REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 905

USTAWA

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich

Tekst pierwotny

Art. 1. [Termin utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego]

1. Tworzy się z dniem 1 października 2023 r. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, zwany dalej „Uniwersytetem".

2. Siedzibą Uniwersytetu jest miasto Kalisz.

Art. 2. [Zniesienie Akademii Kaliskiej]

1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, zwanej dalej „Akademią".

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię.

Art. 3. [Nadzór]

Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 4. [Mienie Uniwersytetu]

1. Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2. Uniwersytet wstępuje z dniem utworzenia w prawa i obowiązki Akademii, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

3. Stan gospodarki finansowej Akademii zostanie wykazany w bilansie zamknięcia sporządzonym przez Akademię na dzień poprzedzający dzień jej zniesienia. Bilans zamknięcia Akademii staje się bilansem otwarcia Uniwersytetu.

Art. 5. [Przekształcenia dotyczące jednostek organizacyjnych Akademii, pracowników i studentów]

Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu;

2) osoby pełniące funkcje kierownicze w Akademii stają się osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie;

3) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) stosuje się odpowiednio;

4) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu;

5) uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Akademii stają się uczestnikami odpowiednio studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz innych form kształcenia Uniwersytetu;

6) osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2023/2024 w Akademii stają się osobami przyjętymi na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie;

7) osoby przyjęte do szkoły doktorskiej Akademii stają się osobami przyjętymi do szkoły doktorskiej Uniwersytetu.

Art. 6. [Termin dostosowania przepisów]

1. W terminie do zakończenia drugiej po utworzeniu Uniwersytetu ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytet dostosuje się do wymogów określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

2. Jeżeli Uniwersytet nie spełni wymogu, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do posługiwania się nazwą Uniwersytet.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nową nazwę Uniwersytetu określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Art. 7. [Kadencja członków senatu Akademii]

1. Członkowie senatu Akademii wybrani na kadencję rozpoczętą w dniu 1 września 2020 r. stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu członkami senatu Uniwersytetu pierwszej kadencji.

2. Członkowie rady Akademii powołani na kadencję rozpoczętą w dniu 1 stycznia 2021 r. stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu członkami rady Uniwersytetu pierwszej kadencji.

3. Pierwszym rektorem Uniwersytetu, na okres do końca kadencji rozpoczętej w dniu 1 września 2020 r., staje się z dniem utworzenia Uniwersytetu rektor Akademii.

4. Pierwsze kadencje rady Uniwersytetu i senatu Uniwersytetu kończą się z upływem kadencji rady i senatu trwających w dniu utworzenia Uniwersytetu.

5. Pierwszej kadencji senatu Uniwersytetu, rady Uniwersytetu i rektora Uniwersytetu nie wlicza się do liczby kadencji, o których mowa odpowiednio w art. 30 ust. 2, art. 21 ust. 2 zdanie pierwsze oraz art. 26 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

6. Kolegium elektorów, uczelniana komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach nauczycieli akademickich, komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach studentów, odwoławcza komisja dyscyplinarna orzekająca w sprawach studentów, rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich oraz rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów Akademii stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu odpowiednio kolegium elektorów, uczelnianą komisją dyscyplinarną orzekającą w sprawach nauczycieli akademickich, komisją dyscyplinarną orzekającą w sprawach studentów, odwoławczą komisją dyscyplinarną orzekającą w sprawach studentów, rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw nauczycieli akademickich oraz rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw studentów Uniwersytetu i działają do końca kadencji trwających w dniu utworzenia Uniwersytetu.

7. Organy samorządu studenckiego Akademii stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu organami samorządu studenckiego Uniwersytetu.

Art. 8. [Przepisy wewnętrzne Akademii]

Przepisy wewnętrzne Akademii, z wyłączeniem statutu, stają się z dniem utworzenia Uniwersytetu przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu.

Art. 9. [Przekształcenia dotyczące zmiany nazw uczelni]

Z dniem 1 czerwca 2023 r.:

1) Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II nadaje się nazwę „Akademia Bialska im. Jana Pawła II";

2) Akademii Nauk Stosowanych w Łomży nadaje się nazwę „Akademia Łomżyńska";

3) Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie nadaje się nazwę „Akademia Tarnowska";

4) Akademii Pomorskiej w Słupsku nadaje się nazwę „Uniwersytet Pomorski w Słupsku";

5) Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie nadaje się nazwę „Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie".

Art. 10. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku w zakresie trwających w dniu wejścia w życie ustawy kadencji organów, o których mowa w art. 7 ust. 5 tych uczelni niniejszy przepis stosuje się odpowiednio.

Art. 11. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-12
  • Data wejścia w życie: 2023-05-27
  • Data obowiązywania: 2023-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA