REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1821

USTAWA

z dnia 13 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „11 przedstawicieli" zastępuje się wyrazami „15 przedstawicieli";

2) w art. 5:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) 2 osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego, zrzeszającą co najmniej 100 członków;

5) 2 osoby wyznaczone przez ogólnopolską organizację reprezentującą regionalne organizacje samorządowe.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) reprezentować jednostki funkcjonujące na danym stopniu podziału terytorialnego państwa, a w przypadku jednostek samorządu gminnego - jedną z kategorii tych jednostek, spośród wymienionych w ust. 1 pkt 1 lub reprezentować regionalne organizacje samorządowe;",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyznaczenie przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie i na zasadach określonych w aktach statutowych lub porozumieniach właściwych organizacji jednostek samorządu terytorialnego. O wyznaczeniu przedstawicieli organ statutowy lub przedstawiciel porozumienia właściwej organizacji jednostek samorządu terytorialnego zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw administracji publicznej.";

3) w art. 6 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Jeżeli dwie lub więcej ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących te same kategorie jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub reprezentujących regionalne organizacje samorządowe spełnia kryteria wymienione w art. 5 ust. 2, uprawnioną do wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Wspólnej jest ta organizacja, która ma największą liczbę członków.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, organizacje, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej, kierując się kryteriami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, po rozpatrzeniu wniosków ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentujących te same kategorie jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub regionalne organizacje samorządowe.";

4) w art. 20 w ust. 1:

a) w pkt 1 użyte dwukrotnie wyrazy „10 kandydatów" zastępuje się wyrazami „8 kandydatów",

b) w pkt 3 w lit. d na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) ogólnopolską organizację reprezentującą wszystkie kategorie jednostek samorządu terytorialnego, zrzeszającą co najmniej 100 członków - w liczbie 1 kandydata na członka i 1 kandydata na zastępcę członka;

5) ogólnopolską organizację reprezentującą regionalne organizacje samorządowe - w liczbie 1 kandydata na członka i 1 kandydata na zastępcę członka".

Art. 2.

1. Do upływu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w trakcie której niniejsza ustawa weszła w życie, organizacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są odpowiednio:

1) dla jednostek samorządu gminnego:

a) Unia Metropolii Polskich,

b) Związek Miast Polskich,

c) Unia Miasteczek Polskich,

d) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dla jednostek samorządu powiatowego - Związek Powiatów Polskich;

3) dla jednostek samorządu województwa - Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dla wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego - Związek Samorządów Polskich;

5) dla regionalnych organizacji samorządowych - Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

2. Rada Ministrów wyda rozporządzenie, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w trakcie której niniejsza ustawa weszła w życie.

3. Do czasu wydania rozporządzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego działa w składzie przedstawicieli wyznaczonych przez ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1. Zmiany przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego następują z uwzględnieniem przepisów art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, wyznaczają przedstawicieli w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis art. 5 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się.

Art. 3.

Do wyznaczania kandydatów na członków i kandydatów na zastępców członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej w kadencji, w trakcie której niniejsza ustawa weszła w życie, uprawnione są organizacje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-07
  • Data wejścia w życie: 2023-09-22
  • Data obowiązywania: 2023-09-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA