REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 10 poz. 132

POROZUMIENIE

między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie edukacji,

podpisane w Moskwie dnia 28 października 2005 r.

Tekst pierwotny

Minister Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej, zwani dalej „Stronami”,

kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 r.,

w celu realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty z dnia 25 sierpnia 1993 r.,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą współpracowały w następujących głównych dziedzinach:

– wymiana informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reform,

– kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadr pedagogicznych w specjalnościach będących przedmiotem obustronnego zainteresowania,

– rozwój, wspieranie i podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego i literatury polskiej w Federacji Rosyjskiej oraz języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej na wszystkich szczeblach nauczania,

– wspieranie współpracy między szkołami wyższymi Państw-Stron w dziedzinie nauki, a w szczególności wspólnych badań nad historią stosunków polsko-rosyjskich,

– przeprowadzanie wspólnych imprez naukowych, konferencji, sympozjów, a także olimpiad i konkursów dla uczniów i studentów,

– rozwój bezpośrednich kontaktów i współpracy między wszystkimi typami placówek edukacyjnych Państw-Stron.

Artykuł 2

Strony w każdym roku skierują do państwowych szkół wyższych Państw-Stron do 120 osób na naukę trwającą 1 semestr, w tym Strona rosyjska przyjmie do 100 studentów starszych lat studiów uczących się języka rosyjskiego.

Okresy pobytu, warunki przyjmowania i liczbę kandydatów w ramach niniejszego artykułu Strony będą uzgadniały corocznie.

Artykuł 3

Strony każdego roku skierują do państwowych szkół wyższych Państw-Stron pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów na staże naukowe łącznie do 60 osobomiesięcy.

Okresy, warunki pobytu i liczbę stażystów w ramach niniejszego artykułu Strony będą uzgadniały corocznie.

Artykuł 4

Strony będą popierały rozwój i podnoszenie poziomu nauczania języka polskiego i literatury polskiej w placówkach edukacyjnych Federacji Rosyjskiej oraz języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w placówkach edukacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym celu Strony będą organizowały każdego roku:

1) kursy podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli – Strona polska dla nauczycieli języka polskiego z Federacji Rosyjskiej, a Strona rosyjska dla nauczycieli języka rosyjskiego z Rzeczypospolitej Polskiej,

2) letnie kursy językowe – języka polskiego w Rzeczypospolitej Polskiej i języka rosyjskiego w Federacji Rosyjskiej – dla studentów i doktorantów.

Okresy pobytu, warunki przyjmowania kandydatów i ich liczbę w ramach niniejszego artykułu Strony będą uzgadniały corocznie.

Artykuł 5

Strony będą sprzyjały kierowaniu wykładowców i nauczycieli w charakterze lektorów języka polskiego i literatury oraz języka rosyjskiego i literatury do długoterminowej pracy pedagogicznej w placówkach edukacyjnych drugiego Państwa na wniosek Strony przyjmującej.

Warunki ich pobytu będą uzgadniane drogą dyplomatyczną.

Artykuł 6

Strony będą sprzyjały zapewnieniu placówkom edukacyjnym, w których wykładany jest odpowiednio język polski i rosyjski oraz przedmioty w tych językach, podręczników, literatury metodycznej i środków dydaktycznych.

Artykuł 7

Strony będą dążyły, aby podręczniki szkolne do historii, geografii i literatury obu krajów przyczyniały się do lepszego wzajemnego zrozumienia przez narody Państw-Stron.

W tym celu reaktywowane będą prace polsko-rosyjskiej Komisji do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych do historii, geografii i literatury.

W skład Komisji wejdzie po 5 osób z każdej Strony. Posiedzenia Komisji będą odbywały się raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 8

Strony będą kontynuowały prace nad projektem Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni naukowych wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 9

Strony będą sprzyjały udziałowi naukowców i specjalistów w seminariach naukowych, konferencjach, sympozjach itp.

Warunki uczestnictwa określane będą każdorazowo przez organizatorów przedsięwzięć.

Artykuł 10

Strony będą sprzyjały realizacji wspólnych przedsięwzięć (konkursów, olimpiad językowych i przedmiotowych, zawodów międzynarodowych, wspólnych programów artystycznych itp.) aktywizujących proces nauczania młodzieży i sprzyjających rozszerzeniu jej zakresu zainteresowania.

Warunki uczestnictwa określane będą każdorazowo przez organizatorów przedsięwzięć.

Artykuł 11

W celu omówienia stanu realizacji i perspektyw współpracy Strony będą wymieniały delegacje specjalistów.

Artykuł 12

Niniejsze porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć, dodatkowo uzgodnionych przez Strony, w ramach ich kompetencji i zgodnie z ustawodawstwem każdego Państwa-Strony.

Artykuł 13

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Niniejsze porozumienie jest zawarte na okres 3 lat. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na następne 3 lata, o ile żadna ze Stron, w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy przed upływem okresu ważności, nie powiadomi pisemnie drugiej Strony o zamiarze jego wypowiedzenia.

POROZUMIENIE podpisano w Moskwie dnia 28 października 2005 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

 

Z upoważnienia
Ministra Edukacji Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Ministerstwa Edukacji i Nauki
Federacji Rosyjskiej

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

 

Wersja obcojęzyczna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-10
  • Data wejścia w życie: 2005-10-28
  • Data obowiązywania: 2005-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA