REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 10 poz. 139

ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lutego 2006 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy, z zachowaniem uprawnień właściwych organów, w szczególności:

1) opracowywanie projektów działań i programu Rządu na rzecz Polonii i Polaków żyjących za granicą;

2) zapewnienie koordynacji działań organów administracji rządowej realizującej zadania w zakresie współpracy z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą;

3) dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków w zakresie realizacji działań podejmowanych przez administrację rządową na rzecz Polonii i Polaków żyjących za granicą;

4) dokonywanie ocen stanu realizacji spraw przedstawionych administracji rządowej przez środowiska polonijne w świecie;

5) inicjowanie badań o sytuacji mniejszości polskiej w świecie;

6) zapewnienie wymiany informacji w zakresie problematyki polonijnej;

7) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów właściwych w zakresie realizacji polityki Rządu wobec Polonii i Polaków żyjących za granicą, a także promocji Polski za granicą.

§ 3.

1. Przewodniczącym Zespołu jest Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Wiceprzewodniczącym Zespołu jest sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wyznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych.

3. Członkami Zespołu są wyznaczeni przez właściwych ministrów:

1) podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki;

2) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

4) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów;

5) podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

6) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;

7) podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu;

8) doradca Prezesa Rady Ministrów ds. Polonii oraz Polaków za Granicą;

9) dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

4. Sekretarza Zespołu wyznacza przewodniczący Zespołu.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności –wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli organów państwowych, a zwłaszcza Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu oraz Sejmu, a także Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych działających na rzecz Polonii, a także przedstawicieli środowisk polonijnych.

§ 5.

W wykonywaniu swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku, sprawozdanie z realizacji w roku ubiegłym zadań, o których mowa w § 2.

§ 7.

Obsługę Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8.

Traci moc zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą (M. P. Nr 10, poz. 184).

§ 9.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 10 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-10
  • Data wejścia w życie: 2006-02-10
  • Data obowiązywania: 2006-02-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA