REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 811

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 472) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 uchyla się ust. 2 i 3;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Kierownicy jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Ochotnicze Hufce Pracy, na podstawie ewidencji księgowej, sporządzają informacje z wykonania planu finansowego Funduszu i przekazują dysponentowi Funduszu za okres od początku roku budżetowego do:

1) 31 marca danego roku budżetowego, w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku budżetowego;

2) końca kolejnego miesiąca od kwietnia do listopada danego roku budżetowego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym w danym roku budżetowym;

3) 31 grudnia danego roku budżetowego, w terminie do dnia 21 stycznia następnego roku budżetowego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty, a także stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w postaci elektronicznej, opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, i przekazywane dysponentowi Funduszu na elektroniczną skrzynkę podawczą, ze wskazaniem tytułu, nazwy jednostki przekazującej informację oraz okresu, którego te informacje dotyczą.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-28
  • Data obowiązywania: 2023-04-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA