REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2004 nr 52 poz. 886

ZARZĄDZENIE Nr 110 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Zamówień Publicznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych (M. P. Nr 34, poz. 537).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 110 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2004 r. (poz. 886)

STATUT urzędu ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

§ 1. Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej „Urzędem", działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

§ 2. Urząd zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Prezesem", i działa zgodnie z jego zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

§ 3. 1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu.

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.

§ 4. Prezes może tworzyć rady i zespoły, jako organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 5. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa;

2) Departament Prawny;

3) Departament Kontroli;

4) Departament Szkoleń i Wydawnictw;

5) Departament Współpracy Międzynarodowej, Studiów i Analiz;

6) Biuro Odwołań;

7) Biuro Organizacyjno-Finansowe;

8) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA