REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 11 poz. 142

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

sporządzona w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r.

Tekst pierwotny

Przekład

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Angoli, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, w celu:

– polepszenia współpracy między obu krajami,

– wspierania rozwoju długofalowych stosunków gospodarczych, handlowych i finansowych uzgadniają, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony stwierdzają, że zadłużenie Republiki Angoli w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 31 sierpnia 2003 r. wynosi:

1) kapitał: 69 128 391,57 USD;

2) odsetki: 83 972 058,37 USD;

3) łącznie: 153 100 449,94 USD (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć i 94/100).

Artykuł 2

Umawiające się Strony uzgadniają następujące warunki restrukturyzacji i spłaty przez Republikę Angoli należności Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w terminie 90 dni od daty podpisania umowy Rząd Republiki Angoli przekaże, na rachunek wskazany uprzednio przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, kwotę stanowiącą 10 % całego długu Republiki Angoli, tj. 15 310 045 USD (słownie: piętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterdzieści pięć);

2) 10 % zadłużenia, tj. kwotę 15 310 045 USD (słownie: piętnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterdzieści pięć) przekaże do dnia 30 października 2004 r.;

3) 5 % zadłużenia, tj. kwotę 7 655 022,50 USD (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa i 50/100) przekaże do dnia 30 marca 2005 r.;

4) 5 % zadłużenia, tj. kwotę 7 655 022,50 USD (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa i 50/100) przekaże do dnia 30 października 2005 r.;

5) 5 % zadłużenia, tj. kwotę 7 655 022,50 USD (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa i 50/100) przekaże do dnia 30 marca 2006 r.;

6) 5 % zadłużenia, tj. kwotę 7 655 022,50 USD (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa i 50/100) przekaże do dnia 30 października 2006 r.

Artykuł 3

Uregulowanie przez Rząd Republiki Angoli wszystkich płatności wymienionych w art. 2 spowoduje umorzenie pozostałej kwoty długu Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 4

Niewykonanie przez Rząd Republiki Angoli którejkolwiek z płatności określonych w art. 2, w terminie 30 dni od daty wymagalności, spowoduje postawienie niespłaconej części długi (kapitału i odsetek) w stan natychmiastowej wymagalności.

Artykuł 5

Wymagalna kwota długu Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 4, stanowić będzie łączną kwotę, o której mowa w art. 1 pkt 3, pomniejszoną o dokonane wcześniej spłaty, i będzie oprocentowana w wysokości stawki 6-miesięczny LIBOR dla USD plus marża 2 % (słownie: dwa procent) rocznie, przy czym stawka 6-miesięczny LIBOR dla USD została ustalona według notowań na stronie ISDA Reutera o godzinie 11 rano czasu londyńskiego w dniu 1 września 2003 r. i wynosi 1,20063.

Odsetki naliczane będą na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę efektywną liczbę dni (365[366]/360).

Artykuł 6

W przypadku wystąpienia warunków, o których mowa w art. 4, Umawiające się Strony wyrażają zgodę na sprzedaż długu Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej dowolnie wybranej stronie trzeciej działającej na międzynarodowym rynku finansowym.

Artykuł 7

Uwzględniając wykonywanie przez Republikę Angoli warunków umowy, Rządy obydwu krajów rozważą udzielenie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kredytu inwestycyjnego na finansowanie polskiego eksportu do Republiki Angoli. W zakresie ubezpieczenia kontraktów eksportowych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozważy zaangażowanie w tym zakresie na rynku Republiki Angoli.

Artykuł 8

Rząd Republiki Angoli zobowiązuje się do udostępnienia zainteresowanym przedsiębiorcom z Rzeczypospolitej Polskiej licencji i ułatwień do działalności na terenie Republiki Angoli, w szczególności w zakresie wydobycia i zagospodarowania bogactw mineralnych, działalności gospodarczej, dostępu do kontraktów handlowych, w tym inwestycyjnych do kwoty 40 mln USD.

Artykuł 9

Warunki ustalone w niniejszym dokumencie podlegają zatwierdzeniu przez odpowiednie władze obu Umawiających się Stron.

Artykuł 10

Bank Gospodarstwa Krajowego i Banco Nacional de Angola uzgodnią i podpiszą Porozumienie międzybankowe w sprawie technicznych warunków rozliczenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie międzybankowe zostanie zawarte w ciągu 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Artykuł 11

Z dniem podpisania niniejszej umowy traci moc Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Angolańskiej Republiki Ludowej w sprawie restrukturyzacji i płatności zobowiązań strony angolańskiej, z dnia 11 kwietnia 1984 r.

Artykuł 12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

SPORZĄDZONO w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r. w dwóch jednakowych egzemplarzach, każdy w języku angielskim.

 

Z upoważnienia

Z upoważnienia

Rządu

Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej

Republiki Angoli

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

R. Michalski

J.P. de Morais Jr

 

Wersja obcojęzyczna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-15
  • Data wejścia w życie: 2003-11-21
  • Data obowiązywania: 2003-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA