REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1531

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234 i 1312) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206 oraz z 2021 r. poz. 1426) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3f w brzmieniu:

„3a. Obowiązek informowania ośrodka egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę nie dotyczy żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641) – zwanego dalej „żołnierzem dzsw", który spełnia wymagany minimalny wiek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

3b. Przepis ust. 3 nie dotyczy żołnierza dzsw i dowódcy jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw.

3c. W przypadku żołnierza dzsw, przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania, dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw składa do ośrodka egzaminowania wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego przed wydaniem pozwolenia wojskowego. Wzór wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu państwowego przed wydaniem pozwolenia wojskowego określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

3d. Wniosek, o którym mowa w ust. 3c, dowódca jednostki wojskowej przekazuje do ośrodka egzaminowania z wykorzystaniem:

1) elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub

2) adresu do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285)

- jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3e. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3c, dowódca jednostki wojskowej dołącza:

1) kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez żołnierza dzsw ubiegającego się o pozwolenie wojskowe,

2) kopię orzeczenia lekarskiego, wydanego dla żołnierza dzsw, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

3) kopię orzeczenia psychologicznego, wydanego dla żołnierza dzsw, o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

- zaopatrzoną w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

3f. W przypadku gdy niemożliwe jest przekazanie przez dowódcę jednostki wojskowej do ośrodka egzaminowania wniosku lub załączników w sposób określony w ust. 3d i 3e, przekazanie tego wniosku i załączników następuje w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042). Wówczas dowódca jednostki wojskowej dołącza do wniosku oryginał zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3e pkt 1, oraz kopie orzeczeń, o których mowa w ust. 3e pkt 2 i 3, poświadczone przez niego za zgodność z oryginałem.”;

2) w § 11:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczą żołnierza dzsw.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy żołnierza dzsw.

2b. W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w § 10 ust. 3c i 3e, ośrodek egzaminowania wyjaśnia je z dowódcą jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw. Przepisy § 10 ust. 3d i 3f stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 12 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska;”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), przez okazanie egzaminatorowi tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowanego na dzień egzaminu.”;

4) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 pkt 6 nie dotyczy żołnierza dzsw.”;

5) w § 19:

a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Osoba egzaminowana, będąca osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 20):

1) na przeczytanie treści pytania, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, ma 40 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 6 pkt 2, ma 75 sekund.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut, a dla osoby, o której mowa w ust. 6a, wynosi 40 minut.”;

6) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) czas egzaminu wydłuża się o 25 minut,

2) dla osób, o których mowa w § 19 ust. 6a, czas egzaminu wydłuża się o 40 minut

- dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.”;

7) w § 28 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:”;

8) w § 30 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 3 nie dotyczą żołnierza dzsw.”;

9) w § 34 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przekazanie informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, o której mowa w § 39a, nie wymaga uprzedniego zatwierdzenia protokołu egzaminacyjnego.”;

10) w § 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 2 i 4 nie dotyczą żołnierza dzsw.”;

11) w § 39 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:

„4. Przepisy ust. 1–3 nie dotyczą żołnierza dzsw.

5. Ośrodek egzaminowania przekazuje właściwemu organowi wydającemu pozwolenie wojskowe dla żołnierza dzsw informację o wyniku egzaminu państwowego żołnierza dzsw, której wzór określa załącznik nr 6a do rozporządzenia. Do przekazania tej informacji stosuje się przepis § 10 ust. 3d.

6. Do informacji, o której mowa w ust. 5, ośrodek egzaminowania dołącza:

1) wydruk arkusza wyników przeprowadzonego egzaminu teoretycznego,

2) kopię arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego

- zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

7. W przypadku gdy niemożliwe jest przekazanie informacji i załączników, o których mowa w ust. 5 i 6, przez ośrodek egzaminowania do właściwego organu wydającego pozwolenie wojskowe dla żołnierza dzsw w sposób określony w § 10 ust. 3d, przekazanie tej informacji i załączników przez ośrodek egzaminowania do tego organu następuje w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.”;

12) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:

„§ 39a. 1. W przypadku osoby egzaminowanej w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego egzaminator przekazuje bezpośrednio po zakończeniu tego egzaminu zgodnie z art. 10c ustawy.

2. W przypadku zmiany przez egzaminatora wyniku egzaminu państwowego w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T informację o tej zmianie egzaminator przekazuje bezpośrednio po jej dokonaniu za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 10c ustawy.”;

13) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pouczenie otrzymuje brzmienie:

„W celu przystąpienia do egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami bądź podlegająca sprawdzeniu kwalifikacji powinna mieć ze sobą ważne w dniu egzaminu dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgodę na pobyt tolerowany lub dokument mObywatel.”;

14) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

15) w załączniku nr 5 do rozporządzenia we wzorze nr 1:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY / POZWOLENIE WOJSKOWE*”,

b) pod tabelą dodaje się objaśnienie w brzmieniu: „* Niepotrzebne skreślić.”;

16) po załączniku nr 6 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 6a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 w zakresie § 10 ust. 3d pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 155 ust. 10 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285);

2) § 1 pkt 3 i 13, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) § 1 pkt 7 i 9 oraz pkt 12, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZED WYDANIEM POZWOLENIA WOJSKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1531)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZED WYDANIEM POZWOLENIA WOJSKOWEGO


Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA O WYNIKU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO ŻOŁNIERZA DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - INFORMACJA O WYNIKU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO ŻOŁNIERZA DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ


REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA