REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 6 poz. 98

ZARZĄDZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Edukacji i Nauki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej (M. P. Nr 51, poz. 705) oraz zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji (M. P. Nr 28, poz. 386 i Nr 58, poz. 913 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 600).
§ 3.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI]

Załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 stycznia 2006 r. (poz. 98)

STATUT MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

§ 1. Ministerstwo Edukacji i Nauki, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Edukacji i Nauki, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886), do spraw:

1) nauki;

2) oświaty i wychowania;

3) szkolnictwa wyższego.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Strategii i Rozwoju Nauki;

2) Departament Badań Naukowych;

3) Departament Bazy Badawczej;

4) Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa;

5) Departament Wdrożeń i Innowacji;

6) Departament Badań na Rzecz Gospodarki;

7) Departament Systemów Informatycznych Nauki;

8) Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego;

9) Departament Nadzoru Oświatowego;

10) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

11) Departament Strategii Edukacyjnej;

12) Departament Wychowania;

13) Departament do Spraw Młodzieży i Edukacji Pozaszkolnej;

14) Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli;

15) Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli;

16) Departament Szkół Wyższych;

17) Departament Współpracy Międzynarodowej;

18) Departament Integracji Europejskiej;

19) Departament Ekonomiki Edukacji;

20) Departament Finansowania Badań Naukowych;

21) Departament Funduszy Strukturalnych;

22) Departament Informacji i Promocji;

23) Departament Prawny;

24) Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego;

25) Biuro Kontroli;

26) Biuro Dyrektora Generalnego;

27) Biuro Administracyjne;

28) Biuro Zamówień Publicznych;

29) Biuro Kadr i Szkolenia;

30) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

31) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu nauka:

a) Departament Strategii i Rozwoju Nauki,

b) Departament Badań Naukowych,

c) Departament Bazy Badawczej,

d) Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa,

e) Departament Wdrożeń i Innowacji,

f) Departament Badań na Rzecz Gospodarki,

g) Departament Systemów Informatycznych Nauki;

2) w zakresie działu oświata i wychowanie:

a) Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego,

b) Departament Nadzoru Oświatowego,

c) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

d) Departament Strategii Edukacyjnej,

e) Departament Wychowania,

f) Departament do Spraw Młodzieży i Edukacji Pozaszkolnej,

g) Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli,

h) Departament Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli;

3) w zakresie działu szkolnictwo wyższe – Departament Szkół Wyższych.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 3 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-26
  • Data wejścia w życie: 2006-02-03
  • Data obowiązywania: 2006-02-03
  • Dokument traci ważność: 2006-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA