REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 6 poz. 99

ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 stycznia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury (M. P. Nr 42, poz. 630 oraz z 2005 r. Nr 7, poz. 99 i Nr 26, poz. 366).
§ 3.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 stycznia 2006 r. (poz. 99)

STATUT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

§ 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwane dalej „ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889), do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra;

2) Departament Dziedzictwa Narodowego;

3) Departament Ochrony Zabytków;

4) Departament Szkolnictwa Artystycznego;

5) Departament Sztuki i Promocji Twórczości;

6) Departament Współpracy Międzynarodowej;

7) Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich;

8) Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą;

9) Departament Filmu i Mediów Audiowizualnych;

10) Departament Ekonomiczny;

11) Departament Prawno-Legislacyjny;

12) Biuro Dyrektora Generalnego;

13) Biuro Spraw Obronnych;

14) Samodzielny Wydział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewniają w szczególności:

1) Departament Dziedzictwa Narodowego;

2) Departament Ochrony Zabytków;

3) Departament Szkolnictwa Artystycznego;

4) Departament Sztuki i Promocji Twórczości;

5) Departament Współpracy Międzynarodowej;

6) Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich;

7) Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą;

8) Departament Filmu i Mediów Audiowizualnych;

9) Departament Ekonomiczny.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 26 stycznia 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-26
  • Data wejścia w życie: 2006-01-26
  • Data obowiązywania: 2006-01-26
  • Dokument traci ważność: 2006-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA