REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 10 poz. 128

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej,

sporządzona w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Azerbejdżanu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

kierując się postanowieniami Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Azerbejdżańską, sporządzonej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

przekonane, że niniejsza umowa umocni rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:

1) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych,

2) intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze przedsiębiorczości, inwestycji, innowacji i finansowania przedsięwzięć gospodarczych,

3) rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana poprzez:

1) rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w szczególności w sektorze paliwowo-energetycznym, przemyśle spożywczym i przemyśle lekkim,

2) projektowanie, budowę, remont lub przebudowę oraz modernizację w zakresie technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych obu państw Umawiających się Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich,

3) wdrażanie mechanizmów związanych z finansowaniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych,

4) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,

5) sprzyjanie kontaktom między organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze,

6) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach państw Umawiających się Stron,

7) inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach i wystawach, misjach gospodarczych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą,

8) rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów, mieszanych izb gospodarczych i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron podejmować będą działania, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron, prowadzące do wymiany informacji w zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki wydawania licencji, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,

2) przedsięwzięć sprzyjających zacieśnieniu kontaktów między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw, targów i misji gospodarczych.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony powołają Polsko-Azerbejdżańską Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

2) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

3) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji,

4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i azerbejdżańskiej, pod przewodnictwem przewodniczących powoływanych przez każdą z Umawiających się Stron. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji może tworzyć grupy robocze z określeniem ich zadań.

4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Azerbejdżanu. Z inicjatywy jednego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

6. Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią ustanowiony.

Artykuł 6

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Azerbejdżanu, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako naruszające prawa i zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

3. W zakresie spraw, które objęte są niniejszą umową, regulowanych przez Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Azerbejdżanu z drugiej strony, podpisaną w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r., wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, pierwszeństwo będą miały postanowienia powyższej Umowy o partnerstwie i współpracy, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Artykuł 7

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wykonaniu przez Umawiające się Strony wewnętrznych procedur koniecznych dla wejścia jej w życie.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

3. W uzgodnieniu między Umawiającymi się Stronami do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w pisemnej formie, które stanowić będą integralną część niniejszej umowy.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerbejdżańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy interpretacji niniejszej umowy tekst w języku rosyjskim będzie uważany za rozstrzygający.

 

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu
Republiki Azerbejdżanu

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-10
  • Data wejścia w życie: 2005-09-30
  • Data obowiązywania: 2005-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA