REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 794

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług]

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 6 wyrazy „art. 103 ust. 5a i 5b" zastępuje się wyrazami „art. 103 ust. 5a i 5ac";

2) w § 10 w ust. 1 w pkt 13 wyrazy „art. 103 ust. 5a i 5b" zastępuje się wyrazami „art. 103 ust. 5a i 5ac";

3) tytuł rozdziału 3a otrzymuje brzmienie:

„Przepisy epizodyczne";

4) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:

„§ 11b. 1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r. dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, określone w art. 145e ust. 1 ustawy wykazuje się w deklaracji i ewidencji, stosując odpowiednio przepisy § 4 pkt 1 lit. m, § 10 ust. 1 pkt 7 lit. e oraz § 11 ust. 3 pkt 1 lit. b.

2. Dane obejmujące wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego z tytułu dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, określonych w art. 145e ust. 1 ustawy, wykazuje się w:

1) deklaracji - łącznie z danymi wykazanymi zgodnie z § 4 pkt 1 lit. m;

2) ewidencji - łącznie z danymi wykazanymi zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7 lit. e.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Przepisy § 11b rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się do rozliczeń za okresy rozliczeniowe przypadające począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 535 i 556.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 576, 1127 i 2326, z 2021 r. poz. 1179 i 2382 oraz z 2022 r. poz. 2810.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA