REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 10 poz. 138

ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 2006 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Zadań dotyczących Wprowadzenia Zmian w Systemie Planowania Przestrzennego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Spraw Koordynacji Zadań dotyczących Wprowadzenia Zmian w Systemie Planowania Przestrzennego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) przeprowadzenie analizy obowiązujących regulacji prawnych dotyczących systemu planowania przestrzennego, w tym sporządzania koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) opracowanie propozycji działań właściwych organów administracji rządowej w zakresie ustaleń wynikających z analizy, o której mowa w pkt 1;

3) koordynacja prac nad opracowaniem propozycji zmian legislacyjnych mających na celu wprowadzenie nowej formuły planowania przestrzennego, z uwzględnieniem postulatu uproszczenia procedur stosowanych w dziedzinie programowania strategicznego;

4) opracowanie projektów aktów prawnych mających na celu wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt 3.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister Środowiska, sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;

2) wiceprzewodniczący – wskazany przez przewodniczącego, spośród członków Zespołu, przedstawiciel ministra właściwego do spraw będących przedmiotem bieżącej pracy Zespołu;

3) członkowie, w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:

a) Ministra Gospodarki,

b) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

c) Ministra Rozwoju Regionalnego,

d) Ministra Transportu i Budownictwa,

e) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

4) sekretarz – osoba wskazana przez Ministra Środowiska.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych instytucji.

§ 4.

Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek wiceprzewodniczącego lub na wniosek co najmniej potowy członków Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu posiedzenia zwołuje wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu.

3. Regulamin pracy Zespołu określający jego organizację wewnętrzną i tryb pracy uchwala Zespół, na wniosek przewodniczącego, zwykłą większością głosów.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.

§ 7.

Obsługę Zespołu zapewnia Ministerstwo Środowiska.

§ 8.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 10 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-10
  • Data wejścia w życie: 2006-02-10
  • Data obowiązywania: 2006-02-10
  • Dokument traci ważność: 2008-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA