REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 12 poz. 192

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 marca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 20, poz. 301) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) referendum – należy przez to rozumieć referendum wskazane w art. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782);

2) organach wyborczych niższego stopnia – należy przez to rozumieć:

a) okręgowe komisje wyborcze, powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219),

b) okręgowe komisje wyborcze, powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219),

c) okręgowe komisje wyborcze i rejonowe komisje wyborcze, powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219),

d) komisarzy wyborczych, powołanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219);

3) spisach wyborców – należy przez to rozumieć także spisy osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym lub w referendum lokalnym."

2) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podpisuje w imieniu Komisji uchwały, wnioski oraz wyjaśnienia Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, akty powołania komisarzy wyborczych, a także inne pisma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 13;"

3) w § 13:

a) w pkt 2:

– lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) uchwałę o przyznaniu jednolitych numerów dla list okręgowych tego samego komitetu wyborczego,

c) uchwały, o których mowa w art. 147 ust. 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,",

– lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) obwieszczenie o wynikach wyborów,

f) sprawozdanie z wyborów,",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

a) uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia:

– zawiadomienia komitetu wyborczego partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

– zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego,

– zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

b) uchwałę o przyznaniu jednolitych numerów dla list okręgowych tego samego komitetu wyborczego,

c) uchwały, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego,

d) ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy okręgowe w skali kraju,

e) protokół wyników głosowania w skali kraju oraz ogólnego podziału mandatów między komitety wyborcze,

f) zestawienie, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego,

g) protokół wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

h) obwieszczenie o wynikach wyborów,

i) sprawozdanie z wyborów,

j) uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych;",

c) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uchwały, o których mowa w art. 36 ust. 1, 3 i 5 ustawy o referendum ogólnokrajowym,",

d) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) uchwałę o przyznaniu jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych,"

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dokumenty, o których mowa w § 13, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, akty powołania komisarzy wyborczych oraz – stosownie do decyzji przewodniczącego Komisji – inne wydawane przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Komisji.".

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-03-12
  • Data wejścia w życie: 2004-03-08
  • Data obowiązywania: 2004-03-08

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA