| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA Nr 204 RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 1990 r.

w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie w stan likwidacji.

Uwzględniając założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–2010, Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Budowa Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” ulega zaniechaniu z dniem wejścia w życie uchwały.

2. Z dniem wejścia w życie uchwały Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie przechodzi w stan likwidacji.

§ 2.
1. Obowiązki i zadania w zakresie likwidacji Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie powierza się Ministrowi Przemysłu.

2. Minister Przemysłu w terminie do dnia 31 grudnia 1990 r. powoła likwidatora Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie.

3. Likwidacja Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 1992 r.

§ 3.
Majątek pochodzący z inwestycji zaniechanej, zwany dalej „majątkiem inwestycyjnym”, będzie zagospodarowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Przemysłu w porozumieniu z Ministrem Finansów i Wojewodą Gdańskim.
§ 4.
1. Koszty ponoszone przez likwidatora, zwane dalej „kosztami likwidacji”, są finansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 5.

2. W 1990 r. na finansowanie kosztów likwidacji przeznacza się nie wykorzystane przed dniem wejścia w życie uchwały środki określone w poz. 4 załącznika nr 1 do uchwały nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie wstrzymania realizacji lub finansowania niektórych inwestycji centralnych oraz środki kredytu bankowego uruchomionego na finansowanie inwestycji wstrzymanej.

3. W razie gdy dochody zaplanowane do uzyskania po 1990 r. ze sprzedaży majątku inwestycyjnego będą niewystarczające do sfinansowania kosztów likwidacji, to pozostałe koszty podlegają sfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

§ 5.
1. Środki stanowiące nadwyżkę dochodów ze sprzedaży majątku inwestycyjnego lub dochodów z likwidacji tego majątku nad kosztami likwidacji są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją programu, o którym mowa w § 3.

2. Środki nie wykorzystane na finansowanie wydatków; o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu przez likwidatora na dochód budżetu państwa w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego roku.

§ 6.
Zaleca się Ministrowi Finansów zwolnienie od podatku obrotowego obrotów osiąganych ze sprzedaży majątku inwestycyjnego.
§ 7.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą podejmie działania w celu:

1) uznania za nieobowiązujące umów międzyrządowych dotyczących zaniechanej inwestycji,

2) odprzedaży, na podstawie oferty likwidatora, odbiorcom zagranicznym majątku inwestycyjnego lub przyjęcia innych form zagospodarowania majątku.

§ 8.
Zobowiązania inwestora wraz z odsetkami, powstałe przed dniem wejścia w życie uchwały, oraz koszty wypowiedzenia umów i kontraktów będą sfinansowane w 1991 r. ze środków określonych na ten cel w budżecie państwa.
§ 9.
Kredyt bankowy wykorzystany na finansowanie inwestycji podlega spłacie ze środków budżetu państwa według zasad określonych w § 1 ust. 4 pkt 1 uchwały nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r.
§ 10.
Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) udzielenia bankowi poręczenia na spłatę ze środków budżetowych kredytu, o, którym mowa w § 9, wraz z odsetkami,

2) ujęcia, na wniosek Ministra Przemysłu, w. projektach budżetu państwa od 1991 r. środków na spłatę kredytu bankowego, o którym mowa w § 9, wraz z odsetkami oraz środków, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 8.

§ 11.
Zobowiązuje się Ministra Przemysłu do okresowego informowania (raz w roku) Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o przebiegu i efektach realizacji programu zagospodarowania majątku z inwestycji zaniechanej oraz o kształtowaniu się dochodów ze sprzedaży lub likwidacji tego majątku i przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych przez likwidatora inwestycji z tego źródła.
§ 12.
Minister Finansów, w porozumieniu, z ogólnopolską reprezentacją gmin, przeznaczy z rezerwy inwestycyjnej dla gmin środki na finansowanie inwestycji określonych w załączniku do uchwały.
§ 13.
Tracą moc:

1) uchwała nr 29/85 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce do 2000 r.,

2) uchwała nr 48/87 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie realizacji budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”.

3) uchwała nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie wstrzymania realizacji lub finansowania niektórych inwestycji centralnych, w części dotyczącej wstrzymania Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie w dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

Załącznik 1.

Załącznik do uchwały nr 204 Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 1990 r. (poz. 373)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Nakłady do poniesienia w mld zł (ceny 1990 r.)

1

2

3

I

Miasto Wejherowo

 

1

Przejście tunelowe dworzec PKP do ulicy Kolejowej

1,2

2

Dokończenie modernizacji ul. Ofiar Piaśnicy wraz z uzbrojeniem i zrzutem wód opadowych poprzez klarownik do rzeki Redy

12,0

3

Dokończenie odwodnienia komór c.o. – osiedle Chopina II/II

0,5

4

Dokończenie przebudowy sieci wodociągowej – osiedle Chopina II/II

1,5

5

Przedszkole osiedla Chopina, 120 miejsc

4,5

6

Przedszkole dla dzieci niesłyszących wraz z internatem

27,4

7

Żłobek, 75 miejsc

2,5

II

Miasto Reda

 

1

Przejście pod torami PKP

1,2

2

Szkoła Podstawowa, 33 pomieszczenia dydaktyczno-naukowe

3,0

3

Żłobek, 80 miejsc

2,0

III

Gmina Gniewino

 

1

Ośrodek Zdrowia, 10 gabinetów wraz z apteką

3,2

IV

Gmina Krokowa

 

1

Sieć wodociągowa we wsi Tylowo, Lubkowo od stacji uzdatniania z budowy EJ „Ż”

1,8

V

Miasto Lębork

 

1

Dobudowa kotłowni KR1 – 20 Gcal

6,0

2

Kolektory sanitarne

9,0

3

Kolektory deszczowe

5,0

4

Zbiornik wyrównawczy 5 tys. m3

4,0

VI

Inne w województwie gdańskim

 

1

Przychodnia Ginekologiczna

3,5

2

Klinika Hematologiczna

3,5

3

Międzyzakładowa Szkoła Energetyczna

6,7

 

Razem

98,5

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »