REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 285

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2021 r. poz. 1644), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 lutego 2024 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 78 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), który stanowi:

„Art. 78. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 62 lit. e w zakresie ust. 3b oraz art. 67 ust. 3 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

2) art. 1 pkt 10 w zakresie art. 8f i art. 8g ust. 3 i 4, pkt 12 w zakresie art. 13b pkt 1 i art. 13i ust. 3 pkt 4, 7 i 11, pkt 17 lit. d, g i lit. k w zakresie pkt 13c, pkt 25 w zakresie art. 27b ust. 4 pkt 3 i 7, pkt 29 lit. b, pkt 38 lit. b tiret drugie, tiret trzecie w zakresie pkt 7b i tiret piąte w zakresie pkt 11, pkt 39 w zakresie art. 37eb ust. 4 pkt 1 i art. 37ec ust. 2 pkt 3 i 8, pkt 45 lit. a tiret drugie, trzecie i tiret szóste w zakresie pkt 7, pkt 47 lit. a tiret czwarte i szóste, pkt 53 i 60, pkt 62 lit. b i f, pkt 63 i 64, art. 6 pkt 1 lit. a i b, art. 11-13, art. 14 pkt 2 lit. b, art. 16 pkt 3, art. 22 pkt 1 i 3, art. 27 pkt 4-9, art. 37 pkt 2 lit. d w zakresie ust. 8 i 9, art. 39 pkt 2, art. 41 pkt 1 w zakresie pkt 4a, art. 43 pkt 1, 3, 5, 10, pkt 11 lit. b i pkt 13 lit. a w zakresie ust. 1, art. 54, art. 56 ust. 2, art. 62, art. 67 ust. 3 pkt 3 i art. 75-77, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.”.

Marszałek Sejmu: S. Hołownia

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 285)

USTAWA

z dnia 24 lutego 2017 r.

o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz określa organy właściwe w tych sprawach.

2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) infrastruktura dostępowa - instalacje, urządzenia i obiekty niezbędne do wybudowania i funkcjonowania drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;

2) inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej - roboty, dostawy lub usługi związane z przygotowaniem i realizacją budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, obejmujące:

a) budowę toru podejściowego od strony morza wraz z oznakowaniem nawigacyjnym,

b) budowę awanportu od strony Zatoki Gdańskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym falochronów, nabrzeży i stanowisk dalbowych,

c) budowę kanału, w tym śluz, nabrzeży postojowych, stanowisk wyczekiwania i obudów brzegów kanału,

d) budowę awanportu od strony Zalewu Wiślanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym falochronów, nabrzeży i stanowisk dalbowych,

e) budowę nowego i pogłębienie istniejącego toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg wraz z wymaganymi korektami geometrii toru oraz oznakowanie nawigacyjne,

f) budowę dróg publicznych i innych dróg lub przebudowę dróg publicznych i innych dróg kolidujących z drogą wodną wraz z niezbędnymi drogowymi obiektami inżynierskimi,

g) budowę lub przebudowę infrastruktury związanej z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu morskiego oraz ochroną środowiska morskiego,

h) realizację robót lub działań związanych z zapobieganiem negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i ograniczeniem go lub z kompensacją przyrodniczą,

i) budowę lub przebudowę umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą, regulację skarp brzegowych oraz inne roboty budowlane związane z ochroną brzegu,

j) rozpoznanie i usuwanie z obszaru inwestycji przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności niewybuchów,

k) budowę lub przebudowę uzbrojenia terenu,

l) budowę sztucznych wysp na Zalewie Wiślanym wraz z przystaniami refulacyjnymi oraz budowę nowych lub rozbudowę istniejących pól refulacyjnych;

3) inwestor - Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;

4) kataster nieruchomości - ewidencję gruntów i budynków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762);

5) roboty budowlane, dostawy, usługi - roboty budowlane, dostawy i usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720);

6) uzbrojenie terenu - urządzenia infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.1)).

Art. 2. 1. Inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej są celami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej finansuje się z budżetu państwa lub z innych źródeł.

Rozdział 2

Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 3. 1. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydaje na wniosek inwestora Wojewoda Pomorski.

2. Dla obszaru inwestycji zlokalizowanego w województwie warmińsko-mazurskim, wydanie decyzji następuje po zasięgnięciu opinii Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Przepisy art. 4 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

3. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej może odnosić się do całości lub części inwestycji.

4. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

5. Wojewoda Pomorski niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej oraz o wydaniu takiej decyzji.

Art. 4. 1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zawiera określenie przedsięwzięcia wymagającego zezwolenia oraz:

1) wskazanie granic obszaru objętego wnioskiem oraz oznaczenie obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 lub większej;

2) wskazanie lokalizacji w polskich obszarach morskich sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na mapę morską;

3) wskazanie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;

4) analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu;

5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.2)), aktualnym na dzień opracowania projektu;

6) charakterystykę inwestycji obejmującą określenie:

a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów,

b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c) charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko;

7) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.3)), jeżeli jest ona wymagana;

7a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

8) mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;

9) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3;

10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 9;

11) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1;

12) opinie, o których mowa w ust. 6;

13) pozwolenie wodnoprawne, o ile jest wymagane;

14) wskazanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi;

15) wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione, numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zawiera także dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1 albo pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029), zwanej dalej „ustawą - Prawo geologiczne i górnicze”.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 2, zatwierdza minister właściwy do spraw środowiska. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumentację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na podstawie projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw środowiska. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

5. Nie można uzależniać wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych odrębnymi przepisami.

6. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej inwestor występuje o opinie:

1) ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, kultury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz układania i utrzymywania kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029);

2) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82) oraz zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029);

3) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa;

4) właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych innych niż określone w pkt 3;

5) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);

6) właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 1193 i 1688);

7) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786, 1720 i 2029);

8) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy sąsiadującej z gminą, na terenie której zlokalizowana będzie inwestycja;

9) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796);

10) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.4));

11) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji realizowanych na terenach uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej.

7. Budowa lub przebudowa dróg publicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. f, wymaga uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. Odmowa uzgodnienia wymaga wydania decyzji, od której inwestorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni.

8. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 6, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje Wojewodzie Pomorskiemu. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej.

9. Opinie, o których mowa w ust. 8, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki, zgody bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami.

Art. 5. 1. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej Wojewoda Pomorski wydaje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1. W przypadku niewydania decyzji w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wymierza Wojewodzie Pomorskiemu, w drodze postanowienia, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa. Do postanowienia, o którym mowa w zdaniu drugim, przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, stosuje się odpowiednio.

2. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wojewodzie Pomorskiemu ostatecznego postanowienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.

Art. 6. 1. Wojewoda Pomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej:

1) wnioskodawcę;

2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym doręczenie zawiadomienia na adres ujawniony w katastrze nieruchomości jest skuteczne;

3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia we właściwym urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;

4) właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych;

5) gminy sąsiadujące z gminami, na terenie których zlokalizowana będzie inwestycja.

2. W przypadku nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie albo trwałym zarządzie państwowej jednostki organizacyjnej, zawiadomienie doręcza się jednostce organizacyjnej sprawującej zarząd albo trwały zarząd.

3. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

4. Z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:

1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej do czasu wydania takiej decyzji nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub innej decyzji pozwalającej na realizację robót budowlanych, a w zakresie robót budowlanych podlegających zgłoszeniu właściwy organ wnosi sprzeciw; toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej; organ prowadzący postępowanie podejmuje jednak postępowanie za zgodą Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;

3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) w odniesieniu do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, do czasu wydania takiej decyzji, zawiesza się postępowania o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

5. W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej,

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego

- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca są obowiązani do zgłoszenia Wojewodzie Pomorskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

6. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 5 i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego.

7. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 4 pkt 1 jest nieważna.

8. Wojewoda Pomorski niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, a jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej - o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania. Postępowanie w tym zakresie jest wolne od opłat sądowych.

Art. 7. 1. W postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej przepisy art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że organ prowadzący postępowanie wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia przedstawiciela lub kuratora przez sąd. W przypadkach określonych w art. 97 § 1 pkt 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawiesza się tego postępowania.

2. W sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej i o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z wyłączeniem art. 28 ust. 2 tej ustawy.

3. W sprawach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688).

Art. 8. 1. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zawiera:

1) określenie linii rozgraniczających teren inwestycji;

2) określenie warunków wynikających z potrzeb obronności państwa oraz ochrony środowiska, zabytków i dóbr kultury;

3) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;

4) zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1;

5) oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3;

6) oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1;

7) termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń;

8) wskazanie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich określoną za pomocą współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych;

9) oznaczenie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi;

10) zatwierdzenie projektu budowlanego;

11) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące określenia:

a) szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

b) obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

c) obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

d) szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,

e) obowiązku dokonania budowy lub przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,

f) obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

g) obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,

h) obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów,

i) ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h,

j) zezwolenia na wykonanie obowiązków, o których mowa w lit. b, c oraz e-h.

2. Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b, c oraz e-h, przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

Art. 9. 1. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej oraz zawiadomienia o jej wydaniu. Przepis art. 7 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, jak również nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

Art. 10. 1. Wojewoda Pomorski doręcza decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzędach wojewódzkich i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych organów obsługiwanych przez te urzędy, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień następujący po dniu obwieszczenia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

2. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej przepis ust. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

3. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zawiera informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do doręczenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydanej przez organ wyższego stopnia i zawiadomienia stron o jej wydaniu.

Art. 10a. 1. Do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Do postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 11. 1. Do spraw określonych w niniejszym rozdziale nie stosuje się ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem art. 57 ust. 1 i 4 tej ustawy, które mają zastosowanie do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej.

2. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wiąże właściwe organy przy sporządzaniu planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.5) Wojewoda Pomorski przekazuje niezwłocznie wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast).

3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej jest wiążąca dla właściwych organów w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu, wchodzącego w skład tej inwestycji, decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Art. 12. 1. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

2. Wpisy, o których mowa w ust. 1, dokonywane są na wniosek złożony przez Wojewodę Pomorskiego. Postępowanie jest wolne od opłat sądowych.

3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej jest wiążąca dla zarządcy drogi wydającego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu wchodzącego w skład inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej. Zarządca drogi wydaje zezwolenie w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wybudowane w wyniku realizacji inwestycji drogi publiczne przekazuje się właściwemu zarządcy drogi z dniem wydania pozwolenia na użytkowanie. Zarządzanie ruchomymi obiektami mostowymi na drodze wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską zlokalizowanymi na Mierzei Wiślanej powierza się Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni. Zadania związane z utrzymaniem nawierzchni ruchomych obiektów mostowych na drodze wodnej wykonuje właściwy zarządca drogi.

Art. 13. Zmiana oznaczenia w katastrze nieruchomości dotycząca nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, dokonana po wydaniu tej decyzji, wynikająca w szczególności z podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do realizacji robót budowlanych.

Art. 14. 1. W decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej Wojewoda Pomorski zezwala, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej. Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów, o których mowa w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890). Do inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej nie stosuje się przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjątkiem art. 88 i art. 89 tej ustawy.

2. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dodatkowo zawiera:

1) inwentaryzację znajdujących się na terenie objętym wnioskiem drzew i krzewów, na usunięcie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy;

2) plan gospodarki zielenią, jako część projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym określa się przyczynę i termin zamierzonego usunięcia poszczególnych drzew lub krzewów, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, oraz planowane nasadzenia zastępcze.

3. Wojewoda Pomorski może w zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej nałożyć obowiązek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objętych zezwoleniem na usunięcie lub wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Art. 15. 1. Pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydaje Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

2. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 14 dni od dnia otrzymania wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na użytkowanie. O terminie obowiązkowej kontroli zawiadamia się inwestora w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 16. 1. Jeżeli realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się art. 396, art. 399 ust. 1 oraz art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2. (uchylony)

3. Stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ustala się na podstawie ksiąg wieczystych, a siedziby i adresy właścicieli i użytkowników wieczystych określa się według katastru nieruchomości. Przepisy art. 6 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 1 i 2, art. 9 i art.10 stosuje się odpowiednio.

4. Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ma zastosowanie również w tych postępowaniach, w których liczba stron nie przekracza 10.

5. W sprawach określonych w ust. 1 w stosunku do:

1) wnioskodawcy stosuje się odpowiednio przepis art. 6 ust. 1 pkt 1;

2) właściciela wody stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 10.

6. W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wymierza Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie ostatecznego postanowienia, o którym mowa w ust. 6.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.

Art. 17. 1. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

3. Dla obszaru inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zlokalizowanego w obszarze właściwości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje po zasięgnięciu opinii tego dyrektora. Przepisy art. 4 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu takiej decyzji.

5. Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 90 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Do terminu, o którym mowa w ust. 5, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa na dokonanie określonych czynności, w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień wynikłych z winy strony albo z innych przyczyn niezależnych od organu.

Art. 18. 1. W przypadku gdy wyniki prac geologicznych przeprowadzonych na podstawie projektu robót geologicznych, o którym mowa w art. 4 ust. 4, były wystarczające do sporządzenia dokumentacji geologicznej złóż kopalin, warunki wydobywania kopalin ze złóż określa się w koncesji wydanej na rzecz inwestora przez ministra właściwego do spraw środowiska. Inwestor nie występuje o wydanie koncesji, jeżeli wydobycie kopalin byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

2. Za ekonomicznie nieuzasadnione wydobycie kopalin uważa się w szczególności sytuację, w której kwota zwiększenia, w związku z wydobyciem kopaliny ze złoża, kosztów robót budowlanych i innych kosztów i opłat związanych z wydobyciem kopaliny będzie wyższa, niż zysk, jaki może być uzyskany ze zbycia tej kopaliny.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do dokumentacji geologicznej, projektu robót geologicznych i koncesjonowania działalności, o której mowa w ust. 1, oraz do odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, z zastrzeżeniem, że:

1) udzielenie koncesji następuje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku;

2) udzielenie koncesji nie wymaga uzgodnień i opinii, o których mowa w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze;

3) do udzielenia koncesji nie jest wymagane uzyskanie odrębnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 17 ust. 1, powinna uwzględniać również elementy dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złóż;

4) w postępowaniu o udzielenie koncesji, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych oraz w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, przepisów art. 31 § 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;

5) minister właściwy do spraw środowiska zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach podjętych w postępowaniach, o których mowa w pkt 4, w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra oraz w sposób zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości;

6) we wniosku o udzielenie koncesji określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego; organ nadzoru górniczego wydaje wnioskodawcy opinię w zakresie sposobu prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o udzielenie koncesji; w przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie przyjmuje się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag;

7) do wniosku i postępowania o udzielenie koncesji nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 28i-28l ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

8) minister właściwy do spraw środowiska, wydając koncesję, uwzględnia, że wydobywanie kopaliny ze złóż na wniosek inwestora może nastąpić w toku prowadzonych robót budowlanych, a także uwzględnia inne uwarunkowania wynikające z konieczności terminowej i sprawnej realizacji robót budowlanych; przepis art. 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości i realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej

Art. 19. 1. Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej zatwierdza się podział nieruchomości. Mapy z projektami podziału nieruchomości stanowią integralną część decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej.

2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stanowią linie podziału nieruchomości w zakresie, w jakim inwestor wystąpił o zatwierdzenie podziału nieruchomości, przedstawiając mapy, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8.

3. Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 5 stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

4. Jeżeli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, lub prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stała się ostateczna, prawa te wygasają za odszkodowaniem.

5. W przypadku gdy nieruchomość podlegająca podziałowi zgodnie z ust. 1 jest obciążona hipoteką, hipoteka wygasa wyłącznie w stosunku do części nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej.

6. Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stała się ostateczna, ustanawia się nieodpłatny trwały zarząd nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

7. Nabycie prawa własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali oraz ustanowienie trwałego zarządu stwierdza, w drodze decyzji, właściwy miejscowo wojewoda. W decyzji tej wojewoda określa sposób wykonywania trwałego zarządu przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz, w zakresie dróg publicznych krzyżujących się z drogą wodną, zarządcę drogi. Wskazania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie potrzeb związanych z korzystaniem z drogi wodnej są wiążące.

8. W decyzji, o której mowa w ust. 7, ustala się warunki trwałego zarządu z zachowaniem zasad określonych w art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z wyjątkiem określenia ceny i opłat.

9. W stosunku do nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej nie stosuje się przepisów art. 4 i art. 4a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

10. Jeżeli nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona na inwestycję w zakresie infrastruktury dostępowej została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to, w zakresie wskazanym w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, wygasa za odszkodowaniem z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

11. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 22 i art. 23.

Art. 20. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej uprawnia inwestora do dysponowania nieruchomościami, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 10 oraz w art. 23 ust. 1, na cele budowlane.

Art. 21. 1. Wygaśnięcie trwałego zarządu oraz zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ustanowionych na nieruchomościach położonych w liniach rozgraniczających określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, przeznaczonych na inwestycje w zakresie infrastruktury dostępowej, następuje z mocy prawa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stała się ostateczna.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

3. Jeżeli nieruchomość położona w liniach rozgraniczających określonych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1, przeznaczona na inwestycję w zakresie infrastruktury dostępowej, została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stanowi podstawę do wypowiedzenia przez inwestora umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa. Podmiotem reprezentującym Skarb Państwa jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Art. 22. 1. Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa w art. 19 ust. 3, 4 i 10, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między inwestorem a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Właściwość miejscową wojewody do ustalenia odszkodowania określa się według miejsca położenia nieruchomości, a jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie dwóch województw - jej większej części.

3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości w dniu uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, albo w dniu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 4, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych.

5. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot, o których mowa w ust. 8 i 9, i wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego, nie może przekroczyć wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Roszczenia osób uprawnionych z tytułu ograniczonych praw rzeczowych zaspokaja się według pierwszeństwa tych praw, ustalonego zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 19 ust. 3, lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecznego. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.

7. Odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3 wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały.

8. Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 dni od dnia otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, określonej w operacie, o którym mowa w ust. 3.

9. W przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości, zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł.

10. Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegają przekazaniu do depozytu sądowego na okres 10 lat. Nieodebrane w tym terminie depozyty ulegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

11. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 19 ust. 3, są zlokalizowane obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, zrealizowane lub realizowane przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa się o kwotę podlegających zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania. Odszkodowanie w części przenoszącej odszkodowanie należne na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych niż jednostki samorządu terytorialnego beneficjentów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

12. Podmiotem właściwym do wypłaty odszkodowań jest inwestor.

Art. 23. 1. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, wskazanych zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury dostępowej, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, Wojewoda Pomorski w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomości. Przepisy art. 124 ust. 2 i 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Przepis art. 22 ust. 2 zdanie drugie stosuje się. Podmiotem obowiązanym do zapłaty odszkodowania jest inwestor.

3. Przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem warunków wejścia na teren określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, o ile jest ona wymagana.

Art. 24. 1. W przypadku gdy inwestycja w zakresie infrastruktury dostępowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych bądź tereny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji.

2. Inwestor, niezwłocznie przed planowanym zajęciem terenu, o którym mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarządcą drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zakres, termin i warunki zajęcia tego terenu.

3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, zakres, termin i warunki zajęcia terenu ustala Wojewoda Pomorski w drodze decyzji.

Art. 25. 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające, na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688 i 1933), nieruchomościami objętymi zezwoleniem na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, są obowiązane do dokonania wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe i inwestorem.

2. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ustala Wojewoda Pomorski w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.

3. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor, przy czym drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Art. 26. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Art. 27. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2.

Art. 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym ilekroć w przepisach tej ustawy mowa jest o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozumie się przez to także decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej.

Rozdział 4

Udzielanie zamówień na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej

Art. 29. 1. Umowy związane z realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej mogą być zawierane na okres dłuższy niż 4 lata.

2. Doręczenie informacji o wyniku kontroli uprzedniej określonej w dziale XI rozdziale 2 oddziale 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego.

Rozdział 5

Postępowanie administracyjne przy realizacji inwestycji infrastruktury dostępowej

Art. 30. 1. Wojewoda Pomorski nadaje decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora, uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym.

2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ustawie, powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

3. W postępowaniu odwoławczym przepisu art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się, z wyjątkiem postępowania odwoławczego od decyzji, o której mowa w art. 8 ust. 1, w przypadku gdy odwołanie zawiera wskazanie niezgodności tej decyzji z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub nieuwzględnienia postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w ustawie, w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji.

5. W postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w ustawie, nie stosuje się przepisu art. 159 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 31. 1. Do skarg na decyzje, o których mowa w ustawie, nie stosuje się przepisu art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860).

2. Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

3. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej na decyzje, o których mowa w ustawie, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.

Art. 32. 1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po upływie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął roboty budowlane. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej sąd administracyjny po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych może stwierdzić jedynie, że decyzja narusza prawo z przyczyn wskazanych w art. 145 § 1 lub art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku niezgodności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej albo stwierdzenia, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, naprawienie szkody powstałej w wykonaniu tej decyzji może nastąpić wyłącznie przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz poszkodowanego.

Art. 33. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2.

Art. 34. Wojewoda Pomorski jest organem egzekucyjnym prowadzącym egzekucję obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 24 ust. 3 oraz art. 25 ust. 2.

Rozdział 6

Przepisy zmieniające


Art. 35. (pominięty)

Art. 36. (pominięty)

Rozdział 7

Przepis przejściowy i przepis końcowy

Art. 37. Do postępowań w sprawach dotyczących inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe. Inwestor może jednak złożyć wniosek do organu prowadzącego postępowanie o zastosowanie przepisów ustawy.

Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739.

5) Zdanie pierwsze ze zmianą wprowadzoną przez art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), która weszła w życie z dniem 24 września 2023 r.

6) Ustawa została ogłoszona w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-02-29
  • Data obowiązywania: 2024-02-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA