REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 1990 nr 49 poz. 373

UCHWAŁA Nr 204 RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 1990 r.

w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie w stan likwidacji.

Tekst pierwotny

Uwzględniając założenia polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1990–2010, Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Budowa Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” ulega zaniechaniu z dniem wejścia w życie uchwały.

2. Z dniem wejścia w życie uchwały Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie przechodzi w stan likwidacji.

§ 2.
1. Obowiązki i zadania w zakresie likwidacji Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie powierza się Ministrowi Przemysłu.

2. Minister Przemysłu w terminie do dnia 31 grudnia 1990 r. powoła likwidatora Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie.

3. Likwidacja Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 1992 r.

§ 3.
Majątek pochodzący z inwestycji zaniechanej, zwany dalej „majątkiem inwestycyjnym”, będzie zagospodarowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Przemysłu w porozumieniu z Ministrem Finansów i Wojewodą Gdańskim.
§ 4.
1. Koszty ponoszone przez likwidatora, zwane dalej „kosztami likwidacji”, są finansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 5.

2. W 1990 r. na finansowanie kosztów likwidacji przeznacza się nie wykorzystane przed dniem wejścia w życie uchwały środki określone w poz. 4 załącznika nr 1 do uchwały nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie wstrzymania realizacji lub finansowania niektórych inwestycji centralnych oraz środki kredytu bankowego uruchomionego na finansowanie inwestycji wstrzymanej.

3. W razie gdy dochody zaplanowane do uzyskania po 1990 r. ze sprzedaży majątku inwestycyjnego będą niewystarczające do sfinansowania kosztów likwidacji, to pozostałe koszty podlegają sfinansowaniu ze środków budżetu państwa.

§ 5.
1. Środki stanowiące nadwyżkę dochodów ze sprzedaży majątku inwestycyjnego lub dochodów z likwidacji tego majątku nad kosztami likwidacji są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją programu, o którym mowa w § 3.

2. Środki nie wykorzystane na finansowanie wydatków; o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu przez likwidatora na dochód budżetu państwa w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego roku.

§ 6.
Zaleca się Ministrowi Finansów zwolnienie od podatku obrotowego obrotów osiąganych ze sprzedaży majątku inwestycyjnego.
§ 7.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą podejmie działania w celu:

1) uznania za nieobowiązujące umów międzyrządowych dotyczących zaniechanej inwestycji,

2) odprzedaży, na podstawie oferty likwidatora, odbiorcom zagranicznym majątku inwestycyjnego lub przyjęcia innych form zagospodarowania majątku.

§ 8.
Zobowiązania inwestora wraz z odsetkami, powstałe przed dniem wejścia w życie uchwały, oraz koszty wypowiedzenia umów i kontraktów będą sfinansowane w 1991 r. ze środków określonych na ten cel w budżecie państwa.
§ 9.
Kredyt bankowy wykorzystany na finansowanie inwestycji podlega spłacie ze środków budżetu państwa według zasad określonych w § 1 ust. 4 pkt 1 uchwały nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r.
§ 10.
Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) udzielenia bankowi poręczenia na spłatę ze środków budżetowych kredytu, o, którym mowa w § 9, wraz z odsetkami,

2) ujęcia, na wniosek Ministra Przemysłu, w. projektach budżetu państwa od 1991 r. środków na spłatę kredytu bankowego, o którym mowa w § 9, wraz z odsetkami oraz środków, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 8.

§ 11.
Zobowiązuje się Ministra Przemysłu do okresowego informowania (raz w roku) Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o przebiegu i efektach realizacji programu zagospodarowania majątku z inwestycji zaniechanej oraz o kształtowaniu się dochodów ze sprzedaży lub likwidacji tego majątku i przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych przez likwidatora inwestycji z tego źródła.
§ 12.
Minister Finansów, w porozumieniu, z ogólnopolską reprezentacją gmin, przeznaczy z rezerwy inwestycyjnej dla gmin środki na finansowanie inwestycji określonych w załączniku do uchwały.
§ 13.
Tracą moc:

1) uchwała nr 29/85 Rady Ministrów z dnia 11 marca 1985 r. w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce do 2000 r.,

2) uchwała nr 48/87 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie realizacji budowy Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”.

3) uchwała nr 58/90 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1990 r. w sprawie wstrzymania realizacji lub finansowania niektórych inwestycji centralnych, w części dotyczącej wstrzymania Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie w dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki

Załącznik 1.

Załącznik do uchwały nr 204 Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 1990 r. (poz. 373)

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Nakłady do poniesienia w mld zł (ceny 1990 r.)

1

2

3

I

Miasto Wejherowo

 

1

Przejście tunelowe dworzec PKP do ulicy Kolejowej

1,2

2

Dokończenie modernizacji ul. Ofiar Piaśnicy wraz z uzbrojeniem i zrzutem wód opadowych poprzez klarownik do rzeki Redy

12,0

3

Dokończenie odwodnienia komór c.o. – osiedle Chopina II/II

0,5

4

Dokończenie przebudowy sieci wodociągowej – osiedle Chopina II/II

1,5

5

Przedszkole osiedla Chopina, 120 miejsc

4,5

6

Przedszkole dla dzieci niesłyszących wraz z internatem

27,4

7

Żłobek, 75 miejsc

2,5

II

Miasto Reda

 

1

Przejście pod torami PKP

1,2

2

Szkoła Podstawowa, 33 pomieszczenia dydaktyczno-naukowe

3,0

3

Żłobek, 80 miejsc

2,0

III

Gmina Gniewino

 

1

Ośrodek Zdrowia, 10 gabinetów wraz z apteką

3,2

IV

Gmina Krokowa

 

1

Sieć wodociągowa we wsi Tylowo, Lubkowo od stacji uzdatniania z budowy EJ „Ż”

1,8

V

Miasto Lębork

 

1

Dobudowa kotłowni KR1 – 20 Gcal

6,0

2

Kolektory sanitarne

9,0

3

Kolektory deszczowe

5,0

4

Zbiornik wyrównawczy 5 tys. m3

4,0

VI

Inne w województwie gdańskim

 

1

Przychodnia Ginekologiczna

3,5

2

Klinika Hematologiczna

3,5

3

Międzyzakładowa Szkoła Energetyczna

6,7

 

Razem

98,5

 

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA