REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 6 poz. 97

ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 stycznia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (M. P. Nr 67, poz. 940).
§ 3.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI]

Załącznik do zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 stycznia 2006 r. (poz. 97)

STATUT MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

§ 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej „ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897), do spraw:

1) administracji publicznej;

2) informatyzacji;

3) wewnętrznych;

4) wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

§ 2. W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra;

2) Departament Administracji Publicznej;

3) Departament Bezpieczeństwa Publicznego;

4) Departament Budżetu;

5) Departament Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;

6) Departament Informatyzacji;

7) Departament Infrastruktury Teleinformatycznej;

8) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

9) Departament Logistyki i Infrastruktury;

10) Departament Prawny;

11) Departament Rozwoju Rejestrów;

12) Departament Spraw Obywatelskich;

13) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;

14) Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

15) Departament Zarządzania Kryzysowego;

16) Departament Zdrowia;

17) Departament Zezwoleń i Koncesji;

18) Biuro Administracyjno-Finansowe;

19) Biuro Kadr, Szkolenia, Organizacji i Audytu Wewnętrznego;

20) Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych;

21) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych.

§ 3. Obsługę zadań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”, w zakresie działu administracja publiczna, zapewniają w szczególności:

1) Departament Administracji Publicznej;

2) Departament Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;

3) Departament Infrastruktury Teleinformatycznej;

4) Departament Rozwoju Rejestrów;

5) Departament Spraw Obywatelskich.

§ 4. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu informatyzacja, zapewnia w szczególności Departament Informatyzacji.

§ 5. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu sprawy wewnętrzne, zapewniają w szczególności:

1) Departament Bezpieczeństwa Publicznego;

2) Departament Zarządzania Kryzysowego;

3) Departament Zdrowia;

4) Departament Zezwoleń i Koncesji.

§ 6. Obsługę zadań ministra, w zakresie działu wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zapewnia w szczególności Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

§ 7. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje minister.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 3 lutego 2006 r.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA