REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 12 poz. 182

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 lutego 2004 r.

o zmianie Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny
Art. 1.
W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398 oraz z 2003 r. Nr 23, poz. 337) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,",

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej,"

2) w art. 18 w ust. 1:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) do Spraw Unii Europejskiej,",

b) uchyla się pkt 6;

3) w art.34:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Do uzasadnienia projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, o której mowa w art. 95a, wniesionego przez Radę Ministrów, dołącza się projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy.",

c) uchyla się ust. 5,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Projekty ustaw i uchwał, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej, Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, może skierować celem wyrażenia opinii do Komisji Ustawodawczej, która może większością 3/5 głosów zaopiniować projekt jako niedopuszczalny.",

e) uchyla się ust. 10;

4) w art.35:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Marszałek Sejmu zarządza drukowanie projektów ustaw, uchwał, kalendarza prac w Sejmie, o którym mowa w art. 148b ust. 2, a także opinii Komisji do Spraw Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 1a, oraz doręczenie ich posłom.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na wniosek Komisji do Spraw Unii Europejskiej Marszałek Sejmu zarządza drukowanie jej opinii uchwalonych na posiedzeniu zamkniętym."

5) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Prawo wnoszenia poprawek do projektów ustaw w czasie drugiego czytania przysługuje wnioskodawcy, grupie co najmniej 15 posłów, przewodniczącemu klubu lub upoważnionemu przez niego wiceprzewodniczącemu – w imieniu klubu, przedstawicielowi porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 5, jeżeli reprezentuje ono co najmniej 15 posłów, oraz Radzie Ministrów.

2. Do zgłoszenia w czasie drugiego czytania wniosku o odrzucenie projektu ustawy stosuje się odpowiednio ust. 1."

6) w art. 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Marszałek Sejmu może zwrócić się do komisji o ustosunkowanie się do nieuwzględnionych wniosków lub uwag służby prawnej Kancelarii Sejmu dotyczących istotnych problemów legislacyjnych, a także zgodności z prawem Unii Europejskiej."

7) w art. 94 uchyla się ust. 2;

8) w dziale II uchyla się rozdział 5;

9) w dziale II dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej

Art. 95a. 1. Do postępowania z projektami ustaw mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, zwanymi dalej „projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej", stosuje się przepisy działu II rozdziału 1, 2, 3 i 14, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

2. Rada Ministrów, wnosząc projekt ustawy, deklaruje, czy jest to projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.

3. W przypadku innych projektów ustaw niż te, o których mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu przed skierowaniem projektu do pierwszego czytania rozstrzyga, czy jest to projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.

Art. 95b. Marszałek Sejmu, nadając bieg projektowi ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej, ustala jednocześnie kalendarz prac w Sejmie nad projektem, biorąc pod uwagę terminy wykonania prawa Unii Europejskiej.

Art. 95c. 1. Przed przystąpieniem do szczegółowego rozpatrzenia projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej właściwa komisja ustala harmonogram prac nad tym projektem zgodny z kalendarzem prac w Sejmie, o którym mowa w art. 95b.

2. Komisja przesyła harmonogram do wiadomości Marszałkowi Sejmu.

Art. 95d. 1. Poprawkę do projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej może, na posiedzeniu komisji, zgłosić grupa co najmniej 3 posłów w formie pisemnej.

2. Propozycje poprawek odrzucone przez komisję, po ich zgłoszeniu w formie pisemnej, na żądanie co najmniej 3 wnioskodawców, zamieszcza się w sprawozdaniu jako wnioski mniejszości; wniosek mniejszości dotyczący konkretnego przepisu lub jego części powinien zawierać wynikające z tego wniosku konsekwencje dla tekstu projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej.

3. Do zgłoszenia wniosku o odrzucenie projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio ust. 1 i 2; przyjęcie wniosku przez komisję następuje bezwzględną większością głosów.

Art. 95e. Drugie czytanie projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej odbywa się na posiedzeniu Sejmu najbliższym po doręczeniu posłom sprawozdania komisji, chyba że Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii prezydium komisji, ustali późniejszy termin drugiego czytania.

Art. 95f. Rozpatrzenie poprawek Senatu następuje na posiedzeniu Sejmu najbliższym po doręczeniu sprawozdania komisji."

10) po art. 125 dodaje się art. 125a w brzmieniu:

„Art. 125a. 1. Sejm rozpatruje informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej.

2. Informację doręcza się posłom.

3. Informację przesyła się do Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która po jej rozpatrzeniu przedstawia Sejmowi projekt uchwały o jej przyjęciu lub odrzuceniu.

4. Sejm podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odrzuceniu informacji Rady Ministrów. Uchwała Sejmu może zawierać ocenę informacji Rady Ministrów."

11) w dziale II po rozdziale 13 dodaje się rozdział 13a w brzmieniu:

„Rozdział 13a

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Art. 148a. 1. Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zwana dalej w niniejszym rozdziale „Komisją", liczy nie więcej niż 46 członków.

2. Przy powołaniu Komisji jej skład powinien, z zastrzeżeniem ust. 7, odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację w Sejmie klubów oraz porozumień liczących co najmniej 15 posłów.

3. Prezydium Sejmu ustala liczbę członków klubu wchodzących w skład Komisji według następujących zasad:

1) obliczając współczynnik jako iloraz liczby członków klubu i liczby 460, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku,

2) mnożąc współczynnik przez liczbę 46, z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku,

3) zaokrąglając iloczyn, o którym mowa w pkt 2, do liczby całkowitej, na zasadach ogólnych.

4. Po podziale miejsc przez Prezydium Sejmu w Komisji między kluby, pozostałe miejsca przyznaje się porozumieniom liczącym co najmniej 15 posłów, stosując odpowiednio zasady określone w ust. 3.

5. Prezydium Sejmu powiadamia kluby lub porozumienia o podziale miejsc przeprowadzonym z zastosowaniem zasad, o których mowa w ust. 3 i 4.

6. Kluby i porozumienia zgłaszają Prezydium Sejmu kandydatów do Komisji w liczbie i w terminie określonych przez Prezydium Sejmu.

7. W przypadku niezgłoszenia przez klub lub porozumienie kandydatów do Komisji, w terminie, o którym mowa w ust. 6, a także w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż liczba ustalona przez Prezydium Sejmu na podstawie ust. 3 lub 4, miejsca w Komisji przypadające tym klubom i porozumieniom pozostają nieobsadzone.

8. Sejm podejmuje uchwałę o wyborze składu osobowego Komisji, w głosowaniu łącznym, na wniosek Prezydium Sejmu.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, a także w przypadku zgłoszenia przez klub lub porozumienie mniejszej liczby kandydatów niż liczba ustalona przez Prezydium Sejmu na podstawie ust. 3 lub 4, kluby lub porozumienia mogą uzupełnić skład Komisji w innym terminie niż termin, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku Sejm przeprowadza wybór uzupełniający skład Komisji. Przepisu ust. 8 nie stosuje się.

10. W przypadku gdy nastąpi zmiana liczebności klubu lub porozumienia w stopniu powodującym zmianę podziału miejsc w Komisji ze względu na zasady, o których mowa w ust. 3 lub 4, albo w przypadku utworzenia nowego klubu lub porozumienia, Sejm dokonuje wyboru nowego składu osobowego Komisji. Przepisy ust. 3–9 stosuje się odpowiednio. Uchwała Sejmu o wyborze nowego składu osobowego Komisji jest równoznaczna z odwołaniem jej poprzedniego składu osobowego.

11. W przypadku powołania Komisji w nowym składzie osobowym, o którym mowa w ust. 10, członkowie prezydium Komisji, którzy zostali wybrani ponownie do składu Komisji, zachowują swoje funkcje.

12. Prezydium Sejmu na wniosek klubu lub porozumienia przedstawia Sejmowi propozycje zmian w składzie osobowym Komisji polegające na zastąpieniu członka Komisji przez inną osobę wchodzącą w skład tego klubu lub porozumienia. Do głosowania nad propozycjami zmian w składzie osobowym Komisji przepisu ust. 8 nie stosuje się.

Art. 148b. 1. Marszałek Sejmu kieruje do Komisji niezwłocznie po otrzymaniu:

1) informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej,

2) dokumenty Unii Europejskiej podlegające konsultacjom z państwami członkowskimi oraz ich oceny sformułowane przez właściwe instytucje lub inne organy Unii Europejskiej,

3) plany pracy Rady Unii Europejskiej, roczne plany legislacyjne Komisji Europejskiej oraz oceny rocznych planów legislacyjnych sporządzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej,

4) projekty aktów prawnych Unii Europejskiej,

5) informacje Rady Ministrów o przebiegu procedur stanowienia aktów prawnych Unii Europejskiej oraz o stanowiskach zajmowanych przez przedstawicieli Rady Ministrów w trakcie tych procedur,

6) informację Rady Ministrów o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, wraz z uzasadnieniem stanowiska Rady Ministrów, a także oceną skutków prawnych aktu prawnego dla polskiego systemu prawa oraz skutków społecznych, gospodarczych i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej,

7) projekty umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie,

8) projekty decyzji przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej,

9) projekty aktów Unii Europejskiej niemających mocy prawnej, w szczególności propozycje wytycznych przyjmowanych w sferze unii gospodarczej i pieniężnej oraz w sferze zatrudnienia,

10) akty Unii Europejskiej mające znaczenie dla wykładni lub stosowania prawa Unii Europejskiej,

11) propozycje kandydatur na stanowiska członka Komisji Europejskiej, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziów Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, członków Komitetu Regionów, dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym, dyrektorów i zastępców dyrektorów generalnych w Komisji Europejskiej oraz przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie stałych przedstawicieli przy Unii Europejskiej,

12) inne dokumenty związane z zakresem przedmiotowym działania Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

2. Kierując do Komisji dokumenty, Marszałek Sejmu ustala, biorąc pod uwagę terminy określone w odrębnych przepisach, kalendarz prac w Sejmie nad:

1) dokumentami Unii Europejskiej podlegającymi konsultacjom z państwami członkowskimi,

2) projektami aktów prawnych Unii Europejskiej,

3) informacjami Rady Ministrów o stanowiskach, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej,

4) propozycjami kandydatur na stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 11, w organach Unii Europejskiej, w których reprezentowana jest Rzeczpospolita Polska.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, przekroczenie przez Komisję terminów ustalonych w kalendarzu prac w Sejmie zamyka postępowanie w sprawie.

Art. 148c. 1. Komisja może uchwalić opinię o projekcie aktu prawnego Unii Europejskiej, a także opinię w sprawie informacji Rady Ministrów o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej.

2. Opinia zawiera stanowisko Komisji w postaci akceptacji lub braku akceptacji stanowiska Rady Ministrów. Komisja może sformułować w opinii zalecenia dla Rady Ministrów.

Art. 148d. W przypadku uzyskania podczas głosowania na posiedzeniu Komisji równej liczby głosów, o przyjęciu lub nieprzyjęciu uchwały rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji, jeżeli nie wstrzymał się on od głosowania.

Art. 148e. W przypadku gdy postępowania prowadzone przez Komisję nie zostaną zakończone przed upływem kadencji Sejmu, postępowania te mogą być prowadzone przez Komisję powołaną przez Sejm następnej kadencji."

12) w art. 154:

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego. Mogą oni zabierać głos w dyskusji.",

b) w ust. 2 po wyrazach „Przepis ust. 1" dodaje się wyrazy „i 1a"

13) w art. 169 w ust. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) okresowe informacje Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej,"

14) w art. 196 w ust. 6 wyrazy „nie więcej niż 10 pytań" zastępuje się wyrazami „nie więcej niż 11 pytań"

15) w załączniku do uchwały – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych":

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) do Spraw Unii Europejskiej należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na stanowiska w organach Unii Europejskiej;",

b) uchyla się pkt 6.

Art. 2.
1. Komisja Europejska prowadzi prace do dnia zakończenia postępowań w sprawach skierowanych do niej przed dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

2. Do prac w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 5 regulaminu Sejmu, o którym mowa w art. 1.

3. Komisja Europejska ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie później niż dnia 31 lipca 2004 r.

Art. 3.
Do dnia powołania Komisji do Spraw Unii Europejskiej jej zadania wykonuje Komisja Europejska.
Art. 4.
Poseł będący równocześnie członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej może być dodatkowo członkiem jednej komisji stałej.
Art. 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: M. Borowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-03-12
  • Data wejścia w życie: 2004-03-31
  • Data obowiązywania: 2004-03-31

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA