REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 798

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań (Dz. U. poz. 939), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań (Dz. U. poz. 324).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań (Dz. U. poz. 324), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 798)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2100 oraz z 2023 r. poz. 614) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu zadań z organami władzy publicznej, państwowymi osobami prawnymi, osobami zastępowanymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustaw lub porozumień.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prokuratorii Generalnej - należy przez to rozumieć Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej;

3) podmiocie współdziałającym - należy przez to rozumieć, odpowiednio do przedmiotu współdziałania, organ władzy publicznej, państwową osobę prawną, osobę zastępowaną, państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz organ jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, którym powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustaw lub porozumień;

4) osobach zastępowanych - należy przez to rozumieć osoby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy lub w poleceniu Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 12 ust. 8 ustawy;

5) aktach podręcznych - należy przez to rozumieć zgromadzone w sprawie istotne materiały, w oryginale lub kopii.

§ 3. 1. Prezes Prokuratorii Generalnej, wiceprezes Prokuratorii Generalnej lub inna upoważniona osoba niezwłocznie zawiadamia podmiot współdziałający o osobie wyznaczonej do współdziałania z tym podmiotem.

2. Osoba reprezentująca podmiot współdziałający lub kierownik urzędu obsługującego ten podmiot niezwłocznie zawiadamia Prezesa Prokuratorii Generalnej o osobie lub komórce organizacyjnej wyznaczonej do współdziałania z Prokuratorią Generalną.

§ 4. Podmiot współdziałający niezwłocznie przekazuje Prokuratorii Generalnej, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy, informacje o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególności o występujących w sprawie terminach wynikających z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający, a także dokumenty lub inne dowody mające znaczenie w sprawie.

§ 5. 1. Wymiana informacji, dokumentów lub innych dowodów może następować bezpośrednio między osobą wyznaczoną do współdziałania, o której mowa w § 3 ust. 1, a osobą lub komórką organizacyjną wyznaczonymi do współdziałania, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Informacje, dokumenty lub inne dowody mogą być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych lub operatorów pocztowych lub w inny dostępny sposób.

3. Jeżeli odrębne przepisy wymagają przekazania informacji lub doręczenia dokumentu lub innego dowodu w określony sposób, informacje, dokumenty lub inne dowody przekazuje się w sposób określony w tych przepisach, w szczególności w postaci papierowej za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia albo w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4. W sprawach niecierpiących zwłoki informacje, dokumenty lub inne dowody przekazuje się w formie i w sposób wskazany przez Prokuratorię Generalną.

5. Przekazywanie informacji, dokumentów lub innych dowodów następuje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych.

6. Na wniosek Prokuratorii Generalnej podmiot współdziałający doręcza jej określoną liczbę kopii dokumentów mających znaczenie dla wszczęcia postępowania sądowego.

7. Jeżeli okaże się to niezbędne, Prokuratoria Generalna wzywa podmiot współdziałający do przekazania określonej liczby kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub do przekazania oryginałów dokumentów.

§ 6. 1. Informacje, dokumenty lub inne dowody przekazuje się w terminie umożliwiającym Prokuratorii Generalnej albo podmiotowi współdziałającemu zapoznanie się z nimi i podjęcie niezbędnych czynności w terminach wynikających z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający.

2. Jeżeli po przekazaniu Prokuratorii Generalnej informacji, dokumentów lub innych dowodów podmiot współdziałający uzyska dalsze informacje lub wejdzie w posiadanie dodatkowych dokumentów lub innych dowodów, które mogą mieć znaczenie w sprawie, podmiot współdziałający informuje o tym niezwłocznie Prokuratorię Generalną.

3. Jeżeli informacjami, dokumentami lub innymi dowodami dysponuje inny podmiot niż podmiot współdziałający, podmiot współdziałający informuje o tym Prokuratorię Generalną.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do dokonywania innych czynności, w szczególności do przekazywania wniosków, zawiadomień, wezwań lub żądań.

§ 7. 1. Informacje, dokumenty lub inne dowody sporządzone w języku obcym przekazuje się Prokuratorii Generalnej w tym języku, w terminie określonym w § 6 ust. 1.

2. Na wniosek Prokuratorii Generalnej podmiot współdziałający doręcza, w terminie przez nią wskazanym, tłumaczenie w języku polskim informacji, dokumentu lub innego dowodu, a w razie potrzeby także tłumaczenie na język, w którym jest prowadzone postępowanie.

3. Tłumaczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone i poświadczone albo sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych albo tłumacza z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej, albo w inny sposób wskazany przez Prokuratorię Generalną.

4. Przepisy ust. 1-3 nie dotyczą informacji, dokumentów lub innych dowodów sporządzonych w języku obcym lub językach obcych, w których jest prowadzone postępowanie.

§ 8. Prokuratoria Generalna umożliwia podmiotowi współdziałającemu wgląd do akt podręcznych oraz sporządzenie z nich kopii lub odpisów, a także na wniosek tego podmiotu udziela innych informacji dotyczących stanu sprawy.

§ 9. Po zakończeniu sprawy Prokuratoria Generalna zwraca podmiotowi współdziałającemu przekazane przez niego akta podręczne, z wyjątkiem przekazanych jej kopii i odpisów, a także, w miarę potrzeby lub na wniosek podmiotu współdziałającego, inne niezbędne dokumenty i dowody zgromadzone w postępowaniu.

Rozdział 2

Współdziałanie przy wykonywaniu zastępstwa

§ 10. W toku postępowań sądowych, w których Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo, podmiot współdziałający przekazuje Prokuratorii Generalnej, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy, stanowisko w sprawie. Stanowisko obejmuje odniesienie się do zagadnień objętych sprawą oraz uzasadnienie.

§ 11. 1. Zawiadomienie kierowane przez podmiot współdziałający do Prokuratorii Generalnej o uzasadnionej potrzebie wszczęcia postępowania sądowego zawiera co najmniej:

1) opis stanu faktycznego i prawnego sprawy;

2) informacje niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego, w szczególności o mających zastosowanie w sprawie terminach prawa materialnego;

3) stanowisko uzasadniające wszczęcie postępowania sądowego.

2. Do zawiadomienia dołącza się akta podręczne.

§ 12. 1. Wniosek o przejęcie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną na podstawie art. 7 ust. 5, art. 9 i art. 10 ustawy zawiera co najmniej:

1) opis stanu faktycznego i prawnego sprawy;

2) wskazanie okoliczności przemawiających za przejęciem zastępstwa przez Prokuratorię Generalną;

3) stanowisko podmiotu współdziałającego.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej zawiadamia, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot współdziałający o przejęciu albo o odmowie przejęcia zastępstwa przez Prokuratorię Generalną.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o przejęciu zastępstwa przez Prokuratorię Generalną podmiot współdziałający niezwłocznie doręcza Prokuratorii Generalnej akta podręczne.

4. W przypadku przejęcia przez Prokuratorię Generalną zastępstwa Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z urzędu, podmiot współdziałający doręcza Prokuratorii Generalnej, w terminie przez nią wskazanym, opis stanu faktycznego i prawnego sprawy oraz akta podręczne.

§ 13. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 6 ustawy, do wniosku o przejęcie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa osoba zastępowana będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej dołącza zgodę na wykonywanie na jej rzecz zastępstwa przez Prokuratorię Generalną.

§ 14. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, Prokuratoria Generalna przekazuje podmiotowi, którego dotyczy polecenie Prezesa Rady Ministrów, odpis polecenia ze wskazaniem terminu na wyrażenie zgody na wykonywanie zastępstwa tego podmiotu przez Prokuratorię Generalną.

2. W przypadku niewyrażenia zgody Prezes Prokuratorii Generalnej informuje Prezesa Rady Ministrów o braku możliwości wykonywania zastępstwa podmiotu wskazanego w poleceniu.

§ 15. 1. Prokuratoria Generalna zawiadamia niezwłocznie osobę zastępowaną o konieczności poniesienia kosztów sądowych związanych ze sprawą.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o wysokości kosztów sądowych, sposobie oraz terminie ich uiszczenia, nie krótszym niż dwa dni robocze, a także o terminie i sposobie przekazania Prokuratorii Generalnej potwierdzenia zapłaty.

§ 16. W przypadku potrzeby podjęcia czynności przed Sądem Najwyższym stanowisko podmiotu współdziałającego odnosi się w szczególności do treści orzeczenia sądu drugiej instancji, skargi kasacyjnej wniesionej przez inną stronę lub uczestnika postępowania albo zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu. Do stanowiska dołącza się kopie wydanych w sprawie orzeczeń wraz z uzasadnieniami oraz akta podręczne.

§ 17. W sprawach rozpoznawanych przez sądy polubowne podmiot współdziałający przekazuje Prokuratorii Generalnej urzędowo poświadczony odpis zapisu na sąd polubowny.

§ 18. 1. Podmiot współdziałający, na wniosek Prokuratorii Generalnej, w sprawach, w których Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo, wykonuje dotyczące tego podmiotu zarządzenia sądu, trybunału lub innego organu orzekającego, w terminie określonym w tych zarządzeniach. O wykonaniu zarządzenia podmiot współdziałający niezwłocznie informuje Prokuratorię Generalną.

2. Podmiot współdziałający niezwłocznie informuje Prokuratorię Generalną o wykonaniu obowiązków nałożonych bezpośrednio na ten podmiot przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający.

§ 19. 1. Prokuratoria Generalna przekazuje niezwłocznie podmiotowi współdziałającemu:

1) informacje o orzeczeniu co do istoty sprawy lub o zabezpieczeniu powództwa;

2) prawomocne orzeczenie kończące sprawę w danej instancji lub orzeczenie natychmiast wykonalne, po uzyskaniu ich odpisu.

2. O orzeczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia, Prokuratoria Generalna informuje podmiot współdziałający przed uzyskaniem odpisu orzeczenia, przekazując jednocześnie posiadane informacje dotyczące możliwego sposobu wykonania tego orzeczenia.

§ 20. W sprawach, w których Prokuratoria Generalna wykonywała zastępstwo osoby zastępowanej, Prokuratoria Generalna przekazuje osobie zastępowanej stanowisko w zakresie podjęcia w imieniu tej osoby czynności w postępowaniu egzekucyjnym w celu ściągnięcia zasądzonych lub przyznanych tej osobie kosztów zastępstwa.

§ 21. 1. Prokuratoria Generalna, przekazując z urzędu wykonywanie zastępstwa podmiotowi współdziałającemu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

1) określa sprawę, w której przekazuje wykonywanie zastępstwa;

2) uzasadnia przekazanie wykonywania zastępstwa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna przekazuje podmiotowi współdziałającemu informacje, o których mowa w § 4, a także kopie akt podręcznych sprawy, w której przekazuje wykonywanie zastępstwa.

3. Jeżeli Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo więcej niż jednego podmiotu współdziałającego, zawiadamia wszystkie te podmioty o przekazaniu im wykonywania zastępstwa.

§ 22. 1. Wniosek podmiotu współdziałającego o przekazanie mu przez Prokuratorię Generalną wykonywania zastępstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i art. 14 ustawy, zawiera co najmniej:

1) określenie sprawy, której dotyczy wniosek;

2) uzasadnienie przekazania przez Prokuratorię Generalną wykonywania zastępstwa.

2. Prokuratoria Generalna może się zwrócić do podmiotu współdziałającego o uzupełnienie wniosku.

3. Stanowisko w przedmiocie odmowy przekazania wykonywania zastępstwa wraz z pisemnym uzasadnieniem Prokuratoria Generalna przekazuje podmiotowi współdziałającemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, od dnia uzupełnienia wniosku.

4. W przypadku uwzględnienia wniosku o przekazanie wykonywania zastępstwa, Prokuratoria Generalna wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wykonywania zastępstwa przekazuje podmiotowi współdziałającemu informacje, o których mowa w § 4, a także akta podręczne.

5. Jeżeli Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo więcej niż jednego podmiotu współdziałającego, zawiadamia wszystkie te podmioty o przekazaniu im wykonywania zastępstwa.

§ 23. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, wezwanie kierowane przez podmiot współdziałający do Prokuratorii Generalnej do wzięcia udziału w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym w stosunkach międzynarodowych zawiera co najmniej:

1) określenie, w jakim zakresie i terminie Prokuratoria Generalna ma wziąć udział w postępowaniu;

2) stanowisko podmiotu współdziałającego wraz z uzasadnieniem.

2. Do wezwania dołącza się dokumenty mające znaczenie dla postępowania oraz kopie akt podręcznych.

§ 24. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, zawiera wskazanie okoliczności przemawiających za tym, że ochrona ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej wymaga przejęcia zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratorię Generalną.

2. Do wniosku dołącza się stanowisko podmiotu współdziałającego wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty mające znaczenie dla przejęcia zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz kopie akt podręcznych.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot współdziałający o przejęciu albo odmowie przejęcia zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratorię Generalną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że z okoliczności sprawy lub z treści wniosku wynika konieczność zawiadomienia w krótszym terminie.

§ 25. W przypadku gdy Prezes Rady Ministrów poleci wykonywanie zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratorię Generalną stosownie do art. 11 ust. 2 zdanie trzecie ustawy, podmiot współdziałający z własnej inicjatywy lub na wniosek Prokuratorii Generalnej przekazuje jej swoje stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem, dołączając dokumenty mające znaczenie dla postępowania oraz kopie akt podręcznych.

§ 26. 1. W celu umożliwienia współpracy, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej zawiadamia Prokuratorię Generalną o nowych sprawach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2. Prokuratoria Generalna przekazuje ministrowi właściwemu do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informacje o okolicznościach, które uzasadniają wszczęcie lub przystąpienie przez Rzeczpospolitą Polską do postępowania przed organem sądowym Unii Europejskiej albo Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:

1) niezwłocznie przekazuje Prokuratorii Generalnej pisma procesowe składane w sprawie przez innych uczestników postępowania;

2) konsultuje z Prokuratorią Generalną treść pism procesowych oraz podejmowanych czynności procesowych.

4.1) Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej może zwrócić się do Prokuratorii Generalnej o przedstawienie stanowiska w sprawach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

4a.2) W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej może wystąpić do Prokuratorii Generalnej o zapewnienie udziału przedstawiciela Prokuratorii Generalnej w rozprawie przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

5. Do współpracy, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, nie stosuje się § 4-9.

Rozdział 3

Współdziałanie przy wydawaniu opinii prawnych

§ 27. 1. Wniosek podmiotu współdziałającego o wydanie przez Prokuratorię Generalną opinii prawnej w przypadkach, o których mowa w art. 17, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy, zawiera co najmniej:

1) określenie zagadnienia, które ma być przedmiotem opinii prawnej, ze wskazaniem kwestii budzących wątpliwości;

2) zwięzły opis przedmiotu czynności prawnej wraz z uzasadnieniem celu jej dokonania;

3) informacje i dokumenty istotne dla sprawy, w szczególności opinie prawne, opinie biegłych i innych specjalistów oraz orzeczenia, decyzje lub inne stanowiska wydane lub podjęte wcześniej w sprawie lub ze sprawą związane, a w przypadku opiniowania projektu umowy, również informacje i dokumenty dotyczące okoliczności poprzedzających lub będących podstawą sporządzenia projektu umowy, w tym protokoły z przebiegu negocjacji, listy intencyjne, złożone oferty oraz zawarte wcześniej umowy mające związek z opiniowanym projektem.

2. Do wniosku dołącza się projekt umowy, ugody lub jednostronnego oświadczenia woli, jeżeli opinia ma dotyczyć takiego dokumentu.

3. Do wniosku o wydanie opinii prawnej podmiot współdziałający może dołączyć swoje stanowisko co do zagadnienia, które ma być przedmiotem opinii prawnej.

§ 28. 1. Wniosek o wydanie opinii prawnej w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, zawiera zwięzłe informacje o przedmiocie zamówienia oraz planowanym trybie jego udzielenia.

2. Do wniosku podmiot współdziałający dołącza wzór umowy, istotne postanowienia umowy, ogólne warunki umowy lub projekt umowy.

3. W przypadku istotnej zmiany w trakcie postępowania treści dokumentów, o których mowa w ust. 2, podmiot współdziałający może zwrócić się do Prokuratorii Generalnej o wydanie dodatkowej opinii prawnej.

4. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 2, zostały zaopiniowane przez Prokuratorię Generalną w ramach innego postępowania, a ich treść nie uległa istotnej zmianie, nie wymaga się wnioskowania o wydanie opinii prawnej.

§ 29. 1. Wniosek podmiotu współdziałającego o wydanie przez Prokuratorię Generalną opinii prawnej w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, zawiera co najmniej uzasadnienie zawarcia umowy, a także informacje o sposobie wyboru usługodawcy.

2. Do wniosku załącza się projekt umowy, którego ma dotyczyć opinia.

Rozdział 4

Współdziałanie przy tworzeniu rekomendacji i wzorów postanowień umów lub innych czynności prawnych

§ 30. 1. Prokuratoria Generalna może wystąpić do podmiotów współdziałających o wyrażenie stanowiska, w tym również zawierającego informacje co do stosowanej przez te podmioty praktyki, dotyczącego rekomendacji oraz wzorów postanowień umów lub innych czynności prawnych, o których mowa w art. 21 ustawy.

2. Stanowisko podmiotu współdziałającego wymaga uzasadnienia, w którym podmiot ten w szczególności wskazuje na swoją praktykę stosowania określonej rekomendacji i postanowienia umowy lub innej czynności prawnej.

Rozdział 5

Współdziałanie w zakresie udziału w negocjacjach lub mediacji

§ 31. 1. Jeżeli podmiot współdziałający zwróci się do Prokuratorii Generalnej z wnioskiem o jej udział w negocjacjach lub mediacjach, w ramach realizacji zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy, w celu zawarcia ugody przed wszczęciem postępowania sądowego, Prokuratoria Generalna, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, informuje podmiot współdziałający o jej udziale albo braku udziału w tych czynnościach.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się informacje o zakresie, terminach i ewentualnych propozycjach stron w negocjacjach i mediacjach, a także propozycję co do zakresu udziału Prokuratorii Generalnej w tych czynnościach.

§ 32. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ustawy, podmiot współdziałający informuje o zamiarze podjęcia negocjacji lub mediacji, przekazując informacje o ich zakresie, terminach i ewentualnych propozycjach stron, a także propozycję co do zakresu i charakteru udziału Prokuratorii Generalnej w tych czynnościach.

2. Prokuratoria Generalna w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust. 1, zawiadamia podmiot współdziałający o zakresie i charakterze jej udziału w negocjacjach lub mediacji.

Rozdział 6

Współdziałanie przy rozstrzyganiu sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

§ 33. 1. Wniosek państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) wskazanie państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych rozstrzygnięciem;

3) opis przedmiotu sporu;

4) stanowisko wnioskodawcy co do sposobu rozstrzygnięcia sporu;

5) uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy wraz z powołaniem faktów i dowodów na jego poparcie;

6) odpisy wniosku dla jednostek, o których mowa w pkt 2, z wyłączeniem wnioskodawcy.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, nie został podpisany lub został podpisany przez osobę nieuprawnioną, Prezes Prokuratorii Generalnej wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu wniosku.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej zwraca wniosek, jeżeli spór został już rozstrzygnięty.

§ 34. 1. Jeżeli wniosek spełnia wymogi, o których mowa w § 33 ust. 1, Prezes Prokuratorii Generalnej doręcza jego odpisy jednostkom, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2, innym niż wnioskodawca, wyznaczając im termin do złożenia na piśmie odpowiedzi na wniosek.

2. Odpowiedź na wniosek powinna wskazywać stanowisko co do sposobu rozstrzygnięcia sporu oraz uzasadnienie wraz z powołaniem faktów i dowodów na jego poparcie.

3. W odpowiedzi na wniosek oraz w każdym innym piśmie w sprawie należy zamieścić oświadczenie o przekazaniu odpisu tego pisma pozostałym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które biorą udział w postępowaniu.

4. W razie potrzeby Prezes Prokuratorii Generalnej może zarządzić dalszą wymianę pism w sprawie, w postaci papierowej lub elektronicznej, określając kolejność i termin ich wnoszenia.

§ 35. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, Prezes Prokuratorii Generalnej zawiadamia zainteresowane państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej o zamiarze rozstrzygnięcia sporu z urzędu, wyznaczając im termin do przedstawienia stanowiska, w postaci papierowej lub elektronicznej, co do sposobu rozstrzygnięcia sporu wraz z uzasadnieniem oraz powołaniem faktów i dowodów na poparcie swojego stanowiska. Przepisy § 34 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 36. W razie potrzeby Prezes Prokuratorii Generalnej w celu rozpoznania sprawy wyznacza posiedzenie, o którym zawiadamia wnioskodawcę oraz zainteresowane państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół.

§ 37. Rozstrzygnięcie Prezesa Prokuratorii Generalnej wraz z uzasadnieniem doręcza się państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej biorącym udział w postępowaniu.

Rozdział 7

Współdziałanie przy rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa

§ 38. 1. Wniosek sądu o wskazanie organu właściwego do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa, o którym mowa w art. 24 ustawy, zawiera co najmniej zwięzły opis sprawy.

2. Kopię wniosku Prezes Prokuratorii Generalnej przesyła zainteresowanym organom, wzywając do zajęcia stanowiska w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej wskazuje organ właściwy do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa i przekazuje rozstrzygnięcie do sądu w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do zajęcia stanowiska.

§ 39. 1. W przypadku, w którym zgodnie z art. 24 ustawy wskazanie organu właściwego do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa następuje z urzędu, Prezes Prokuratorii Generalnej wzywa zainteresowane organy do zajęcia stanowiska w tej sprawie w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej wskazuje organ właściwy do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do zajęcia stanowiska.

§ 40. Rozstrzygnięcie w sprawie wskazania organu właściwego do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa wraz z uzasadnieniem Prokuratoria Generalna doręcza zainteresowanym organom.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 41. W okresie od dnia ogłoszenia przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy do dnia ich wejścia w życie osoby prawne wymienione w tych przepisach mogą przekazać do Prokuratorii Generalnej informacje o uczestnictwie w toczących się postępowaniach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, obejmujące co najmniej krótki opis stanu faktycznego i prawnego sprawy, dotychczasowego przebiegu postępowania oraz wskazanie terminów procesowych w sprawie.

§ 42. Do osób zastępowanych przepisy § 3-20, § 22, § 27, § 29-32 stosuje się od dnia 1 lipca 2017 r.

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 41, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).4)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z innymi podmiotami przy wykonywaniu zadań (Dz. U. poz. 324), które weszło w życie z dniem 7 marca 2019 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 maja 2017 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych (Dz. U. poz. 1477 oraz z 2016 r. poz. 373), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-27
  • Data obowiązywania: 2023-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA