REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 3 poz. 46

POROZUMIENIE

między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

sporządzone w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r.

Tekst pierwotny

POROZUMIENIE

między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Ministrem” oraz Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, zwana dalej „Organizacją”, zwane dalej wspólnie „Umawiającymi się Stronami”,

– przypominając, że na podstawie Umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 kwietnia 1993 r., Organizacji zostały przyznane przywileje i immunitety.

– wyrażając przekonanie, że roszczenie i umocnienie obecnej współpracy w sprawach związanych z organizacją dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przyczynić się do zwiększenia skuteczności polskiej polityki migracyjnej,

– działając zgodnie z artykułem 1 paragraf 1 Statutu Organizacji,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Postanowienia niniejszego porozumienia stosuje się do:

1) cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy:

a) których wnioski ze względów formalnych zostały pozostawione bez rozpoznania,

b) którzy otrzymali decyzję o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

2) cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, a następnie zrezygnowali z ubiegania się o ten status;

3) cudzoziemców ubiegających się o udzielenie azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy otrzymali decyzję o odmowie udzielenia azylu;

4) cudzoziemców, którzy otrzymali decyzję, z której wynika obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 2

Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o:

1) „dobrowolnym powrocie” – oznacza to sytuację, w której cudzoziemiec zgadza się na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kraju, którego jest obywatelem, a w przypadku, gdy taki powrót nie jest możliwy lub jeśli cudzoziemiec nie posiada żadnego obywatelstwa – do kraju, w którym ma miejsce zamieszkania, lub do innego kraju, który zgadza się lub jest zobowiązany go przyjąć, przy czym decyzja dotycząca powrotu wynika z wolnego wyboru cudzoziemca dokonanego bez jakiegokolwiek nacisku fizycznego, psychicznego lub materialnego i została podjęta na podstawie dokładnej i obiektywnej informacji o warunkach powrotu i sytuacji w kraju, do którego cudzoziemiec wyjeżdża;

2) „kraju powrotu” – oznacza to kraj, którego cudzoziemiec jest obywatelem, kraj, w którym ma miejsce zamieszkania, lub kraj, który zgadza się lub jest zobowiązany go przyjąć.

Artykuł 3

1. Umawiające się Strony ustalają w niniejszym porozumieniu zasady wzajemnej współpracy w sprawach związanych z organizacją dobrowolnych powrotów cudzoziemców, o których mowa w artykule 1.

2. Umawiające się Strony będą przekazywały sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne dla efektywnego wykonywania postanowień niniejszego porozumienia.

Artykuł 4

1. Do zadań Organizacji należy:

1) opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących dobrowolnych powrotów i niezwłoczne przekazywanie ich cudzoziemcom, o których mowa w artykule 1;

2) udzielanie pomocy w uzyskaniu dla cudzoziemców, o których mowa w artykule 1, dokumentów podróży i wiz;

3) zapewnianie środków transportu w celu umożliwienia dobrowolnego powrotu cudzoziemców opuszczających terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

a) wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przyjazdu do kraju powrotu i przejazdu przez jego terytorium,

c) podróży przez terytoria krajów tranzytowych, o ile jest to konieczne;

4) przygotowywanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych oraz informacji dotyczących krajów pochodzenia cudzoziemców;

5) szkolenie przedstawicieli polskich organizacji rządowych i pozarządowych, w których zakresie działania znajdują się sprawy cudzoziemców.

2. Na wniosek Ministra Organizacja udziela pomocy cudzoziemcom, o których mowa w artykule 1 punkt 1–3, w celu wspierania procesu ich integracji w kraju powrotu.

3. W miarę możliwości i potrzeb Organizacja będzie dążyć do zawarcia porozumień z krajami tranzytowymi i krajami powrotu w celu udzielania pomocy cudzoziemcom korzystającym z dobrowolnych powrotów i zapewnienia kontroli nad przejazdem cudzoziemców przez te kraje.

Artykuł 5 '

1. Do zadań Ministra należy:

1) informowanie cudzoziemców, o których mowa w artykule 1, o możliwości dobrowolnych powrotów;

2) przekazywanie Organizacji informacji dotyczących cudzoziemców, o których mowa w artykule 1, za ich zgodą, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

2. W imieniu Ministra z wnioskiem, o którym mowa w artykule 4 ustęp 2, występują oraz zadania, o których mowa w ustępie 1, wykonują następujące organy:

1) Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców – w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 2 i 3;

2) Komendant Główny Straży Granicznej – w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 1 i 4.

Artykuł 6

1. W celu ułatwienia wykonywania postanowień niniejszego porozumienia Umawiające się Strony ustanawiają Wspólną Komisję Konsultacyjną, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy:

1) kontrola wykonywania postanowień niniejszego porozumienia;

2) ocena współpracy z polskimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, w których zakresie działania znajdują się sprawy cudzoziemców;

3) opiniowanie przedstawianych propozycji dotyczących organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców.

3. W skład Komisji wchodzi 4 przedstawicieli, po 2 wyznaczonych przez Ministra i Organizację. Jeden z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizację pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji.

4. W razie potrzeby Komisja może zaprosić do udziału w posiedzeniach Komisji przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych, w których zakresie działania znajdują się sprawy cudzoziemców.

5. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji w razie potrzeby, jednakże nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Każda z Umawiających się Stron może złożyć wniosek do przewodniczącego Komisji o zwołanie posiedzenia Komisji.

6. Organizacja, na swój koszt, zapewnia obsługę administracyjno-biurową Komisji.

Artykuł 7

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych koniecznych do wykonania zadań wynikających z niniejszego porozumienia odbywa się z zachowaniem postanowień wiążących Umawiające się Strony umów międzynarodowych oraz polskiego porządku prawnego. Ujawnienie danych osobowych podmiotom innym niż Umawiające się Strony i organy, o których mowa w artykule 5 ustęp 2 punkt 1 i 2, może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby, której te dane dotyczą.

Artykuł 8

1. Organizacja przedstawia Ministrowi do akceptacji plan zadań wynikających z niniejszego porozumienia, wraz z zestawieniem przewidywanych kosztów ich realizacji, do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

2. Uzgodniony przez Umawiające się Strony plan, o którym mowa w ustępie 1, jest podstawą do wykonywania w danym roku kalendarzowym zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

Artykuł 9

1. Wydatki poniesione przez Organizację w związku z wykonywaniem zadań zawartych w planie zadań, o którym mowa w artykule 8, będą refundowane przez:

1) Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców – w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 2 i 3;

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej – w stosunku do cudzoziemców, o których mowa w artykule 1 punkt 1 i 4.

2. Refundacja wydatków, o których mowa w ustępie 1, będzie dokonywana na podstawie wystawianych co miesiąc not obciążeniowych oraz załączonych do not dowodów potwierdzających poniesienie tych wydatków, w terminie 8 tygodni od dnia otrzymania przez organy, o których mowa w ustępie 1 punkt 1 i 2.

3. Umawiające się Strony wskażą osoby odpowiedzialne za dokonywanie wzajemnych rozliczeń w związku z realizacją postanowień niniejszego porozumienia.

Artykuł 10

Organizacja przedstawia Ministrowi:

1) sprawozdanie o wydatkach poniesionych na wykonywanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia

a) za I półrocze – do 31 lipca każdego roku kalendarzowego,

b) za rok – w terminie 90 dni po upływie roku kalendarzowego;

2) sprawozdanie z wykonania postanowień niniejszego porozumienia w danym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem podjętych działań i osiągniętych wyników – do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Artykuł 11

1. Wszelkie rozbieżności dotyczące wykładni lub stosowania niniejszego porozumienia rozstrzyga Kolegium, w którego skład wchodzą przedstawiciel Ministra, przedstawiciel Organizacji oraz arbiter wyznaczony przez obie Umawiające się Strony, będący jednocześnie przewodniczącym Kolegium.

2. Ustalenia stanowiska Kolegium dokonuje się w drodze uzgodnienia. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, o treści stanowiska decyduje większość głosów.

Artykuł 12

Umawiające się Strony, z dniem utraty mocy obowiązującej niniejszego porozumienia, zakończą ostatecznie rozliczenie z tytułu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego porozumienia.

Artykuł 13

1. Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Porozumienie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

2. Umawiające się Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie postanowień niniejszego porozumienia od dnia jego podpisania.

3. Porozumienie niniejsze zawarte jest na okres do dnia 31 grudnia 2005 r. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na dalsze roczne okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Warszawie w dniu 12 lipca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-13
  • Data wejścia w życie: 2005-11-07
  • Data obowiązywania: 2005-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA