REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 823

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2021 r. poz. 704), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1691);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 443).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1691), które stanowią:

"§ 2. Do wyrobów medycznych wymienionych w lp. 92 rozporządzenia zmienianego w § 1, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się okres użytkowania, o którym mowa w lp. 92 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319), które stanowią:

"§ 2. 1. Zlecenia na wyroby medyczne wymienione w lp. 69, 70, 98, 103, 104, 129-131, 135 i 136 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały:

1) wystawione lub

2) wystawione i potwierdzone, lub

3) częściowo zrealizowane

- tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz jest użytkowany po tym dniu, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 443), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 823)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555 i 2674) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185), wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie,

2) kryteria przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,

3) okresy użytkowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,

4) limity cen napraw wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

- stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Ilekroć w załączniku do rozporządzenia jest mowa o lekarzu posiadającym specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny, rozumie się przez to także lekarza w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie.

2. Przez lekarza w trakcie specjalizacji rozumie się lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz w przypadku gdy lekarz został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:

1) przed dniem 30 września 2014 r. i:

a) rozpoczął specjalizację w dotychczas szczegółowej dziedzinie medycyny określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 1779, z 2007 r. poz. 85, z 2008 r. poz. 1050, z 2010 r. poz. 1320 oraz z 2011 r. poz. 1627), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 905 i 1661, z 2003 r. poz. 784 i 1992 oraz z 2004 r. poz. 2284) lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. poz. 302 i 676 oraz z 2000 r. poz. 84) - w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny,

b) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dotychczas podstawowej dziedzinie medycyny, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów lub rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, z wyjątkiem dziedzin medycyny wymienionych w lit. c,

c) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;

2) po dniu 30 września 2014 r. i:

a) ukończył pierwszy rok modułu specjalistycznego - w przypadku lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia modułu podstawowego właściwego dla danej specjalizacji,

b) rozpoczął pierwszy rok specjalizacji - w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty,

c) ukończył pierwszy rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji:

- przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I stopnia,

- jednomodułowej,

- dwumodułowej o nazwie modułu podstawowego tożsamej z nazwą modułu specjalistycznego,

d) ukończył drugi rok specjalizacji - w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej, której czas trwania jest dłuższy niż 5 lat.

3. Przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii rozumie się fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeutę posiadającego tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.

§ 3. 1. Do okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu medycznego oraz środka pomocniczego, który został wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. poz. 1141, z 2010 r. poz. 166 oraz z 2011 r. poz. 127) lub rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), użytkowanego po tym dniu, stosuje się te przepisy.

2. Możliwość skrócenia okresu użytkowania dla wyrobów medycznych wymienionych w lp. 127-131 załącznika do rozporządzenia stosuje się również do wyrobów medycznych wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 823)4)

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Lp.

Wyroby medyczne

Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Limit finansowania ze środków publicznych

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych*

Kryteria przyznawania

Okres użytkowania**

Limit cen napraw

Grupa A.

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy***

1.

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę - do zwykłego obuwia

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

200 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy 

raz na 2 lata

0 zł

2.

Proteza uzupełniająca stopę

600 zł

0%

raz na 2 lata

0 zł

3.

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym

1.800 zł

0%

raz na 3 lata

540 zł

Grupa B.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie podudzia***

4.

Proteza tymczasowa podudzia

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

900 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia, w przypadku protezy ostatecznej z tuleją udową - krótki, niestabilny kikut

jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną

0 zł

5.

Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego

2.800 zł

0%

raz na 3 lata

840 zł

6.

Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego

4.500 zł

0%

raz na 3 lata

1.350 zł

7.

Proteza ostateczna skorupowa podudzia

1.800 zł

0%

raz na 3 lata

540 zł

8.

Proteza ostateczna modularna podudzia

3.500 zł

0%

raz na 3 lata

1.050 zł

9.

Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia

500 zł

0%

zaopatrzenie w protezę tymczasową podudzia

raz w okresie użytkowania protezy

0 zł

10.

Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia

1.500 zł

0%

zaopatrzenie w protezę ostateczną podudzia

raz na 3 lata

0 zł

11.

Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia

1.800 zł

0%

niedorozwój kończyny

raz na 3 lata,

u dorosłych przy skróceniu powyżej 9 cm, jeżeli nie można wyrównać obuwiem ortopedycznym

540 zł

Grupa C.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie uda***

12.

Proteza tymczasowa w obrębie uda

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.600 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda

jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną

0 zł

13.

Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda

3.000 zł

0%

raz na 3 lata

900 zł

14.

Proteza ostateczna modularna w obrębie uda

5.500 zł

0%

raz na 3 lata

1.650 zł

15.

Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda

5.000 zł

0%

niedorozwój kończyny

raz na 3 lata

1.500 zł

16.

Wymiana leja w protezie tymczasowej uda

500 zł

0%

zaopatrzenie w protezę tymczasową uda

raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi

0 zł

17.

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

2.000 zł

0%

zaopatrzenie w protezę ostateczną uda

raz na 3 lata

0 zł

Grupa D.

Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju kończyny***

18.

Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

6.000 zł

0%

amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończyny

raz na 3 lata

1.800 zł

19.

Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym

7.500 zł

0%

amputacja lub wyłuszczenie w stawie biodrowym, lub wrodzony brak kończyn

raz na 3 lata

2.250 zł

20.

Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym

2.000 zł

0%

zaopatrzenie w protezę ostateczną z koszem biodrowym

raz w okresie użytkowania, potwierdzone wskazaniami medycznymi

0 zł

Grupa E.

Protezy kończyn górnych, wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki***

21.

Proteza kosmetyczna w obrębie ręki

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

800 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie ręki

raz na 3 lata

240 zł

Grupa F.

Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia***

22.

Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii

urazowo-ortopedycznej,

lub ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.200 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia

raz na 3 lata

360 zł

23.

Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia

2.800 zł

0%

raz na 3 lata

840 zł

Grupa G.

Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ramienia***

24.

Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

2.400 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia

raz na 3 lata

720 zł

25.

Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

4.000 zł

0%

raz na 3 lata

1.200 zł

26.

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

3.000 zł

0%

raz na 3 lata

900 zł

27.

Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

4.600 zł

0%

raz na 3 lata

1.380 zł

Grupa H.

Ortezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie***

28.

Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej

raz na 3 lata

120 zł

10% dorośli

29.

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO)

500 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

150 zł

10% dorośli

30.

Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO)

800 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

240 zł

10% dorośli

31.

Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu HKAFO)

2.500 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kończyn dolnych (z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę reciprokalną)

raz na 3 lata

750 zł

10% dorośli

32.

Orteza odciążająca kończynę dolną

1.000 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej

raz na 3 lata

300 zł

10% dorośli

33.

Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych i kolanowych

3.000 zł

0%

parapareza wiotka; przepukliny oponowo-rdzeniowe z poziomem uszkodzenia od TH12 do L4; rdzeniowy zanik mięśni; dystrofie mięśniowe z zachowaną funkcją kończyn górnych możliwą do wykorzystania w celach podpórczych (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w ortezę z ujęciem obręczy biodrowej, ud, goleni i stóp - typu HKAFO)

raz na 3 lata dla dzieci do ukończenia 18. roku życia

900 zł

Grupa I.

Wyposażenie dodatkowe do ortez kończyn dolnych

34.

Pas biodrowy z szyną lub szynami

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

280 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcje kończyn dolnych

raz na 3 lata

84 zł

10% dorośli

35.

Kosz biodrowy

400 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

120 zł

10% dorośli

Grupa J.

Ortezy kończyn dolnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)

36.

Orteza stabilizująca staw skokowy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 168, z późn. zm.)

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

200 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

37.

Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i stopę

300 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

38.

Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia

350 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kończyny dolnej

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

39.

Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości

700 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

40.

Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub odwiedzenia

1.450 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

41.

Szyna typu Saint-Germain

50 zł

0%

według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia

0 zł

42.

Szyna Denis-Browna z obuwiem

200 zł

0%

według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 3. roku życia

0 zł

43.

Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym

800 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

44.

Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

100 zł

0%

dysplazja stawu biodrowego

według wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia

0 zł

Grupa K.

Ortezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie***

45.

Orteza na rękę i przedramię

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

250 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kończyny górnej

raz na 3 lata

75 zł

10% dorośli

46.

Orteza przedramienno-ramienna z ujęciem ręki

400 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

120 zł

10% dorośli

Grupa L.

Ortezy kończyn górnych produkowane seryjnie*** (z wyłączeniem opasek elastycznych)

47.

Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

160 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja ręki

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

48.

Orteza na rękę i przedramię

250 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kończyny górnej

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

49.

Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez

600 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja stawu łokciowego

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

50.

Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez

300 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

51.

Orteza na ramię i bark

(z wyłączeniem temblaków i ortez typu "Dessault")

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

250 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu barkowego; zespoły bólowe barku

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

52.

Orteza na ramię i bark typu "Dessault"

150 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

53.

Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

 

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

Grupa Ł.

Gorsety ortopedyczne wykonywane na zamówienie***

54.

Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu Jewetta)

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii i hematologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

700 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kręgosłupa

raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego

210 zł

10% dorośli

55.

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

1.600 zł

0%

skolioza o kącie skrzywienia co najmniej 20° kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowego

dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, według wskazań medycznych; domodelowanie gorsetu według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowania

0 zł

56.

Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii i hematologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kręgosłupa

raz na 3 lata w przypadku braku możliwości doboru wyrobu seryjnego

120 zł

Grupa M.

Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia i szyi produkowane seryjnie***

57.

Gorset stabilizująco-unieruchamiający

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

260 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazów

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

58.

Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii i hematologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

100 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego; rozejście spojenia łonowego

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

59.

Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub fiszbinami

400 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

60.

Orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami lub fiszbinami

200 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym)

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

61.

Kołnierz sztywny

80 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

dysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymi

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

62.

Kołnierz półsztywny

35 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

63.

Półgorsetowa orteza szyjna

200 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

niestabilność odcinka kręgosłupa szyjnego

raz na 3 lata

0 zł

10% dorośli

Grupa N.

Obuwie ortopedyczne wykonywane na zamówienie***

64.

But na stopę o różnym zniekształceniu

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

155 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

kryteria przyznawania zgodnie z opisem****

raz na 6 miesięcy

0 zł

30% dorośli

raz na rok

0 zł

65.

But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej

210 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 6 miesięcy

0 zł

30% dorośli

raz na rok

0 zł

66.

But przy amputacji w obrębie stopy

155 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

raz na 6 miesięcy

0 zł

30% dorośli

raz na rok

0 zł

67.

But do ortezy obejmującej stopę

210 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

zaopatrzenie w wykonywaną na zamówienie i połączoną z butem ortezę stabilizującą, odciążającą, korekcyjną lub unieruchamiającą kończynę dolną

raz na 6 miesięcy

0 zł

30% dorośli

raz na rok

0 zł

68.

But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę

100 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

but do pary

raz na 6 miesięcy

0 zł

30% dorośli

raz na rok

0 zł

Grupa O.

Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie

69.

Rękawiczka uciskowa płaskodziana bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

400 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69A lub 69C, lub 139

raz na 6 miesięcy

0 zł

69A.

Rękawiczka uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

500 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69 lub 69C, lub 139

raz na 6 miesięcy

69B.

Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg

(w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum

6-miesięczną gwarancją

producenta na niezmienność

wartości ucisku do 2 sztuk

500 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69D lub 139A

raz na 6 miesięcy

0 zł

69C.

Rękawiczka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty, lub specjalista

w dziedzinie fizjoterapii

500 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69 lub 69A, lub 69B, lub 139, lub 139A;
z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

raz na 3 miesiące

0 zł

69D.

Rękaw uciskowy płaskodziany z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

500 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu;
z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69 lub 69A, lub 69B, lub 69C, lub 139, lub 139A; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

raz na 3 miesiące

70.

Półskarpeta uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

550 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji;
z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70A lub 70E, lub 70F, lub 140

raz na 6 miesięcy

0 zł

70A.

Skarpeta uciskowa płaskodziana z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty, lub specjalista

w dziedzinie fizjoterapii 

600 zł za sztukę

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji;
z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70E, lub 70F, lub 70G, lub 140

raz na 6 miesięcy

0 zł

70B.

Podkolanówka uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

500 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70C lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G, lub 140A, lub 140B

raz na 6 miesięcy

0 zł

70C.

Pończocha uciskowa płaskodziana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

700 zł za sztukę

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70B lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G, lub 140A, lub 140B

70D.

Rajstopy uciskowe płaskodziane

z uciskiem od 20 mmHg

(w przypadku dzieci z uciskiem

od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

1.400 zł za sztukę

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70B lub 70C, lub 70E, lub 70F, lub 70 G, lub 140, lub 140A

70E.

Odzież uciskowa płaskodziana na stopę z uciskiem od 15 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty, lub specjalista

w dziedzinie fizjoterapii

550 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70B, lub 70C, lub 70D, lub 140, lub 140A, lub 140B; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

raz na 3 miesiące

0 zł

70F.

Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

500 zł za sztukę

obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70B, lub 70C, lub 70D, lub 70G, lub 140, lub 140A, lub 140B; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

70G.

Odzież uciskowa płaskodziana na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 3 sztuk

700 zł za sztukę

30%

obrzęk limfatyczny wymagający liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70B, lub 70C, lub 70D, lub 70F, lub 140, lub 140A, lub 140B; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowych

raz na 3 miesiące

0 zł

Grupa P.

Wyroby medyczne wykonywane seryjnie

71.

Soczewka okularowa korekcyjna do bliży

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

25 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

wady wzroku wymagające korekcji sfera do +/- 6,00 dptr i cylinder do +/- 2,00 dptr w tym soczewka z mocą pryzmatyczną

według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy

0 zł

72.

Soczewka okularowa korekcyjna do dali

30% dorośli

raz na 2 lata

73.

Soczewka okularowa korekcyjna do bliży

100 zł

0% dzieci do ukończenia 18. roku życia

wady wzroku wymagające

korekcji sfera od +/- 6,25 dptr

i cylinder od 0,00 dptr;

sfera do +/- 6,00 dptr

i cylinder od +/- 2,25 dptr,

w tym soczewka z mocą

pryzmatyczną

według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy

74.

Soczewka okularowa korekcyjna do dali

10% dorośli

raz na 2 lata

75.

Soczewka kontaktowa twarda albo hybrydowa, albo miniskleralna

600 zł

10%

stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia

raz na rok

0 zł

76.

Soczewka kontaktowa miękka

150 zł

77.

Epiproteza oka

800 zł

0%

zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej wymagające uzupełnienia epiprotezą

dzieci do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych, dorośli raz na 5 lat

78.

Proteza oka

700 zł

0%

brak gałki ocznej

79.

Lupa

200 zł

0%

umożliwienie obserwacji jednoocznej lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3

raz na 3 lata

80.

Monookular

400 zł

raz na 5 lat

81.

Okulary lupowe

400 zł

raz na 5 lat

82.

Okulary lornetkowe do bliży

400 zł

raz na 5 lat

83.

Okulary lornetkowe do dali

400 zł

raz na 5 lat

84.

Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

3.000 zł za sztukę

0%

niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

1.500 zł za sztukę

30%

niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia

raz na 5 lat

0 zł

85.

Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu, z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

3.000 zł za sztukę

0%

niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia

raz na 3 lata

0 zł

3.000 zł za sztukę

30%

niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia

raz na 5 lat

0 zł

86.

Wkładka uszna wykonana indywidualnie

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

60 zł

za sztukę

0%

pacjenci do ukończenia 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej

każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

0 zł

50 zł

za sztukę

0%

pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej

raz na 5 lat

0 zł

87.

Systemy wspomagające słyszenie

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

5.500 zł

30%

wady słuchu utrudniające lub ograniczające zrozumienie mowy dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia

raz na 5 lat

0 zł

88.

Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie foniatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

1.600 zł

0%

stan po usunięciu krtani

z powodu nowotworu; stan

po ciężkich urazach krtani

raz na 5 lat

0 zł

89.

Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem do 3 sztuk albo rurka tracheostomijna silikonowa 1 sztuka

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

150 zł za sztukę - rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

0% dzieci

tracheostomia

raz na 6 miesięcy

0 zł

235 zł za sztukę - rurka tracheostomijna silikonowa

150 zł za sztukę - rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

10% dorośli

235 zł za sztukę - rurka tracheostomijna silikonowa

90.

Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób płuc lub chorób

płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie anestezjologii

i intensywnej terapii lub anestezjologii,

lub anestezjologii i reanimacji, lub

anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0,80 zł za sztukę

0%

schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowych

raz na miesiąc

0 zł

91.

Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) albo moduły (zestawy) infuzyjne do pomp

insulinowych bezdrenowych do 10 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

30 zł za sztukę

0% pacjenci do ukończenia 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza

leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

raz na miesiąc

0 zł

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

30% pacjenci powyżej 26. roku życia, zgodnie z zaleceniami lekarza

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

0% kobiety ciężarne, zgodnie z zaleceniami lekarza

92.

Proteza piersi

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

280 zł

0%

operacyjne leczenie nowotworów piersi; wady rozwojowe; urazy

raz na 2 lata***

0 zł

93.

Peruka

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii i hematologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

250 zł

0%

w przebiegu leczenia chorób nowotworowych; przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń; choroby powodujące trwałą utratę włosów

raz na rok

0 zł

94.

Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę

30%

choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącie

raz na miesiąc

0 zł

95.

Cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowy

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

4 zł za sztukę

30%

choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego

raz na miesiąc

0 zł

96.

Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

5,35 zł za sztukę

w przypadku

cewników

jednorazowych

urologicznych

hydrofilowych

gotowych do

użycia

2,60 zł za sztukę

w przypadku

cewników

jednorazowych

urologicznych

hydrofilowych

aktywowanych

wodą 0,80 zł za sztukę

w przypadku

cewników

jednorazowych

urologicznych

niepowlekanych

0% 20%

pacjenci do ukończenia 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością wypieracza, lub nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych

pacjenci powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego

raz na miesiąc

0 zł

97.

Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztuk

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

6,50 zł za sztukę -

worek do zbiórki

moczu

16 zł za sztukę -

worek

urostomijny

0%

choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia

raz na miesiąc

0 zł

98.

Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę paska mocująco-ochronnego do worków do zbiórki moczu

0%

choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia

raz na 6 miesięcy

0 zł

99.

Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii

W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (dotyczy lp. 99)

450 zł

0%

stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na jelicie cienkim (ileostomia); inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99A (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

raz na miesiąc

0 zł

530 zł

0%

stomia na układzie moczowym (urostomia); z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99A (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

99A.

Worki stomijne w systemie jedno- lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia) 

900 zł

0%

nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz - po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

jednorazowo

1.060 zł

0%

nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia); zlecenie może być wystawione tylko raz - jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

100.

Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

1 zł za sztukę -

minimalna

chłonność 450 g

1,7 zł za sztukę -

minimalna

chłonność 1.000 g

w przypadku

majtek chłonnych,

1.400 g

w przypadku

pieluch

anatomicznych

i pieluchomajtek

2,3 zł za sztukę -

minimalna

chłonność 1.400 g

w przypadku

majtek chłonnych,

2.500 g

w przypadku

pieluchomajtek

30%

choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 101

raz na miesiąc

0 zł

101.

neurogenne

i nieneurogenne

nietrzymania moczu lub

stolca (z wyłączeniem

wysiłkowego nietrzymania

moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

- głębokie upośledzenie umysłowe,

- zespoły otępienne o różnej etiologii,

- wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,

- wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

- jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 100

102.

Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób płuc lub chorób

płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii

2.100 zł

0% dzieci

obturacyjny bezdech senny

raz na 5 lat

630 zł

10% dorośli

102A.

Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

200 zł

0% dzieci

obturacyjny bezdech senny

raz na 6 miesięcy

0 zł

10% dorośli

103.

Nebulizator (generator aerozolu)

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób płuc lub chorób

płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

100 zł

0%

mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 103A

raz na miesiąc

0 zł

103A.

Głowica do inhalatora membranowego

150 zł

mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 103

raz na 6 miesięcy

104.

Inhalator pneumatyczny

400 zł

0%

mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 104A

raz na rok

0 zł

104A.

Inhalator membranowy

800 zł

mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 104

105.

Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu

oddechowego - urządzenia do drenażu wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe

450 zł

0%

mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek

raz na rok

0 zł

106.

Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

220 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie stopy

raz na rok

0 zł

107.

Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie podudzia do 12 sztuk

240 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie podudzia

raz na rok

0 zł

108.

Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie uda do 12 sztuk

240 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie uda

raz na rok

0 zł

109.

Majteczki - po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w stawie biodrowym do 12 sztuk

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty, lub specjalista

w dziedzinie fizjoterapii

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

360 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny dolnej

raz na rok

0 zł

110.

Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk

180 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie przedramienia

raz na rok

0 zł

111.

Pończocha kikutowa - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie ramienia do 12 sztuk

120 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie ramienia

raz na rok

0 zł

112.

Pończocha kikutowa - po pełnej amputacji lub w przypadku braku kończyny górnej do 12 sztuk

144 zł

0%

amputacja lub wrodzony brak w obrębie kończyny górnej

raz na rok

0 zł

113.

Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

80 zł

30%

przepuklina

pachwinowa jednostronna

raz na rok

0 zł

114.

Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny

100 zł

30%

przepuklina pachwinowa obustronna

raz na rok

0 zł

115.

Pas brzuszny

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

100 zł

30%

przepuklina powłok jamy brzusznej

raz na rok

0 zł

116.

Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna (z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Fizjoterapeuta, o którym mowa

w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie

fizjoterapeuty, lub specjalista

w dziedzinie fizjoterapii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

500 zł

30%

paraplegia; tetraplegia; inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej

raz na 2 lata

0 zł

117.

Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)

400 zł

30%

paraplegia; tetraplegia; inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżku

raz na 3 lata

0 zł

118.

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

30 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 3 lata

0 zł

119.

Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu

140 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej ręki

raz na 3 lata

0 zł

120.

Kula pachowa

40 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 3 lata

0 zł

121.

Trójnóg albo czwórnóg

75 zł

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 3 lata

0 zł

122.

Laska dla niewidomych (biała)

100 zł

0%

osoby niewidome i niedowidzące

raz na 6 miesięcy

0 zł

123.

Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

W przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

150 zł -

w przypadku

chodzika albo

podpórki bez

kółek lub

z 2 kółkami

350 zł -

w przypadku

chodzika albo

podpórki z 3 lub

4 kołami

wyposażonych

w hamulec

30%

trwała dysfunkcja chodu

raz na 5 lat

0 zł

124.

Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie się

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie neurologii lub neurologii

dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł

0%

dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia (z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w pionizator)

raz na 3 lata

0 zł

125.

Pionizator

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.000 zł

0%

schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny i urządzenie multifunkcyjne)

raz na 5 lat

600 zł

126.

Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.200 zł

0%

Dzieci do ukończenia 18. roku życia - schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych (z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w balkonik specjalny i pionizator)

raz na 5 lat

960 zł

127.

Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

650 zł

0%

trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127A lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C

raz na 5 lat***

180 zł

127A.

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych

1.700 zł

trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C

510 zł

128.

Wózek inwalidzki dziecięcy

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie ortopedii i traumatologii

lub chirurgii ortopedycznej, lub

chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub

ortopedii i traumatologii narządu

ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

600 zł

 

dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 129A lub 131, lub 131A, lub 131B

raz na 3 lata***

180 zł

129.

Wózek inwalidzki aktywny

o napędzie ręcznym, składany

lub nie, o masie z kołami do

16 kg, koła napędowe

z systemem szybkiego montażu

i demontażu, regulacja środka

ciężkości, możliwość jazdy

w balansie na dwóch tylnych

kołach

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

4.500 zł - wózek

inwalidzki

o wadze do 12 kg

2.000 zł - wózek

inwalidzki

o wadze do 16 kg

0%

dorośli z trwałymi

dysfunkcjami

ograniczającymi

samodzielne chodzenie,

z zachowaniem sprawności

w kończynach górnych

umożliwiającej samodzielne

poruszanie się na wózku;

z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia

w wyroby wymienione

w lp. 127 lub 130, lub 130A,

lub 130B, lub 130C

raz na 4 lata***

900 zł

129A.

Wózek inwalidzki aktywny

o napędzie ręcznym, składany

lub nie, o masie z kołami do

12 kg, koła napędowe

z systemem szybkiego montażu

i demontażu, regulacja środka

ciężkości, możliwość jazdy

w balansie na dwóch tylnych

kołach

4.500 zł - wózek

inwalidzki

o wadze do 10 kg

dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 131, lub 131A, lub 131B

raz na 3 lata***

2.000 zł - wózek

inwalidzki

o wadze do 12 kg

130.

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

3.000 zł

0% 

dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie, z zachowaniem jednostronnej sprawności kończyny górnej umożliwiającej samodzielny napęd wózka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130A, lub 130B, lub 130C

raz na 4 lata***

900 zł

130A.

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych

2.000 zł

dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego; ograniczona zdolność do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej, wymagająca stabilizacji głowy lub pleców; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130, lub 130B, lub 130C

600 zł

130B.

Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych

4.000 zł

dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała co najmniej w pozycji półleżącej i siedzącej oraz wymagające systemu podparcia wynikającego z indywidualnych dysfunkcji; brak zdolności do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130C

1.200 zł

130C.

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

5.000 zł

dysfunkcje narządu ruchu wykluczające chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózkach z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B

1.500 zł

131.

Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci

3.000 zł

0%

dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej; z wyłączeniem przyczepki rowerowej i wózka dziecięcego typu parasolka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131A, lub 131B

raz na 3 lata***

900 zł

131A.

Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci

3.000 zł

 dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami narządu

ruchu uniemożliwiającymi samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej oraz pozycjonowania; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131, lub 131B

131B.

Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

5.000 zł

dzieci od rozpoczęcia 3. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu wykluczającymi chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131, lub 131A

1.500 zł

132.

Siedzisko ortopedyczne dla

dzieci stabilizujące plecy

i głowę, z wyłączeniem fotelika samochodowego

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

2.000 zł

0%

Dzieci do ukończenia 18. roku życia - trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia podczas siedzenia oraz stabilizacji głowy)

raz na 2 lata

0 zł

133.

Pełzak do raczkowania

120 zł

0%

niedowłady mięśniowe u dzieci

raz na 2 lata

0 zł

134.

Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

45 zł

30%

leczenie cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej

raz na miesiąc

0 zł

135.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej 

250 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 10 dni

30%

pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135A lub 135B, lub 137, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni) w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

raz na miesiąc

0 zł

145 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 6 albo 7 dni

135A.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 5 sztuk

510 zł

30%

pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135B, lub 137, lub 137A

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

raz na miesiąc

135B.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni

4.500 zł

30%

pacjenci od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

raz na 6 miesięcy

3.060 zł

pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

136.

Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

350 zł

30%

pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A

 

 

pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A

136A.

Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok

970 zł

30%

pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A

raz na rok

0 zł

pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych, hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A

137.

Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie endokrynologii

i specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

 

255 zł za sztukę

20% dzieci

dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8-krotnych pomiarach glikemii na dobę; kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii; dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii; hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137A;

raz na miesiąc

0 zł

30% dorośli

z zastrzeżeniem, że liczba czujników podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych

kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

dane osobowe

i jednostkowe dane

medyczne, w rozumieniu

art. 2 pkt 7 ustawy z dnia

28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji

w ochronie zdrowia (Dz. U.

z 2022 r. poz. 1555, z późn.

zm.), dotyczące

monitorowania poziomu

glikemii, gromadzone na

podstawie refundacji, są

przekazywane do systemu,

o którym mowa w art. 7

ust. 1 ustawy z dnia

28 kwietnia 2011 r.

o systemie informacji

w ochronie zdrowia, w celu

monitorowania procesu

kontroli cukrzycy

137A.

Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk

255 zł za sztukę

30%

dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia); hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów

podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych

warunki kontynuacji zlecenia:

1. ocena kontroli glikemii po upływie minimum

4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;

2. TIR (time in range)

w zakresie 70-180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;

3. aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników; 4. refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

w przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia

ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy od zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące monitorowania poziomu glikemii, gromadzone na podstawie refundacji, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania procesu kontroli cukrzycy

raz na miesiąc

138.

Wymiennik ciepła i wilgoci HME do 35 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

16 zł za sztukę -

wymiennik

mocowany

bezpośrednio do

rurki

tracheostomijnej

silikonowej

z otworem

wlotowym

o przekroju

22 mm lub 23 mm

lub na plaster

mocujący,

wyposażony

w przycisk lub

inne rozwiązanie

umożliwiające

mówienie przez

protezę głosową

10%

laryngektomia całkowita

raz na miesiąc

0 zł

5,8 zł za sztukę -

wymiennik

mocowany

bezpośrednio do

rurki

tracheostomijnej

wraz

z zapasowym

wkładem

139.

Rękawiczka uciskowa płaskodziana albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap z uciskiem od 15 mmHg

(w przypadku dzieci z uciskiem

od 10 mmHg) z minimum

6-miesięczną gwarancją

producenta na niezmienność

wartości ucisku do 2 sztuk

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii

200 zł za sztukę - rękawiczka uciskowa płaskodziana

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69 lub 69A, lub 69C

raz na 6 miesięcy

0 zł

200 zł za sztukę - nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap

139A.

Rękaw uciskowy płaskodziany albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk

300 zł za sztukę - rękaw uciskowy płaskodziany

300 zł za sztukę - nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69B lub 69D

140.

Odzież uciskowa płaskodziana na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) do 2 sztuk

250 zł za sztukę - skarpeta uciskowa płaskodziana

200 zł za sztukę - nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na stopę

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; wyrób powinien posiadać minimum 6-miesięczną gwarancję producenta na niezmienność wartości ucisku; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 70 lub 70A, lub 70E

140A.

Odzież uciskowa płaskodziana

na podudzie albo nieelastyczna

regulowana odzież uciskowa

typu wrap na podudzie

z uciskiem od 20 mmHg

(w przypadku dzieci z uciskiem

od 10 mmHg) do 2 sztuk

300 zł za sztukę - podkolanówka uciskowa płaskodziana

300 zł za sztukę - nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na podudzie

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; wyrób powinien posiadać minimum 6-miesięczną gwarancję producenta na niezmienność wartości ucisku; z wyłączeniem

jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 140B lub 70B, lub 70C, lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G

raz na 6 miesięcy

140B.

Odzież uciskowa płaskodziana na udo i podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo i podudzie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) do 2 sztuk

500 zł za sztukę - pończocha uciskowa płaskodziana

30%

obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; wyrób powinien posiadać minimum

700 zł za sztukę - nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo i podudzie

6-miesięczną gwarancję producenta na niezmienność wartości ucisku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 140A lub 70B, lub 70C, lub 70D, lub 70E, lub 70F, lub 70G

141.

Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie onkologii klinicznej lub

onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację

w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii

W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (dotyczy lp. 141)

120 zł

20%

stomia na jelicie cienkim (ileostomia); stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na układzie moczowym (urostomia); inne przetoki i stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 141A (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

raz na miesiąc

0 zł

141A.

Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)

240 zł

20%

nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz - jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 141 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)

jednorazowo

0 zł

 

Objaśnienia

*) Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny.

**) Okres użytkowania jest liczony od daty potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

***) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;

2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,

b) rehabilitacji,

c) rozwoju fizycznego;

3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.

****) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego:

1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy płasko-koślawej statycznej):

a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalna powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek,

b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna),

c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

2) skrócenie kończyny dolnej:

a) u osób dorosłych o co najmniej 3 cm,

b) u dzieci do 18. roku życia o co najmniej 2 cm;

3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego;

4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe);

5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 maja 2017 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), które utraciło moc z dniem 31 maja 2017 r. zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599).

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1691), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2021 r., przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., oraz przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 443), które weszło w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA