REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1632

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1381), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1393).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1393), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43)."

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 14 lipca 2023 r. (Dz. U. poz. 1632)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
1)

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi2)

Na podstawie art. 46c ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 i 1285) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, obejmuje następujące krajowe stanowiska i funkcje publiczne:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezes Rady Ministrów;

3) wiceprezes Rady Ministrów;

4) minister;

5) sekretarz stanu;

6) podsekretarz stanu;

7) poseł;

8) senator;

9) poseł do Parlamentu Europejskiego;

10) członek organu reprezentującego na zewnątrz partię polityczną zgłoszoną do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie;

11) członek organu partii politycznej zgłoszonej do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych;

12) sędzia Trybunału Stanu;

13) sędzia Sądu Najwyższego;

14) sędzia Trybunału Konstytucyjnego;

15) sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego;

16) sędzia Sądu Apelacyjnego;

17) Prezes Narodowego Banku Polskiego;

18) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

19) członek Rady Polityki Pieniężnej;

20) pełnomocny przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej;

21) chargés d'affaires;

22) oficer zajmujący stanowisko służbowe w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zaszeregowane do stopni generalskich (admiralskich);

23) pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej powołany na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej;

24) dyrektor, prezes przedsiębiorstwa państwowego lub inne stanowisko równoważne;

25) przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;

26) członek rady nadzorczej przedsiębiorstwa państwowego;

27) prezes zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

28) członek zarządu spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

29) przewodniczący rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

30) członek rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, w której ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;

31) dyrektor generalny urzędu naczelnego organu państwa;

32) dyrektor generalny urzędu centralnego organu państwa;

33) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego;

34) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

35) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

36) Szef Kancelarii Sejmu;

37) Szef Kancelarii Senatu;

38) wojewoda;

39) wicewojewoda;

40) marszałek województwa;

41) inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;

42) wójt, burmistrz, prezydent miasta;

43) zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

44) starosta;

45) inny niż starosta członek zarządu powiatu;

46) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

47) zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

48) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych;

49) zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

50) Dyrektor Generalny Służby Więziennej;

51) zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

52) dyrektor generalny służby zagranicznej;

53) dyrektor generalny urzędu przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów;

54) dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

55) zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

56) Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji;

57) zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji;

58) dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

59) zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

60) Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;

61) zastępca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego;

62) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

63) zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

64) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

65) zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

66) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

67) Główny Geodeta Kraju;

68) zastępca Głównego Geodety Kraju;

69) Główny Inspektor Farmaceutyczny;

70) zastępca Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

71) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

72) zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

73) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

74) zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

75) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

76) zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

77) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;

78) Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

79) Główny Inspektor Pracy;

80) zastępca Głównego Inspektora Pracy;

81) Główny Inspektor Sanitarny;

82) zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

83) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

84) zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego;

85) Główny Lekarz Weterynarii;

86) zastępca Głównego Lekarza Weterynarii;

87)3) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych;

88)4) zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

89) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

90) zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

91) Komendant Główny Policji;

92) zastępca Komendanta Głównego Policji;

93) Komendant Główny Straży Granicznej;

94) zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej;

95) Komendant Służby Ochrony Państwa;

96) zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa;

97) Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;

98) zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

99) Prezes Agencji Mienia Wojskowego;

100) zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;

101) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

102) zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

103) Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych;

104) Prezes Głównego Urzędu Miar;

105) wiceprezes Głównego Urzędu Miar;

106) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;

107) wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego;

108) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

109) zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

110) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

111) zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

112) Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości;

113) zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości;

114) Prezes Najwyższej Izby Kontroli;

115) wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli;

116) członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli;

117) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;

118) zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

119) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

120) zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

121) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;

122) wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki;

123) Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej;

124) wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej;

125) Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;

126) Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego;

127) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

128) zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

129) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej;

130) wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;

131) Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

132) wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

133) Prezes Rządowego Centrum Legislacji;

134) wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji;

135) Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

136) zastępca Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;

137) Prezes Urzędu Dozoru Technicznego;

138) Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego;

139) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

140) zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

141) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

142) wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

143) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

144) zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

145) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

146) wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

147) Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

148) zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

149) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;

150) wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki;

151) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

152) Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

153) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

154) wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego;

155) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

156) wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych;

157) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

158) wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

159) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

160) członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

161) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

162) wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

163) członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

164) Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

165) zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

166) Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

167) zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

168) Prokurator Generalny;

169) zastępca Prokuratora Generalnego;

170) Prokurator Krajowy;

171) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;

172) Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

173) członek Komisji Nadzoru Finansowego;

174) Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 155);

175) członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 155);

176) Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

177) zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

178) członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

179) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej;

180) zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej;

181) członek Państwowej Komisji Wyborczej;

182) przewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;

183) wiceprzewodniczący Rady do Spraw Uchodźców;

184) Przewodniczący Rady Mediów Narodowych;

185) członek Rady Mediów Narodowych;

186) Rzecznik Finansowy;

187) zastępca Rzecznika Finansowego;

188) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców;

189) zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

190) Rzecznik Praw Dziecka;

191) zastępca Rzecznika Praw Dziecka;

192) Rzecznik Praw Obywatelskich;

193) zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;

194) Rzecznik Praw Pacjenta;

195) zastępca Rzecznika Praw Pacjenta;

196) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

197) zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

198) Szef Agencji Wywiadu;

199) zastępca Szefa Agencji Wywiadu;

200) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

201) Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

202) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

202a)6) zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

203) Szef Krajowego Biura Wyborczego;

204) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;

205) zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

206) Szef Służby Cywilnej;

207) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

208) zastępca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

209) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

210) zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

211) Szef Służby Zagranicznej;

212) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

213) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

214) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

215) zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.


1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. poz. 1393), które weszło w życie z dniem 16 lipca 2022 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Obecnie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 181), która weszła w życie z dniem 26 lutego 2023 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-17
  • Data wejścia w życie: 2023-08-17
  • Data obowiązywania: 2023-12-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA