REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 795

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1277 oraz z 2022 r. poz. 994) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny, wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dodatek specjalny jest przyznawany w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatek specjalny jest przyznawany pracownikowi jednostki naukowej w związku z uczestniczeniem przez tego pracownika w realizowanym przez jednostkę naukową projekcie badawczym w kwocie nieprzekraczającej 60% wynagrodzenia zasadniczego pracownika jednostki naukowej.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela II otrzymuje brzmienie:

„Tabela II. Pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

-

-

wyższe

5

2

Zastępca dyrektora

-

-

stopień naukowy albo tytuł profesora

3 lata na samodzielnym stanowisku

3

Główny księgowy

-

-

według odrębnych przepisów

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni

1

Profesor

XVII - XVIII

-

według odrębnych przepisów

2

Profesor instytutu

XV - XVII

-

3

Główny specjalista badawczo-techniczny

XIV - XVI

-

4

Adiunkt

XIII - XV

-

5

Starszy specjalista badawczo-techniczny

XII - XIV

-

6

Asystent

XI - XIII

-

7

Specjalista badawczo-techniczny

X - XII

-

II. Pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz analityczni

1

Główny specjalista

XIII - XVI

-

wyższe

9

2

Starszy specjalista

XI - XIII

-

wyższe

7

średnie

9

3

Specjalista

X - XII

-

wyższe

3

średnie

5

4

Młodszy specjalista

IX - XI

-

wyższe

-

5

Starszy informatyk

IX - XI

-

wyższe

2

średnie

4

6

Starszy laborant

VIII - X

-

wyższe

2

średnie

4

7

Technik: analityk, kryminalistyk, mechanik i inny

VIII - X

-

średnie

-

8

Informatyk

VIII - IX

-

średnie

-

9

Laborant

VII - IX

-

średnie

-

III. Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

1

Radca prawny

XIV - XVI

1

według odrębnych przepisów

2

Kierownik: działu, zespołu, sekcji

XIII - XVI

3

wyższe

7

3

Główny specjalista

XIII - XVI

-

wyższe

7

4

Zastępca głównego księgowego, zastępca kierownika: działu, zespołu, sekcji, kierownik sekretariatu

XI - XII

2

wyższe

5

średnie

9

5

Starszy specjalista

X - XII

-

wyższe

5

średnie

9

6

Inspektor ochrony danych

IX - XII

-

wyższe

5

7

Specjalista do spraw bhp

VIII - XI

-

według odrębnych przepisów

8

Specjalista, asystent dyrektora

VII - XI

-

wyższe

2

średnie

4

9

Administrator systemu informatycznego

VII - XI

-

wyższe

2

10

Starszy referent, archiwista, magazynier, sekretarka, sekretarz

VI - X

-

wyższe

-

średnie

2

11

Starszy inspektor do spraw bhp

VI - IX

-

według odrębnych przepisów

12

Referent

V - VI

-

średnie

-

13

Inspektor do spraw bhp

V - VI

-

według odrębnych przepisów

14

Pracownik administracyjny

IV - VI

-

podstawowe

-

IV. Stażyści

1

Stażysta

III - V

-

wyższe

-

I - IV

średnie

V. Pracownicy obsługi i na stanowiskach robotniczych

1

Konserwator

VII - VIII

-

średnie branżowe

3

zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe

4

2

Kierowca-mechanik

VI - VII

-

według odrębnych przepisów

3

Pracownik gospodarczy

IV - VI

-

podstawowe

-

4

Sprzątaczka, dozorca, portier, telefonistka

I - V

-

podstawowe

-

".

§ 2. [Zatrudnianie pracowników bez spełniania wymagań]

Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub liczby lat pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 3. [Zmiana stanowiska zgodnie z niniejszym rozporządzeniem]

Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w tym rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku określonym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 4. [Ustalanie wynagrodzenia pracowników]

Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Termin stosowania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego]

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 23 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 795)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2240-3950

II

2300-4000

III

2350-4050

IV

2400-4110

V

2460-4200

VI

2510-4290

VII

2570-4390

VIII

2620-4490

IX

2680-4590

X

2790-4690

XI

2900-4810

II. Dla pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-3650

II

2550-3750

III

2600-3850

IV

2700-4000

V

2800-4300

VI

2850-4500

VII

2900-4850

VIII

2950-5250

IX

3000-5750

X

3100-6200

XI

3200-6700

XII

3600-7150

XIII

3950-7750

XIV

4350-8350

XV

4700-8950

XVI

5000-9550

XVII

5750-10 750

XVIII

6800-11 950

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA