaprojektowanych do startowania i utrzymywania stabilnego kontrolowanego lotu w porywach wiatru wynoszących co najmniej 46,3 km/h.";

2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a. 1. Na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2a, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-DU-1, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-DU-1", określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Zezwolenia ZG-PL-DU-1 udziela się podmiotowi w rozumieniu art. 3 pkt 8a ustawy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zezwolenia ZG-PL-DU-1 udziela się na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy.";

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Zezwolenia ZG-PL-DU-1 nie udziela się w przypadku:

1) gdy eksporter lub dostawca wiedzą lub zostali poinformowani, że towary o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2a, są lub mogą być przeznaczone w całości lub w części do:

a) stosowania w związku z rozwojem, wytwarzaniem, obsługą, eksploatacją, konserwacją, przechowywaniem, wykrywaniem, identyfikacją lub rozprzestrzenianiem broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej lub innych urządzeń do przeprowadzania wybuchów jądrowych lub w związku z rozwojem, wytwarzaniem, konserwacją lub przechowywaniem pocisków zdolnych do przenoszenia takiej broni,

b) wykorzystania jako części lub podzespoły uzbrojenia, które zostały wywiezione bez wymaganego zezwolenia lub z jego naruszeniem;

2) ograniczeń:

a) przyjętych przez Radę Unii Europejskiej,

b) przyjętych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE),

c) w postaci całkowitego zakazu przywozu i wywozu towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2a, nałożonego przez rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.";

5) dodaje się załącznik nr 8 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Technologii: W. Buda


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Załącznik 1. [KRAJOWE ZEZWOLENIE GENERALNE NA WYWÓZ ZG-PL-DU-1]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 19 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 787)

KRAJOWE ZEZWOLENIE GENERALNE NA WYWÓZ ZG-PL-DU-1

1. Organ wydający zezwolenie: minister właściwy do spraw gospodarki.

2. Niniejszy dokument stanowi krajowe generalne zezwolenie na wywóz na podstawie art. 12 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/821. Niniejsze zezwolenie, zgodnie z art. 12 ust. 6 tego rozporządzenia, jest ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. Niniejsze zezwolenie na wywóz obejmuje następujące towary: produkty podwójnego zastosowania określone w pozycji 9A012.a.1. wykazu określonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2021/821.

4. Niniejsze zezwolenie jest ważne w odniesieniu do wywozu do następujących miejsc przeznaczenia: Ukraina.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-26
  • Data wejścia w życie: 2023-04-27
  • Data obowiązywania: 2023-04-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA